Menu

Відповідно до статей 42, 46, 47, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» 11.03.2004 року №308, з метою забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності при розробці та прийнятті регуляторних актів, сільська рада ВИРІШИЛА:

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’ята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

29.04.2021

 

Про затвердження положення про порядок прийняття регуляторних актів Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету

 

Відповідно до статей 42, 46, 47, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» 11.03.2004 року №308, з метою забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності при розробці та прийнятті регуляторних актів, сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити положення про порядок прийняття регуляторних актів Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету, згідно з додатком.
 2. Виконавчим органам сільської ради неухильно дотримуватись вищезазначеного положення.
 3. Покласти повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики Сергіївської сільської ради на постійну комісію з гуманітарних питань.
 4. Покласти повноваження з питань контролю реалізації державної регуляторної політики Сергіївської сільської ради на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дичка Олега Романовича.
 5. Спеціалісту І категорії відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Батурі Я. Д. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дичка О.Р. та на постійну комісію з гуманітарних питань Сергіївської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                                  І.Г. Лідовий

 

                                                                                                                      Додаток

до  рішення п’ятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 29.04.2021  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок прийняття регуляторних актів Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету

 

 1. Загальні положення

         1.1. Положення про порядок прийняття регуляторних актів Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфер господарської діяльності», «Про звернення громадян», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» 11.03.2004 року № 308.

         1.2. Положення встановлює порядок дій, пов’язаних з реалізацією регуляторної політики; регулює організаційно-правові відносини, що виникають при розробці проектів регуляторних актів, їх прийнятті та відстеженні результативності прийнятих регуляторних актів.

         1.3. Для цілей даного Положення терміни, що використовуються, мають наступне значення:

         1.3.1. регуляторний орган – Сергіївська сільська рада, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради;

         1.3.2. регуляторний акт – рішення сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, яке або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання; інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;        1.3.3. регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами;

         1.3.4. розробник проекту регуляторного акта – виконавчий орган Сергіївської сільської ради, установа, організація, особа чи група осіб, які уповноважені розробляти або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проетку регуляторного акта;

         1.3.5. відповідальна постійна комісія – постійна комісія з гуманітарних питань;

         1.3.6. відповідальна посадова особа – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергіївської сільської ради;

         1.3.7. відстеження результативності регуляторного акта – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;

         1.3.8. перегляд регуляторного акта - заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики;

         1.3.9. аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян, держави та територіальної громади міста, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики;

         1.3.10. звіт про відстеження результативності регуляторного акта - документ, який містить дані про результати відстеження результативності регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

         1.4. Процедура прийняття, підготовки та відстеження результативності регуляторного акта подано у додатку 1.

 

 1. Розробка та прийняття плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та внесення змін до нього

         2.1. План діяльності сільської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів (далі – план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) затверджується рішенням сільської ради та повинен містити назву, вид та суть проекту, обґрунтування необхідності його прийняття, строк виконання, спосіб оприлюднення, розробника проекту регуляторного акта.

         2.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів готує та подає для затвердження заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за поданням розробників проектів регуляторних актів.   2.3. Розробники проектів регуляторних актів не пізніше 01 листопада кожного року подають заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради перелік проектів регуляторних актів, які заплановано розробляти протягом наступного року, за формою згідно з додатком 2.

         2.4. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради забезпечує підготовку проекту рішення сільської ради про затвердження річного плану діяльності сільської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік, з метою затвердження, та подається на розгляд сільської ради до 15 грудня кожного року.

         2.5. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів не пізніше як у 5-денний термін після його прийняття у встановленому законодавством порядку підлягає оприлюдненню шляхом опублікування на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/

         2.6. У разі, якщо розробники проектів регуляторних актів не планували розробляти проекти регуляторних актів в попередньому році на наступний рік, а протягом наступного року виникла необхідність у розробці регуляторних актів, то регуляторний орган може готувати проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. В такому разі, розробник проекту регуляторного акта подає інформацію про проект (перелік проектів) регуляторного акта, який заплановано розробляти, за формою згідно з додатком 2.

         Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради готує доповнення до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та виносить його, з метою затвердження, на розгляд чергової сесії сільської ради.

         2.7. Доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинні бути затверджені рішенням сільської ради, яке набрало чинності не пізніше дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, згідно вимог передбачених статтею 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфер господарської діяльності».

          2.8. Доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів підлягають оприлюдненню у спосіб, передбачений пунктом 2.5. Положення.

         2.9. Громадяни, суб’єкти господарювання, їхні об’єднання, наукові установи, консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування, мають право подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів.

         2.10. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  разом з розробником проекту повинні опрацювати отримані пропозиції та надати відповідь протягом одного місяця з дня отримання звернення. Якщо у зазначений строк питання вирішити неможливо, строк надання відповіді може становити 45 днів з повідомленням про це особу, яка подала звернення. За результатами розгляду регуляторний орган надає заявнику мотивовану відповідь і у разі згоди вносить запропонований перелік проектів регуляторних актів до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) у порядку, передбаченому розділом 2 Положення.

 1. Підготовка проекту регуляторного акта

         3.1. Проекти регуляторних актів готуються з урахуванням вимог Регламенту Сергіївської сільської ради та/чи Положення виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

         3.2. При підготовці проекту регуляторного акта у разі внесення змін до діючого рішення з метою наочності складається порівняльна таблиця з відображенням чинної та пропонованої розробником редакції.

         3.3. Кожен проект регуляторного акта підлягає візуванню заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, після проходження експертизи проекту регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу.

         3.4. Проект регуляторного акта подається на візування разом з аналізом регуляторного впливу, порядок підготовки якого встановлено розділом 4 Положення.

 

 1. Підготовка аналізу регуляторного впливу регуляторного акта

         4.1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

         4.2. Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта готується до оприлюднення проекту регуляторного акта.

         4.3. Якщо проект регуляторного акта одночасно містить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, то аналіз регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

         4.4. Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта підписується розробником проекту регуляторного акта, а в разі якщо розробником проекту є інший орган, установа чи організація – керівником цього органу, установи чи організації.

         4.5. Структура аналізу регуляторного впливу регуляторного акта повинна відповідати нормам чинного законодавства.

         4.6. У разі внесення проекту регуляторного акта на розгляд регуляторного органу без аналізу регуляторного впливу цей проект повертається розробникові на доопрацювання.

 

 1. Опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу

5.1. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта підлягає оприлюдненню шляхом опублікування на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/

         5.2. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта готується розробником регуляторного акта та повинно містити:

- стислий виклад змісту проекту регуляторного акта та мету його прийняття;

- поштову та електронну адресу розробника проекту та інших органів, до яких можна надсилати зауваження і пропозиції до проекту та аналізу регуляторного впливу;

- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу (назву друкованого засобу масової інформації та/або адресу офіційної сторінки в мережі Інтернет);

- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

- інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їхніми об’єднаннями зауважень і пропозицій.

         5.3. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

 

 1. Оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу

         6.1. Підготовлений проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу з метою одержання зауважень та пропозицій підлягає оприлюдненню шляхом опублікування на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.

         6.2. Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше 5-ти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта.

         6.3. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

 1. Робота із зацікавленими сторонами (отримання зауважень і пропозицій)

         7.1. Громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування, мають право:

         7.1.1. подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;         7.1.2. у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;

         7.1.3. подавати зауваження і пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторної діяльністю;

         7.1.4. бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

         7.1.5. самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених регуляторним органом, відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження і пропозиції регуляторним органам або органам, які відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;

         7.1.6. одержувати від регуляторних органів відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

         7.2. Розробник проекту регуляторного акта на власний розсуд обирає одну з форм діалогу з громадськістю під час розробки проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу: письмову, усну або застосовує обидві.

         7.3. Метою будь-якої форми діалогу з громадськістю (письмової чи усної) є одержання пропозицій, зауважень, коментарів тощо від зацікавлених сторін щодо проекту регуляторного акта та/або аналізу його регуляторного впливу.   7.4. Письмова форма діалогу розробника проекту регуляторного акта з громадськістю передбачає подання зацікавленими сторонами пропозицій, зауважень, коментарів тощо у паперовому вигляді (друкованому, рукописному варіанті) або у вигляді електронного документа.

         7.5. На вимогу заявника розробник регуляторного акта протягом одного місяця з дня проведення відкритого громадського обговорення подає в письмовій чи електронній формі (виключно при наявності поштової або електронної адреси заявника) відповідь щодо погодження з рекомендаціями та пропозиціями, висловленими під час громадського обговорення, і внесення відповідних змін до проекту регуляторного акта або аргументованого їх відхилення.

         7.6. Протокол відкритого громадського обговорення проекту регуляторного акта додається, як невід’ємний додаток до проекту регуляторного акта.

         7.7. Усна форма діалогу розробника проекту регуляторного акта з громадськістю передбачає організацію та проведення відкритих громадських обговорень питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю.

         7.8. Залежно від складності винесеної на обговорення проблеми та кількості учасників, яку розробник проекту регуляторного акта вважає оптимальною для участі в обговоренні, а також від специфіки інформації, яку потрібно отримати, розробник може обирати будь-яку форму проведення відкритих громадських обговорень:

- громадські слухання,

- круглі столи,

- конференції,

- семінари,

- форуми,

- збори,

- організація громадських приймалень,

- інші форми відкритих громадських обговорень.

         7.9. Проведення відкритих громадських обговорень здійснюється у порядку, передбаченому у додатку 3.

        

 1. Розгляд проекту регуляторного акта та його прийняття

         8.1. При внесенні проекту регуляторного акта на розгляд сесії сільської ради, засідання виконавчого комітету сільської ради разом із проектом регуляторного акта подається аналіз регуляторного впливу, проведений у відповідності до вимог встановлених Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.

         8.2. Розробник проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії сільської ради, засідання виконавчого комітету сільської ради забезпечує подання необхідних матеріалів (копії проекту регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу, оприлюдненого повідомлення) до управління правового забезпечення для вивчення та можливості забезпечення підготовки експертного висновку відповідальної постійної комісії щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта винесеного на розгляд сесії міської ради чи надання висновку відповідального структурного підрозділу щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта винесеного на засідання виконавчого комітету міської ради про відповідність принципам державної регуляторної політики та вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу.

         8.3. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесення проекту регуляторного акта у строк встановлений відповідальним структурним підрозділом, з метою дотримання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         8.4. Форма складання експертного висновку про відповідність проекту регуляторного акта принципам регуляторної політики та його регуляторного впливу подано в Додатку 4.

         8.5. Висновки відповідальної постійної комісії підлягають оприлюдненню на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.

         8.6. При представлені на пленарному засіданні сесії сільської ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики та вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу.

         8.7. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений регуляторним органом, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: - проект регуляторного акта не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- не опубліковано повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акта разом з аналізом його регуляторного впливу не був оприлюднений у визначений законодавством спосіб з метою одержання зауважень і пропозицій;

- відсутній експертний висновок відповідальної постійної комісії щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта винесеного на розгляд сесії сільської ради чи висновок відповідального структурного підрозділу щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта винесеного на засідання виконавчого комітету сільської ради;

- проект регуляторного акта (копії проекту регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу, оприлюдненого повідомлення) не було подано на погодження до Антимонопольного комітету України, 2), у разі необхідності, згідно пункту 2 Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01.04.1994 р. № 4-р;

- проект регуляторного акта внесеного на розгляд сесії сільської ради (копії проекту регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу, оприлюдненого повідомлення, експертного висновку) не було подано на погодження до Державної регуляторної служби України (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11).

         8.8. У разі виявлення будь-якої з вищезазначених обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта прийнятого з порушенням.

 

 1. Офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акта

         9.1. Після прийняття регуляторного акта секретар ради забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради та протягом 5 робочих днів оприлюднюються рішення виконавчого комітету, які відповідно до закону є регуляторними актами, шляхом розміщення їх на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ та не пізніше як у 10-ти денний строк після його підписання розробник забезпечує офіційне оприлюднення регуляторного акта шляхом опублікування на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.

         9.2. Не опубліковані регуляторні акти не є чинними.

        

 1. Проведення відстеження результативності регуляторного акта

         10.1. Відстеження результативності регуляторного акта – це заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

         10.2. Строк виконання заходів з відстеження результативності – це проміжок (період) часу, не більше 45 робочих днів, протягом якого безпосередньо проводяться заходи з відстеження. 1

         0.3. Стосовно кожного регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження результативності.

         10.4. Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або більшістю його положень.

         10.5. Проводити базове відстеження після набрання чинності регуляторним актом допускається тільки у разі, якщо для відстеження результативності використовуються лише статистичні дані. Базове відстеження має бути проведено не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

         10.6. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішення регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

         10.7. Розробник регуляторного акта з метою оцінки ступеня досягнення регуляторним актом визначених цілей має також право встановити більш ранній строк для проведення повторного відстеження.

         10.8. У випадках, коли строк дії регуляторного акта становить менше одного року (або рік), повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення строку дії регуляторного акта. Розробник регуляторного акта має право прийняти рішення про більш раннє проведення повторного відстеження.

         10.9. Повторне відстеження проводиться з метою:

         10.9.1. оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, через рік (максимум 2 роки) після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень;

         10.9.2. оцінки ступеня досягнення регуляторним актом визначених цілей через порівняння результатів показників базового і повторного відстеження.     10.10. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

         10.11. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються для перевірки сталого досягнення регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті. Одержані при здійсненні періодичних відстежень результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями аналогічних показників результативності, які були одержані при проведенні повторного відстеження результативності.

         10.12. Кожен з перелічених вище видів відстеження результативності регуляторного акта включає:

10.12.1. виконання заходів з відстеження результативності. При цьому необхідно визначити:

- метод відстеження результативності;

- безпосереднього виконавця заходів з відстеження результативності.

         10.12.2. підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності, в якому аналізуються:

- отримані значення показників результативності;

- стан впровадження регуляторного акта.

         10.13. У разі необхідності проведення соціологічного дослідження (опитування) розробник регуляторного акта може самостійно організовувати і проводити таке дослідження (опитування) або на власний розсуд, залучати спеціалізовані організації та/або фахівців з проведення соціологічних досліджень (опитувань).

         10.14. За наслідками проведення відстеження готується звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про результати відстеження результативності регуляторного акта та методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

         10.15. У звіті про результати відстеження регуляторного акта зазначається:

         10.15.1. вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер;

         10.15.2. назва виконавця заходів з відстеження;

         10.15.3. цілі прийняття акта;

         10.15.4. строк виконання заходів з відстеження;

         10.15.5. тип відстеження (базове, повторне або періодичне);

         10.15.6. методи одержання результатів відстеження;

         10.15.7. дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержаних даних;

         10.15.8. кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта;

         10.15.9. оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

         10.16. Звіт про відстеження результативності підписується розробником проекту регуляторного акта.

         10.17. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта не пізніше як у десятиденний термін з дня його підписання оприлюднюється на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ .

         10.18. Графік здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів на наступний рік готується відповідальним структурним підрозділ у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та оприлюднюється на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.         

 

 1. Заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики

         11.1. Сільська рада заслуховує щорічний звіт сільського голови про здійснення державної регуляторної політики сільською радою та виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради.

         11.2. Щорічний звіт сільського голови оприлюднюється на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.

 

 1. Перегляд регуляторних актів

         12.1. Перегляд регуляторного акта здійснюється:

- на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;

- за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт:

- в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

         12.2. У разі наявності підстав регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, а у випадках, передбачених Конституцією України та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», – інший орган може приймати рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування чи про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін або про необхідність його перегляду.

         12.3. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого сільською радою на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

 

 1. Прикінцеві положення

         13.1. Відповідальність за дотримання передбачених чинним законодавством регуляторних процедур покладається на осіб, які є відповідальними за виконання етапів, зазначених в додатку 1.

         13.2. Координація діяльності зі здійснення державної регуляторної політики покладається на відповідальну посадову особу; контроль за дотриманням усіх передбачених чинним законодавством регуляторних процедур здійснює відповідальна постійна комісія.

         13.3. Усі питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                                                                     Ілляшенко Н.В.

 

  

Додаток 1

до положення про порядок прийняття регуляторних актів Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету

 

         Процедура прийняття, підготовки та відстеження результативності регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передбачає наступні етапи:

         1) планування діяльності міської ради та виконавчого комітету сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів (затвердження річного плану діяльності сільської ради та виконавчого комітету сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік, доповнення до плану та оприлюднення) (забезпечує управління правового забезпечення за поданням розробників проектів регуляторних актів);

         2) підготовка проекту регуляторного акта (забезпечує розробник/розробники проекту регуляторного акта);

         3) підготовка аналізу регуляторного впливу проекту регуляторного акта (забезпечує розробник/розробники проекту регуляторного акта);

         4) підготовка та розміщення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ (забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій за поданням розробника/розробників проекту регуляторного акта);

         5) оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу шляхом опублікування на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ протягом 5-ти робочих днів від дати розміщення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта (забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій за поданням розробника/розробників проекту регуляторного акта);

         6) підготовка та розміщення оголошення про проведення відкритих обговорень проекту регуляторного акта на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ (забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій за поданням розробника/розробників проекту регуляторного акта);

         7) організація та проведення відкритих обговорень проекту регуляторного акта (не раніше ніж через 7 календарних днів після опублікування відповідного оголошення про їх проведення) (забезпечує розробник/розробники проекту регуляторного акта);

         8) підготовка та розміщення інформації про результати проведення відкритих обговорень проекту регуляторного акта на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ (забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій за поданням розробника/розробників проекту регуляторного акта);   9) підготовка експертного висновку відповідальної постійної комісії щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта винесеного на розгляд сесії міської ради та надання висновку відповідального структурного підрозділу щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта винесеного на засідання виконавчого комітету сільської (забезпечує відповідальна постійна комісія та відповідальна посадова особа місцевого самоврядування за поданням розробника/розробників проекту регуляторного акта);

         10) подання на погодження до територіального відділення Антимонопольного комітету України проекту регуляторного акта, разом з аналізом регуляторного впливу, оприлюдненим повідомленням (забезпечує розробник/розробники проекту регуляторного акта);

         11) подання на погодження до Державної регуляторної служби України проекту регуляторного акта винесеного на розгляд сесії сільської ради разом з аналізом регуляторного впливу, оприлюдненим повідомленням, експертним висновком (забезпечує розробник/розробники проекту регуляторного акта);

         12) розгляд проєкту регуляторного акта та його прийняття (забезпечує відповідальна посадова особа місцевого самоврядування, відповідальна постійна комісія та регуляторний орган за поданням розробника/розробників проекту регуляторного акта);

         13) офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акта (забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету);

         14) підготовка графіку здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів на наступний рік (забезпечує відповідальний структурний підрозділ);

         15) проведення відстеження результативності регуляторного акта (забезпечує розробник/розробники проекту регуляторного акта);

         16) оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта (забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій за поданням розробника/розробників проекту регуляторного акта);

         17) оприлюднення звіту сільського голови (забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій за поданням відповідальної посадової особи).

Додаток 2

до положення про порядок прийняття регуляторних актів Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету

 

РІЧНИЙ ПЛАН

діяльності сільської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на ____________ рік

 

№ з/п

Вид проекту

Назва проекту

Мета прийняття

Строк підготовки

проєктів

Відповідальний за підготовку проекту  регуляторного

акту

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до положення про порядок прийняття регуляторних актів Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету

 

Порядок проведення відкритих громадських обговорень

 

        Відкриті громадські обговорення (далі – громадські обговорення) мають такі етапи:

 1. Ініціювання проведення громадських обговорень;
 2. Вирішення організаційних (технічних) питань;
 3. Забезпечення участі в громадському обговоренні цільових груп, на яких поширюється дія регуляторного акта;
 4. Формування плану та регламенту проведення громадських обговорень; 5. Проведення громадських обговорень;
 5. Оформлення результатів громадських обговорень;
 6. Інформування про результати проведення громадських обговорень.

 

 1. Ініціювання проведення громадських обговорень

        Ініціатором проведення громадських обговорень можуть бути:         

        - розробник регуляторного акта;

        - регуляторний орган, який затверджує регуляторний акт;

        - цільові групи суб’єктів господарської діяльності та їхні об’єднання, чиї інтереси може зачіпати пропоноване регулювання;

        - громадські організації.

 

 1. Організаційні (технічні) питання проведення громадських обговорень.

        Одним з підготовчих етапів проведення громадського обговорення є вирішення організаційних (технічних) питань:

        - час та дата проведення громадського обговорення;

        - місце проведення громадського обговорення;

        - підготовка та тиражування інформаційних матеріалів, необхідних для проведення громадського обговорення.

 

 1. Забезпечення участі в громадському обговоренні

        Інформування громадськості щодо проведення громадських обговорень здійснюється шляхом розміщення оголошення про проведення громадських обговорень проекту регуляторного акта на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ не пізніше як за сім календарних днів до дня проведення громадських обговорень.

        В оголошенні про проведення громадських обговорень, незалежно від способу інформування, обов’язково повинна бути зазначена така інформація:

        - форма громадських слухань;

        - дата (число, місяць, рік) та місце (адреса) проведення обговорення;

        - тема обговорення (регуляторний акт, який буде обговорено);

        - джерела ознайомлення з текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу;

        - прізвище, ім'я, по-батькові відповідальної особи за проведення обговорення та контактний телефон.

 

 1. Формування плану та регламенту проведення громадських обговорень

        План та регламент громадських обговорень визначає порядок (послідовність) розгляду та перелік основних питань, які розглядатимуться на громадських обговореннях, час (часові межі) на розгляд того чи іншого питання.

        Порядок денний і порядок роботи (регламент) громадських обговорень затверджуються безпосередньо під час проведення громадських обговорень.         Примірний загальний регламент проведення громадського обговорення:

План заходу

Регламент

Реєстрація учасників громадських обговорень

за 30 хвилин до

початку

Вступне слово головуючого (ведучого або

модератора) – оголошення теми, основних питань,

які розглядатимуться, правил та регламенту

до 10 хвилин

Доповідь з основного питання

до 15 хвилин

Співдоповіді з основного питання, виступи експертів

до 10 хвилин (на

кожну співдоповідь)

Запитання та відповіді на запитання після доповідей,

співдоповідей

до 30 хвилин

Виступи при обговоренні

до 5 хвилин (на

кожний виступ)

Голосування, прийняття рішення

до 5 хвилин

Заключне слово головуючого (модератора)

до 5 хвилин

Загальна тривалість

від 90 хвилин

        Загальна тривалість проведення відкритих громадських обговорень визначається в кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми, що пропонується вирішити в проекті регуляторного акта, та активності учасників.

 

 1. Проведення громадських обговорень

        Громадські обговорення проводять відповідно до розробленого плану та регламенту. Питання, які не були внесені до плану та регламенту і не стосуються регуляторного акта, не розглядаються під час громадських обговорень.

        За результатами громадських обговорень ухвалюються рішення, звернення чи рекомендації.

 

 1. Оформлення результатів громадських обговорень

        6.1. Обов’язковим документом будь-якого відкритого громадського обговорення, незалежно від форми його проведення, є протокол. Веде та оформляє протокол секретар.

        6.2. Протокол повинен містити увесь перебіг обговорення, в тому числі інформація про:

        - тему, час і місце проведення громадського обговорення;

        - кількість та склад учасників обговорення;

        - ініціатора та організатора обговорення;

        - теми та короткий зміст доповідей і виступів учасників обговорення;

        - пропозиції, висловлені в ході обговорення;

        - результати голосування (у разі його проведення);

        - звернення та рекомендації учасників обговорення тощо.

        6.3. Протокол громадського обговорення підписує головуючий та розробник регуляторного акта.

        6.4. Рекомендації, зауваження, пропозиції, які вносилися під час громадських обговорень, повинні бути відображені у протоколі, витяги з якого оприлюднюються на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/

        6.5. Розробник регуляторного акта за результатами проведення громадських обговорень або погоджується з рекомендаціями та пропозиціями, висловленими під час обговорення проекту регуляторного акта, і вносить відповідні зміни до проекту регуляторного акта, або аргументовано відхиляє їх.        7. Інформування про результати проведення громадських обговорень

        7.1. За результатами проведення громадських обговорень, незалежно від обраної форми проведення, готується звіт про проведення відкритих громадських обговорень, який поширюється серед усіх зацікавлених сторін та учасників обговорень (представників регуляторного органу та інших органів влади; громадських організацій; представників засобів масової інформації; інших зацікавлених сторін, які звернулися та надавали пропозиції і зауваження).

        7.2. У звіті про проведення відкритих громадських обговорень повинні бути висвітлені такі питання:

        - місце та дата відкритого громадського обговорення;

        - тема обговорення;

        - ініціатор проведення та організатор обговорення;

        - форма обговорення;

        - план та регламент проведення заходу;

        - учасники та доповідачі;

        - рекомендації та пропозиції, висловлені під час обговорення;

        - прийняті рішення.

        7.2. Звіт про проведення громадських обговорень розміщується на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/

Додаток 4

до положення про порядок прийняття регуляторних актів Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету

 

Форма складання експертного висновку про відповідність проекту регуляторного акта принципам регуляторної політики та його регуляторного впливу

 

 1. Назва проекту регуляторного акта.
 2. Проблема.

         Описуються проблеми, які передбачається розв’язати шляхом регулювання, оцінки їх важливості; аналіз існуючого правового регулювання відносин у сфері, в якій виникла проблема; механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми, тощо.

 1. Ціль прийняття.

         Визначаються цілі прийняття регуляторного акта, що мають бути безпосередньо пов’язані із вирішенням проблеми.

 1. Можливість впровадження.

         Надаються висновки про:

         - відповідність проекту регуляторного акта вимогам діючого законодавства;

         - відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

         - дотримання вимог щодо підготовки аналізу регуляторного впливу;

         - дотримання вимог щодо процедури оприлюднення проекту регуляторного акта та обговорення його з громадськістю;

         - рекомендація регуляторного органу щодо можливості розгляду проекту регуляторного акта.

 1. Очікувані результати.

         Визначається загальний ефект від регулювання.

 

         Підпис голови постійної комісії.

Карта захисних споруд полтавської області

вгору