Menu

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

документу державного планування

“ Стратегія  розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року ”

 1. Замовник та виконавець.

Замовник  ̶ Сергіївська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37332, Полтавська обл., Гадяцький район, с. Сергіївка, вул. Центральна, 9 ), конт.тел. 05354-54131, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,  «Стратегія  розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року»  відноситься до документів державного планування, який розробляється та підлягає затвердженню  органом місцевого самоврядування.

Даний План спрямований на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, що включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Основною метою Стратегії є створення умов  для динамічного, збалансованого розвитку громади шляхом забезпечення соціальної та економічної діяльності, зростання добробуту населення, створення високотехнологічного агропромислового виробництва та органічного землеробства, розвинутим малим бізнесом, сучасною інфраструктурою, комфортними умовами праці та відпочинку, з доступними соціальними послугами та інформаційними технологіями.     Стратегія визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської ради до 2027 року.

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 Стисла адміністративно-географічна характеристика Сергіївської ОТГ.

Сергіївська об’єднана територіальна громада утворена 21 червня 2016 року. До її складу ввійшли 13 населених пунктів з трьох сільських рад – Сергіївської (с. Сергіївка, с. Лободіно, с. Вечірчине, с. Чернече, с. Калинівщина) Розбишівської (с. Розбишівка, с. Крамарщина, с. Веселе), Качанівської (с. Качанове, с. Новоселівка, с. Вирішальне, с. Степове, с. Дачне). Сергіївська ОТГ розташована в північній частині Полтавської області на відстані 136 км від м. Полтава. Адміністративним центром об’єднаної громади є с. Сергіївка.

Сергіївська ОТГ межує з:

1) Північного заходу та заходу – Погарщанський старостат, Лохвицької об’єднаної територіальної громади, Полтавської  області;

2) Північного сходу та сходу – Краснолуцькою ОТГ, Полтавської області;

3) Півночі – Лучанським старостатом, Липоводолинської ОТГ, Сумської області;

5) Південного сходу –Гадяцькою ОТГ, Полтавської області;

6) Півдня – Петрівсько-Роменською ОТГ,  Полтавської  області.

За останні 5 років кількість населення в основному зберігається на постійному рівні при незначному зменшенні.

Стисла характеристика природних умов та екологічного стану території населеного пункту.

Територія громади  знаходиться в межах Дніпровсько-Донецької западини, поверхня – низовинна,  основу рельєфу становлять пологохвилясті та платоподібні лісостепові рівнини.

Рельєф території громади – рівнинний. Підґрунтові води залягають, як правило, на глибині понад 3 м. Ґрунтоутворюючі породи – середні та важкі суглинки, а також легкі глини. Територія громади розташована в смузі чорноземів, в той же час певні гідрографічні умови обумовлюють розмаїтість ґрунтового покриву

 Клімат громади різко континентальний, середня кількість опадів 500 міліметрів. Середня температура + 6,5 °С, абсолютна температура холоду -34°С, тепла +37°С. Слід відмітити, що в цілому кліматичні умови за кількістю тепла, світла і вологи сприятливі для вирощування всіх районованих сільськогосподарських культур.

Територія громади багата на корисні копалини: нафту, природній газ, будівельні матеріали.

В районі Сергіївської ОТГ  у відповідності з геологічною будовою має місце водоносний горизонт в пісках бучакської світи. Живлення горизонту здійснюється, в основному, за рахунок  фільтрації атмосферних опадів, а також за рахунок перетікання підземних вод з вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів. 

Гідрографічну мережу території представляє річка  Хорол. Стан поверхневих вод обумовлений якістю промислових, комунальних та побутових стоків  що в них попадають.

Вода відповідає помірно забрудненим бета-мезосапробним водоймам, з третім класом якості води.

Населені пункти газифіковані. Газопостачання здійснюється з використанням інженерних мереж, що належать ПАТ  «Полтавагаз». Існуюча система газопостачання населеного пункту типу дворівнева. Газопроводами середнього тиску газ підводиться до ГРП(ШРП), де відбувається зниження до низького тиску. Населені пункти електрифіковані. Електропостачання здійснюється повітряними лініями, трансформаторними підстанціями і забезпечується ПАТ «Полтаваобленерго».

Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

Існуюча забудова  централізованою системою водовідведення не забезпечена, питання каналізації вирішено за рахунок локальних систем водовідведення.

Вулиці  представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою. В громаді організований роздільний збір відходів життєдіяльності людини.     

Джерел техногенного радіаційного забруднення сільського середовища немає. Дозиметричного паспорту  немає. Спостереження за радіаційним станом території здійснює відділ радіології обласної СЕС.

Джерелами електромагнітного випромінювання на території сіл є  трансформаторні підстанції.

Джерелами акустичного дискомфорту в селах є автотранспорт.

 • В населених пунктах розташовані діючі кладовища, санітарно-захисні зони деяких з них накладаються на територію житлової та громадської забудови.
 • За інженерно-геологічними умовами, територія сіл сприятлива для забудови і представлена відносно рівнинними поверхнями.
 • Грунти різноманітні за своїм походженням і родючістю. Більшу частину території становлять чорноземи типові мало гумусні і їх змиті різновидності. Механічний склад їх – легко - і середньосуглинкові. Вміст гумусу – 4,2-4,4 %. Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної. Крім того, є опідзолені ґрунти і їх змиті різновидності, лучно-чорноземні і лучні в різній мірі солонцюваті ґрунти. В агроґрунтовому відношенні водороздільні території сформувались на добре дренованих вододілах і схилах, складених лесовими породами. Найбільш поширеними є повно профільні чорноземи глибокі слабо солонцюваті середньо суглинкові, які належать до гумусових родючих земель і відносяться до особливо цінних земель.

Забруднення атмосферного повітря є одним із джерел вторинного забруднення ґрунтів, зокрема хімічного. Основними забруднювачами повітря в Сергіївській ОТГ є підприємства нафтогазового комплексу. Ґрунти в межах ОТГ не зазнають механічного, хімічного та бактеріологічного забруднення. Однак оцінка геохімічного стану ґрунтів сіл за відсутності геохімічної зйомки та моніторингу не проводилась. Забруднення атмосферного повітря є одним із джерел вторинного забруднення ґрунтів, зокрема хімічного.

Стисла характеристика господарського статусу території громади.

В останні роки на території України, зокрема у Полтавській області, намітилася тенденція збільшення обсягів виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Основні напрямок виробництва сільськогосподарської продукції в селах -  можливість вирощування сільськогосподарських культур.

Таким чином, за умови сприятливого розвитку подій, у результаті істотної трансформації господарського комплексу, громада має спеціалізуватися на виробництві сільськогосподарської продукції та на наданні  рекреаційних послуг.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено. 

Метою стратегічної екологічної оцінки “ Стратегії  розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року ”, є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження даного документа державного планування.

Альтернатива 2:

Передбачення  у “ Стратегії  розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року ” відсутності подальших перспектив економічного розвитку громади.

Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки “Стратегії  розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року” є її відповідність державним  санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Всі методи оцінки об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів, які планується застосувати при здійсненні стратегічної екологічної оцінки “ Стратегії  розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року ”, відносяться метод експертних оцінок та аналогії.

Метод експертних оцінок використовується в ситуації відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, тобто коли визначення майбутнього об’єкту здійснюється на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Серед формалізованих методів логічно для даного документу державного планування застосувати статистичний метод.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про існуючий стан та перспективи розвитку  в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні статистичних даних щодо окремих територій та об’єктів й здійснення на їх основі прогнозних оцінок висококваліфікованими фахівцями (експертами) у відповідній сфері науки, техніки, виробництва.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки “Стратегії  розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року ” будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту генерального плану з точки зору екологічної ситуації (метод SWOT- аналізу);
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру. 
 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, першочергово:

 • Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким регламентуються заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24.
 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) буде виконана у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Структуру звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено відповідно ст.11 Закону Україна «Про стратегічну екологічну оцінку»:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному, регіональному та місцевому рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

5) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-20 років відповідно), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

6) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

7) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

9) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-8 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки “ Стратегія  розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року ”  подаються до Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Сергіївка, вул. Центральна, 9 , ), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна особа: Нестеренко Т.В. (конт.тел. 050 195 20 30)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, відповідно до п.п. 5,6 ст.10 Закону Україна «Про стратегічну екологічну оцінку».

Сільський голова      ____________________   І. Лідовий

Корисна інформація

ПОСТАНОВА від 08 квітня 2020 р. № 264 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги"

З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України постановляє:

Уряд встановив доплати окремим категоріям громадян та індексацію пенсій

На карантині: що варто знати про дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу

вгору