Menu

  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 1 сесії 7 скликання

1 пленарне засідання

Сергіївської сільської ради

від 20.12.2016 року сільський

голова І.Г. Лідовий

 

Кількісний склад виконавчого комітету

Лідовий

Ігор Григорович

-

голова виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Коркішко

Олексій Іванович

-

перший заступник голови виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Хоптинська

Тетяна Григорівна

-

заступник голови виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Ілляшенко

Надія Василівна

-

секретар виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

 

Громико

Анатолій Миколайович

-

член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Пащенко

Павло Михайлович

-

член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Верещака

Ігор Миколайович

-

член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Литовченко

Катерина Іванівна

-

член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Ілляшенко

Віктор Олексійович

-

член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Кревсун

Іван Михайлович

-

член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Михайлов

Микола Михайлович

-

член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

 

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Виконавчим органом Сергіївської сільської ради  є виконавчий комітет Сергіївської сільської ради (далі – виконавчий комітет), який утворюється радою на строк дії її повноважень.

Після закінчення повноважень сільської ради, сільського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним сільської раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.3. Виконавчий комітет ради очолює сільський голова.

1.4. Виконавчий комітет сільської ради є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунок в установах банку.

1.5. Для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільської ради, вона утворює відділи, управління та інші виконавчі органи.

1.6. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними сільській раді, підпорядкованими виконавчому комітету та сільському голові.

1.7. Порядок діяльності виконавчого комітету ради, відділів, управлінь, та інших виконавчих органів сільської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Положенням та положеннями про відділи, управління, інші виконавчі органи ради, що затверджуються сільською радою.

 

Стаття 2. Порядок утворення виконавчого комітету міської ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради

2.1. Виконавчий комітет ради утворюється на першій сесії сільської ради нового скликання.

2.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається рішенням сесії ради за пропозицією сільської голови.

2.3. Персональний склад виконавчого комітету затверджується рішенням ради за пропозицією сільського голови.

До складу виконавчого комітету входять сільський голова, заступники сільського голови, секретар виконавчого комітету, а також окремі керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради та інші особи.

До складу виконавчого комітету ради входить за посадою секретар сільської ради.

До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.

Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією сільського голови.

2.4. Рішення ради про утворення виконавчого комітету ради, його кількісний та персональний склад, внесення змін до його складу приймаються відкритим голосуванням.

2.5. Сільська  рада за пропозицією сільського голови може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету ради.

2.6. Виконавчі органи ради - відділи, управління, інші органи, утворюються, реорганізуються, ліквідуються сільської радою.

2.7. Структура виконавчих органів ради затверджується радою за пропозицією сільського голови. Одночасно затверджується загальна чисельність працівників виконавчих органів ради та витрати на їх утримання.

2.8. У межах затвердженої структури та загальної чисельності працівників виконавчих органів сільської рада своїми рішеннями утворює відділи, управління, інші виконавчі органи ради.

 

Стаття 3. Заступники сільського голови, секретар виконавчого комітету 

3.1. Сільський голова має першого заступника сільського голови та заступників сільського голови, та секретаря   виконавчого комітету. Кількість заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради визначається сесією ради при затвердженні персонального складу виконавчого комітету ради.

3.2. У разі відсутності сільського голови чи неможливості здійснення ними своїх повноважень керівництво роботою виконавчого комітету здійснює перший заступник сільського голови, а в разі його відсутності - один із заступників сільського голови  згідно з розпорядженням сільського голови або рішенням виконавчого комітету ради.

У разі відсутності секретаря виконкому його обов'язки виконує один із заступників міського голови відповідно до розпорядження сільського голови.

3.3. Перший заступник сільського голови, заступники сільського, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також підприємств, установ і організацій сільської комунальної власності територіальної громади Сергіївської сільської ради.

Функціональні повноваження першого заступника сільського голови, заступників сільського голови, секретаря виконавчого комітету визначаються розподілом обов'язків між сільським головою, першим заступником сільського голови, заступниками сільського голови  та секретарем виконкому, який затверджується розпорядженням сільського голови не пізніше одного місяця з дня утворення виконавчого комітету ради.

 

Стаття 4. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради

4.1. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету ради скликаються сільським головою, у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - першим заступником сільського голови, а в разі його відсутності, - одним із заступників сільського голови, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

З цього приводу сільський голова або особа, що виконує його повноваження приймає розпорядження.

У розпорядженні про скликання засідання виконавчого комітету ради зазначається дата, час і місце засідання, перелік питань для розгляду.

Члени виконавчою комітету ради повідомляються секретарем виконавчого комітету про скликання засідання та перелік питань для розгляду не пізніше як за три дні до засідання.

Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету веде сільський голова, а у разі його відсутності - перший заступник сільського голови.

На засідання виконавчого комітету ради запрошуються керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій і установ, об'єднань громадян.

Список запрошених на засідання виконавчого комітету ради формується секретарем виконавчого комітету на підставі пропозицій посадових осіб, які готували питання на засідання виконавчого комітету, доповідається сільському голові, який приймає рішення з цього питання.

В засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь депутати сільської ради,  народні депутати України.

4.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету ради формується секретарем виконавчого комітету на підставі плану роботи виконавчого комітету, доручень сільського голови, пропозицій членів виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь інших виконавчих органів ради та доповідається міському голові.

Пропозиції до порядку денного засідання виконавчого комітету вносяться зазначеними посадовими особами не пізніше як за 10 днів до засідання разом із супровідною запискою та проектом рішення виконавчого комітету.

Попередній розгляд питань порядку денного здійснюється членами виконавчого комітету за дорученням сільського голови. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету вноситься на розгляд комітету сільським головою і затверджується більшістю голосів членів виконавчого комітету від їх фактичної кількості.

4.3. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету ради включає в себе:

- доповідь, інформацією з кожного питання;

- співдоповіді (у разі потреби);

- обговорення питання, проекту рішення;

- прийняття рішення.

Для доповідей, інформації на засіданні виконавчого комітету надається до 10 хвилин, співдоповідей - до 1 хвилин, виступів - до 5 хвилин.

За підсумками розгляду питань на засіданні приймаються рішення.

4.4. Засідання виконавчого комітету протоколюється. У протоколі засідання зазначаються:

- дата, час і місце проведення засідання;

- присутні на засіданні члени виконавчого комітету та запрошені;

- прізвище головуючого на засіданні;

- питання порядку денного;

- прізвища доповідачів та виступаючих з кожного питання;

- прийняті рішення.

Протокол засідання виконавчого комітету підписує головуючий на засіданні. До протоколу додаються рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету.

 

Стаття 5. Акти органів та посадових осіб сільської ради

5.1. Виконавчий комітет ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу комітету і підписуються сільським головою.

5.2. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сільської ради.

5.3. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані сільською радою.

5.4. У період між засіданнями виконкому сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань діяльності виконавчих органів.

5.5. Рішення виконавчого комітету ради друкуються на відповідних бланках, виготовлених типографським способом та пронумерованих, підписуються сільським головою, додатки до них підписуються секретарем виконавчого комітету, а в разі його відсутності - посадовими особами, які їх заміщають.

5.6. Комісії, консультативні, дорадчі органи, утворені виконавчим комітетом, приймають рішення у формі та порядку, визначених положеннями про ці органи.

5.7. Рішення виконавчого комітету сільської ради, розпорядження сільського голови, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

5.8. Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради у межах своєї компетенції видають накази. Дія наказів розповсюджується на ці структурні підрозділи та підпорядковані їм підприємства і організації.

Накази підписуються керівниками підрозділів або особами, що їх заміщають; додатки до них -посадовою особою, яка вносить документ.

5.9. Рішення ради, її виконавчого комітету та розпорядження сільського голови з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними у судовому порядку.

Рішення виконавчого комітету ради з питань віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

Накази керівників виконавчих органів сільської ради, що суперечать Конституції або законам України, можуть бути скасовані рішенням виконавчого комітету або розпорядженням сільського голови.

 

Стаття 6. Порядок підготовки, розгляду та видання рішень виконавчого комітету ради та розпоряджень сільського голови

6.1. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови вносяться першим заступником сільського голови, заступниками сільського голови, керівниками відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, міських організацій та установ.

6.2. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки проектів рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови покладається на керівників виконавчих органів ради, заступників сільського голови, секретаря виконкому згідно з розподілом обов'язків.

6.3. Разом з проектом рішення виконкому, розпорядження сільського голови подається лист-клопотання за підписом керівника виконавчого органу ради, організації, установи - ініціатора прийняття документа, пояснювальна записка, що містить необхідне обгрунтування і прогнози очікуваних соціально-економічних та інших наслідків реалізації цих актів, або документ, на підставі якого підготовлений проект, довідкові статистичні дані тощо. Проект рішення виконкому ради, розпорядження сільського голови обов'язково повинен мати посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких приймається це рішення.

Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати як правило 5 сторінок.

6.4. Якщо рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше прийнятих документів, то ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення, розпорядження, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.

6.5. Проекти рішень виконавчого комітету ради із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання рішення.

Запропоновані у проекті заходи повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної рішенням, передбачати виконавців і терміни виконання завдань.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування виконавчого комітету ради про хід виконання встановлених завдань.

6.6. Проекти рішень виконкому ради та розпоряджень сільського голови ініціаторами документів обов'язково погоджуються шляхом візування із зацікавленими виконавчими органами ради та у разі потреби - з іншими органами та організаціями. Зазначені проекти візуються керівниками цих органів і лише у разі їх відсутності - особами, які їх заміщають.

Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови візуються також заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу обов'язків,  юристом, секретарем виконкому.

Проекти, пов'язані з фінансуванням передбачених заходів, обов'язково погоджуються завідуючим фінансовим відділом та головним бухгалтером, з кадрових питань - спеціалістом з питань кадрової роботи.

6.7. За наявності розбіжностей щодо проекту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови керівник органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх узгодження із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

У разі, коли такого рішення не знайдено, проект візується посадовою особою, яка має зауваження із припискою «із зауваженнями», а зауваження викладаються письмово на окремому аркуші. Оригінали зауважень обов'язково додаються до проекту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови розглядає заступник сільського голови відповідно до розподілу обов'язків, який вносить на розгляд виконавчого комітету чи сільського голови пропозиції щодо усунення розбіжностей.

6.8. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови у необхідних випадках повинні містити пункт щодо посадових осіб, на яких покладається контроль за їх виконанням.

Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови здійснюється сільським головою особисто або заступниками сільського голови.

Організація контролю за виконанням рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови покладається на загальний відділ   виконкому.

6.9. Завізовані проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови з документами, зазначеними у п.п. 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 цієї статті, розрахунком розсилання подаються до загального відділу  виконкому, де перевіряється відповідність їх оформлення вимогам Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті та її органах.

6.10. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови після цього подаються секретарю виконавчого комітету ради.

Секретар виконкому ради не пізніше як за 3 дні до засідання виконавчого комітету подає проекти рішень виконавчого комітету на розгляд сільському голові і згідно з його дорученнями надсилає членам виконавчого комітету.Проекти розпоряджень сільського голови подаються секретарем виконкому на підпис сільському голові.

6.11. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови, подані з порушенням вимог цього Положення, підлягають поверненню посадовим особам, які їх внесли.

6.12. Доопрацювання рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови у разі висловлення зауважень на засіданні виконкому чи особисто сільським головою організовується керуючим справами виконкому та здійснюється заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками органів, які вносили цей документ.

Термін доопрацювання проекту рішення виконавчого комітету складає 3 дні, розпорядження сільського голови - встановлюється сільським головою.

6.13. Якщо під час розгляду проекту рішення виконкому ради, доопрацювання проекту розпорядження сільського голови вони зазнали докорінних змін, то вони мають бути повторно узгоджені у порядку, передбаченому п.6.6 цієї статті.

6.14. Підписані рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови (за винятком тих, що стосуються кадрових питань працівників апарату виконкому) надходять у загальний відділ, розпорядження щодо кадрових питань - спеціалісту з кадрової роботи  виконкому ради.

6.15. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови реєструються в журналах реєстрації, їм присвоюється номер.

Датою рішень виконкому є дата засідання виконавчого комітету, датою розпорядження сільського голови - дата його підписання.

6.16. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського  голови відповідно загальним відділом  комітету надсилаються у п'ятиденний термін після підписання посадовим особам, виконавчим органам ради, установам і організаціям згідно їз розрахунком розсилання.

6.17. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови, які стосуються прав і обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації.

6.18. Питання підготовки, розгляду та прийняття рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови, регулюються також Інструкцією з діловодства у сільській раді та її органах, що затверджується сільським головою.

 

Стаття 7. Організація роботи відділів управлінь, інших виконавчих органів ради

7.1. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради здійснюється відповідно до цього Положення сільської ради, Інструкції з діловодства у сільській раді та її органах, положення про зазначені органи.

7.2. У кожному виконавчому органі ради розробляються та затверджуються керівниками посадові інструкції, при потребі - розподіл обов'язків між працівниками.

7.3. Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, їх заступники призначаються на посади та звільняються з посад сільським головою у порядку, передбаченому положеннями про ці підрозділи.

Призначення керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради подвійного підпорядкування та звільнення їх з посади здійснюється за погодженням з органами виконавчої влади у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Працівники зазначених підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженнями сільського голови з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу» , «Про службу в органах міцевого самоврядування» та Кодексу України про працю.

 

Стаття 8. Структура виконавчого комітету ради

8.1. Для організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету, утворюється апарат виконавчого комітету.

8.2. Апарат утворюється радою. За пропозицією сільського голови рада затверджує граничну чисельність апарату та витрати на його утримання.

8.3. Апарат виконавчого комітету ради, його відділи, інші структурні підрозділи діють на підставі положень.

Положення про апарат затверджується радою за поданням сільського голови, про структурні підрозділи апарату - сільським головою за поданням секретаря виконкому.

8.4. Штатний розпис апарату затверджується сільським головою у межах загальної чисельності та витрат на його утримання, затверджених радою, за поданням секретаря виконавчого комітету.

8.5. Працівники апарату призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженнями сільського голови з дотриманням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та Кодексу України про працю.

 

Стаття 9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

9.1. Сільський голова, виконавчий комітет для виконання визначених повноважень можуть утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи - комісії, ради тощо.

Зазначені органи утворюються рішенням виконавчого комітету ради чи розпорядженням сільського голови і діють на підставі положень, що затверджуються, як правило, одночасно з їх утворенням.

 

Стаття 10. Планування роботи виконавчого комітету ради

10.1. Робота виконавчого комітету ради проводиться за перспективними (річними) та оперативними (місячними) планами, що затверджуються рішеннями виконавчого комітету (варіант - сільським головою). З метою координації заходів, які проводяться на території сільської ради, складається також календарний план заходів на тиждень.

10.2. Робота відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, відділів апарату виконкому проводиться за квартальними планами, що погоджуються із заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами згідно з розподілом обов'язків.

10.3. Проекти річного та місячного планів виконавчого комітету ради формуються секретарем виконкому на підставі доручень сільського голови, пропозицій заступників сільського голови, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів ради.

Пропозиції до проекту річного плану роботи подаються в апарат виконавчого комітету не пізніше 15 грудня поточного року, до проекту плану роботи на наступний місяць - не пізніше як за 10 днів до його початку.

10.4. Проекти річного та місячного планів роботи виконкому візуються всіма заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами.

Затверджений на засіданні виконкому план роботи підписується сільським головою і надсилається виконавчим органам ради, іншим виконавцям, зазначеним у плані.

10.5. Річний план роботи виконкому міської ради передбачає заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, проблем громади сільської ради, виконання власних повноважень.

Він формується за такими розділами:

- питання для внесення на розгляд сільської ради;

- питання для внесення на розгляд виконавчого комітету сільської ради;

- питання для вивчення в оперативному порядку;

- питання для вивчення у порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, голови облдержадміністрації, сільської ради, сільського голови, власних рішень.

10.6. Місячний план роботи виконавчого комітету сільської ради передбачає:

- заходи, пов'язані з реалізацією програм соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради, функціонування сільського господарства, розв'язання проблем соціальної сфери, поліпшення діяльності відділів та управлінь, інших виконавчих органів ради, що потребують розгляду на засіданнях виконкому, у сільського голови, його заступників та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

- вивчення та аналіз виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної і сільської сесій, власних рішень;

-  підбиття підсумків соціально-економічного розвитку сільської ради відповідно за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік з визначенням напрямів подальшої роботи;

-  вивчення роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради щодо виконання своїх повноважень.

Місячний план формується за такими розділами, як і річний, та додатковими:

- надання методичної і практичної допомоги органам самоорганізації населення;

- організаційно-масові заходи, засідання консультативних,  дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, наради.

10.7. У річному та місячному планах роботи зазначається назва питання, строки виконання та відповідальні за його підготовку.

10.8. Проект календарного плану заходів виконавчого комітету формується секретарем виконкому та загальним відділом.

Пропозиції до календарного плану вносяться до загального відділу  виконавчого комітету щотижня не пізніше як у четвер заступниками сільського голови, керівниками виконавчих органів сільської ради.

У календарному плані зазначаються дата, час, місце проведення заходів, хто їх проводить, коло запрошених та їх кількість.

Календарний план заходів затверджується сільським головою.

10.9. Додаткові (позапланові) питання та заходи включаються до затвердженого плану роботи виконавчого комітету протягом періоду його виконання за рішенням сільського голови або особи, яка його заміщає.

Виключення з плану роботи питань здійснюється за рішенням сільського голови на підставі обгрунтованого подання заступника сільського голови   або секретарем виконкому згідно з розподілом обов'язків.

10.10. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітет уздійснюють секретар виконкому та загальний відділ виконкому, за виконанням планів роботи виконавчих органів сільської ради - заступники сільського голови, секретар виконкому згідно з розподілом обов'язків.

 

Стаття 11. Організація роботи з кадрами

Організація роботи з кадрами визначається Положенням про роботу з кадрами у виконавчому комітеті Сергіївської сільської ради та її виконавчих органах, що затверджується сільським головою головою. Проект цього Положення вноситься секретарем виконавчого комітету.

 

Стаття 12. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

12.1. Організація роботи з документами в підрозділах виконавчого комітету ради здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті сільської ради та її органах.

Проект Інструкції з діловодства вноситься секретарем виконкому та затверджується сільським головою.

12.2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть сільський голова, заступники голови та секретар виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники управлінь, відділів, інших виконавчих органів сільської ради.

Координація роботи з організації контролю за виконанням документів покладається на секретаря виконкому та  загальний відділ виконавчого комітету.

12.3. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, голови обласної державної адміністрації, обласної ради, сільської ради, виконавчого комітету, сільського голови, запитів і звернень депутатів.

12.4. Питання організації контролю за виконанням документів регулюються Інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті та її органах.

 

Стаття 13. Організація роботи з листами, зверненнями громадян, особистого прийому громадян

13.1. Організація роботи з листами та зверненнями громадян визначається відповідною Інструкцією, яка затверджується сільським головою за поданням секретаря виконкому.

13.2. Сільський голова, його заступники, секретар виконавчого комітету ведуть особистий прийом громадян.

Графік особистого прийому громадян керівництвом ради та виконавчого комітету, години прийому затверджуються сільським головою.

Особистий прийом громадян керівниками відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради здійснюється згідно з графіками, які затверджуються наказами керівників.

13.3. Організаційно-матеріальне забезпечення особистого прийому громадян в апараті виконавчого комітету покладається на відповідний підрозділ апарату.

 

Стаття 14. Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів, інших заходів у раді та їх органах

14.1. Наради, семінари, інші заходи у виконавчому комітеті та його органах проводяться сільським головою, секретарем виконкому, заступниками голови,   керівниками інших виконавчих органів відповідно до планів роботи і навчання, календарного плану заходів.

Проведення заходів, не передбачених вищезазначеними планами, здійснюється тільки з дозволу сільського голови або особи, яка його заміщає.

14.2. Підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів забезпечують:

- за участю сільського голови - заступники сільського голови, секретар виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники відповідних органів ради;

- за участю заступників сільського голови, секретар виконкому - керівники підпорядкованих виконавчих органів ради.

14.3. Посадові особи та органи, які забезпечують підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів, не пізніш як за день до заходу подають керівникові, який його проводить, порядок денний, довідкові матеріали, список запрошених, при потребі - список осіб, яким доцільно надати слово для виступу тощо, організовують запрошення, реєстрацію учасників, протоколювання, доведення прийнятих доручень до виконавців.

У разі необхідності порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обгрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам нарад завчасно.

14.4. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін.

Протокол наради підписується головуючим.

За результатами розгляду на нарадах питань можуть видаватись розпорядження сільського голови.

Протоколи зберігаються в органах, які забезпечували проведення нарад.

14.5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах, здійснюється органом, який забезпечував її проведення.

14.6. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати уповноважена особа відповідного органу ради за погодженням з головуючим на нараді.

14.7. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщеннях, де проходить засідання, надається головуючим.

14.8. З метою координації діяльності заступників сільського голови, керівників управлінь, інших виконавчих органів ради у виконкомі проводяться оперативні наради:

- у сільського голови - із заступниками сільського голови, секретаря виконкому, керівниками окремих виконавчих органів ради - щопонеділка;

- із керівниками виконавчих органів -щомісяця, перший понеділок;

- у заступників міського - із керівниками виконавчих органів ради голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків - щопонеділка,

14.9. Семінари проводяться згідно із планом навчання працівників органів ради, який затверджується сільським головою.

Проект плану навчання формується керуючим справами виконкому за пропозиціями заступників сільського голови, керівників виконавчих органів ради.

Порядок денний, дату, час і місце їх проведення, коло запрошених осіб визначають:

- із керівниками виконавчих органів ради - сільського голова;

- із іншими категоріями кадрів - заступники сільського голови, секретар виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники виконавчих органів.

Координацію роботи щодо організації семінарів здійснює відділ організаційної та кадрової роботи апарату виконкому.

 

Стаття 15. Заключні положення

15.1. Початок роботи апарату ради та виконавчого комітету ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради незалежно від місця розташування – о 8 годині 00 хвилин, закінчення роботи - о 17.00 годині 15 хвилин, у п'ятницю - о 16 годині 00 хвилин; обідня перерва - з 12.00 до 13.00 години.

15.2. Організація використання робочого часу, режим роботи апарату ради і виконавчого комітету, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради визначаються Правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються сільським головою за поданням секретаря виконкому.

15.3. Організація роботи службового автотранспортного обслуговування виконавчих органів ради регулюється окремим Порядком, що затверджується сільським головою.

вгору