Menu

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СЕРГІЇВСЬКЕ»

Сергіївської сільської ради

(нова редакція)

                                                  с.Сергіївка 

2016 р.

 

 1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство « СЕРГІЇВСЬКЕ »  Сергіївської сільської ради (надалі Підприємство), утворене на комунальній власності територіальної громади Сергіївської сільської ради і діє у відповідності до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

Комунальне підприємство «Сергіївське»  Сергіївської сільської ради є правонаступником комунального підприємства «Краснознаменське»

1.2. Найменування Підприємства:

1.2.1. Повне: Комунальне підприємство « Сергіївське »  Сергіївської сільської ради

1.2.2. Скорочене: КП « СЕРГІЇВСЬКЕ »

1.3. Засновником Підприємства є Сергіївська сільська рада (далі - Засновник), юридична адреса: вул. Центральна, 9 с. Сергіївка, Гадяцький район Полтавська область, 37332.

1.4. Органом управління є Засновник.

1.5. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.

1.6. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним  і здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування, власного комерційного ризику та вільного найму працівників.

 1.7. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

1.8. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.9. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями  голови Сергіївської сільської ради та цим Статутом.

1.10. Підприємство має право укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах.

1.11. Підприємством можуть бути створені підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи за рішенням Засновника.

1.12. Місцезнаходження Підприємства:  37332 с. Сергіївка, Гадяцького району, Полтавської області, вулиця Центральна, 15.

 

 1. Мета і предмет діяльності Підприємства

        2.1.Надання комунальних та індивідуальних послуг.

 • Вивезення ТПВ, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності;
 • Надання послуг в виконані робіт по благоустрою з очистки снігу, ремонту вулиць, експлуатацію зелених та паркових насаджень, будівництва малих архітектурних форм;

2.2.Сільське господарство , та пов’язані з ним послуги

 • переробка сільськогосподарської продукції та сировини,з аготівля, включаючи придбання у населення за готівку, переробка, зберігання та збут сільськогосподарської продукції та сировини.

        2.3.Добувна промисловість .

 • Видобування піску та глини ;
 • Видобування води та якісне і постійне водозабезпечення та водовідведення населення, об’єктів соцкультпобуту та підприємств, що знаходяться на території Сергіївської сільської ради.

        2.4.Переробна промисловість .

 • Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;
 • Лісопильне та стругальне виробництво;
 • Виробництво дерев’яних , будівельних конструкцій та столярних виробів;
 • Виробництво дерев’яної тари;
 • Виробництво інших виробів з деревини , соломки і матеріалів для плетіння;
 • Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
 • Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу;
 • Виробництво готових металевих виробів;
 • Виробництво готових металевих конструкцій та виробів;
 • Виробництво будівельних, металевих конструкцій та виробів;
 • Виробництво інших готових металевих виробів;
 • Монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів;
 • Ремонт і технічне обслуговування іншого електричного устаткування;
 • Монтаж іншого електричного устаткування ;
 • Заготівля, концентрація, переробка та реалізація макулатури вторинних текстильних матеріалів, вторинних текстильних матеріалів, склобою, гуми в тому числі зношених шин;

        2.5.Будівництво:

 • Підготовка будівельних ділянок;
 • Розбивання та знесення будівель, земляні роботи ;
 • Загально будівельні роботи ;
 • Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель ;
 • Інші будівельні роботи;
 • Установлення інженерного устаткування будівель та споруд;
 • Електромонтажні роботи;
 • Ізоляційні роботи;
 • Санітарно технічні роботи;
 • Інші монтажні роботи;
 • Штукатурні роботи ;
 • Столярні та теслярські роботи;
 • Покриття підлог та облицювання стін;
 • Малярні роботи та скління;
 • Інші роботи з завершення будівництва;
 • Оренда будівельних машин, механізмів та устаткування з операторами, включаючи самохідні крани.

        2.6.Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку.

 • Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку;
 • Збирання, заготівля, переробка і продаж брухту і відходів кольорових та чорних металів.

        2.7. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, що не    заборонені чинним законодавством України.

 

 1. Склад і компетенція органів управління

3.1. До виключної компетенції Органу управління - Засновника відноситься:

 • Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна Підприємства.
 • Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства.
 • Встановлення (затвердження, погодження) у випадках визначених законодавством України цін, тарифів на послуги, роботи, що виконуються (надаються) Підприємством.
 • Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств, створення дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, що матимуть самостійний баланс.
 • Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.
 • Визначення розміру статутного капіталу Підприємства, його формування та внесення змін до нього.
 • Встановлення розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.
 • Прийняття рішення про надання у концесію об'єктів комунальної власності.
 • Управління (в межах визначених Засновником) майном Підприємства, що належить до комунальної власності.
 • Здійснення координації діяльності Підприємства.
 • Заслуховування звітів директора про роботу Підприємства.
 • Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків Підприємства.

3.2. До компетенції виконавчого комітету сільської ради належить:

 • Підготовка і внесення на розгляд сесії Сергіївської сільської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження майна Підприємства.
 • Здійснення інших повноважень щодо управління Підприємством, відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника.

3.3. Підприємство на контрактній основі очолює Начальник, який затверджується на посаду та звільняється з посади рішенням сесії сільської ради. Згідно рішення сільської ради та розпорядження голови сільської ради здійснюється виплата начальнику матеріальної допомоги, премій, доплат та інших видів заохочень визначених чинним законодавством України та колективним договором Підприємства, а також накладення на нього дисциплінарних стягнень. Начальник Підприємства несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства.

3.4. Начальник Підприємства відповідно до компетенції:

 • Здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком питань, що віднесені законодавством та Статутом до компетенції Засновника та Органу управління.
 • Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.
 • Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у судах, вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
 • Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
 • Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
 • За погодженням з Засновником визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
 • Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розпису та трудового законодавства України.
 • Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах визначених чинним законодавством України та колективним договором.
 • Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
 • Забезпечує дотримання Правил охорони праці та техніки безпеки.
 • Забезпечує виконання поточних та перспективних планів по ремонту і експлуатації основних фондів.
 • Розпоряджається коштами та управляє майном Підприємства в порядку визначеному законодавством України та цим Статутом.
 • Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій.
 • Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або Органом управління.

        3.4.16. На вимогу Засновника Начальник у встановлений уповноваженим органом термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків діяльності підприємства.

 

 1. Статутний капітал Підприємства

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створено статутний капітал у розмірі  30 000 ( тридцять тисяч  ) гривень.

4.2. Вкладом до статутного капіталу Підприємства можуть бути будинки, споруди, приміщення, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, приміщеннями, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства визначається та може бути змінений рішенням Засновника.

 

 1. Майно Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади Сергіївської сільської ради і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання,   Підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником або уповноваженим ним органом, з урахуванням обмежень визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • Грошові та матеріальні внески Засновника.
 • Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг та інших видів господарської діяльності.
 • Кредити банків та інших кредиторів.
 • Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.
 • Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
 • Безоплатні та благодійні внески, пожертвування суб’єктів господарювання і громадян.
 • Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.

5.5. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду.

5.6. Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави (в тому числі податкової застави), внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не може бути продане,  передане у володіння, користування, розпорядження або відчужене у будь-який спосіб без згоди Засновника, крім передачі в оренду в порядку та спосіб, передбачений цим Статутом.

 

 1. Господарська діяльність, облік і звітність Підприємства

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом, банками та фінансово-кредитними установами відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи та послуги, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, надає на затвердження Засновнику або Органу управління вказані плани. Основи планів складають договори з господарської діяльності Підприємства.

6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету громади визначеної Засновником частки отриманого прибутку, залишається в розпорядженні Підприємства і використовується ним за погодженням Засновника.

6.4. Підприємство реалізує продукцію, роботи, послуги за цінами (тарифами), встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством – за державними цінами (тарифами) або цінами (тарифами), встановленими (затвердженими) Засновником.

6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України.

6.7. Підприємство щорічно у місячний строк з дня закінчення звітного року самостійно надає на розгляд Засновника звіт про виконання планових завдань, копії щорічних балансів та актів щорічної інвентаризації, щоквартально у 20-денний строк з дня закінчення звітного кварталу - розгорнуту довідку про результати власної фінансово-господарської діяльності, включаючи постатейний звіт витрат на виробництво, кошторис фактичних надходжень та витрат з реєстром відповідних договорів.

 

 1. Трудові відносини

7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

7.2. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3. Умови організації та оплати праці трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюється колективним договором.

7.5. Загальні збори трудового колективу Підприємства:

-  розглядають і схвалюють проект колективного договору;

- заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

- беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Підприємства;

-  беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства.

 

 

 

 1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити як від виконкому Сергіївської сільської ради, так і від трудового колективу Підприємства.

8.2. Зміни і доповнення до Статуту затверджує Засновник.

8.3. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 

 1. Припинення діяльності Підприємства

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. У разі злиття Підприємства з іншим суб’єктом господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. У разі приєднання Підприємства до іншого суб’єкта господарювання до останнього переходять усі його майнові права та обов’язки, а в разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до Підприємства до нього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання. У разі поділу Підприємства усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Підприємства. У разі перетворення Підприємства в інший суб’єкт господарювання усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореного суб’єкта господарювання.

9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду загальної чи спеціальної юрисдикції у випадках, передбачених законодавством.

9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, або ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною судом у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.

9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.

9.6. У випадку визнання Підприємства банкрутом ліквідаційна процедура здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

9.7. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

9.8. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

 

 1. Прикінцеві положення

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

 

 

 

 

Начальник Підприємства                                                    А. І. Кавун

 

 

 

 

 

вгору