Menu

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Сергіївської сільської  ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

Аналіз регуляторного впливу розроблений з метою одержання зауважень та пропозицій  відповідно до  вимог Податкового Кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 року.

Регуляторний орган: Сергіївська сільська рада

Розробник:Постійна комісія Сергіївської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку.

Контактний телефон: (05354) 54-1- 31.

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради. Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Сергіївської ОТГ   податків на 2019 рік.

Важливість проблеми полягає в тому, що в разі не встановлення сільською радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. 

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та є його бюджето-формуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Збільшення надходжень до дохідної частини сільського бюджету, надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податків та зборів на вирішення соціальних проблем територіальної громади, сприятиме розвитку підприємництва на селі, покращення інфраструктури ОТГ.

На підставі всебічного аналізу місцевих податків і зборів  проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік».

Цю проблему не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому, що відповідно до діючого законодавства місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати затверджуються сільською радою.

                     ІІ. Цілі регулювання:

Проекти регуляторних актів спрямовані на розв’язання проблем, визначених в попередньому розділі. Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

- забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

 - привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Для досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення було розглянуто наступні альтернативні способи вирішення проблеми:

3.1 Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень від сплати місцевих податків та зборів, неможливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, зменшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України.

Відповідно до норм Податкового кодексу України на території Сергіївської ОТГ застосовуватиметься мінімальна ставка місцевих податків та зборів, що не дасть можливості наповненню бюджету в повному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність територіальної громади, виконання програм сільської ради, на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, забезпеченість шкіл і дошкільних навчальних закладів дитячим харчуванням і т.д.

3.2. Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік».

Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади  з іншої. Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

Разом з тим, даний спосіб забезпечує:

  • досягнення цілей державного регулювання;
  • враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення;
  • належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи сільської  ради, її виконавчих органів, органів фіскальної служби.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право встановлювати місцеві податки і збори з обов’язковим визначенням об’єкту оподаткування, платників податків і зборів, розміру ставки, податкових періодів та інших обов’язкових елементів, визначених статтею 7  Податкового кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII Податкового кодексу для відповідного місцевого податку.

Вирішення проблеми, зазначеної у п. І цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Сергіївської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2019 рік» з дотриманням вимог Закону України «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік» та інших законодавчих актів.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

  • економіко-фінансові – пропоновані ставки місцевих податків і зборів, дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;
  • організаційні – розробка регуляторного акту відповідно до цілей державного регулювання, його оприлюднення;
  • розгляд та прийняття відповідного рішення.

VІ. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п. 2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

- зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;

- орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;

- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти  Сергіївської сільської  ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

 VІІ. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

 За результатами прийняття зазначеного рішення Сергіївської сільської  ради мають бути досягнуті цілі, передбачені у пункті 2 цього Аналізу та забезпечене наступне:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти сільської ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

-                відсутність збільшення розмірів ставок єдиного податку.

-                встановлення пільг зі податку на нерухоме майно.

-                створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння економічно привабливих територій.

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України.

Інтереси

держави

- запровадження соціально справедливих місцевих податків та зборів.

-  встановлення пільг зі сплати окремих податків для підприємств, установ організацій, що фінансуються з державного бюджету України.

- створення умов для розвитку бізнесу та економіки держави в цілому.

відсутні

 

VІІІ. Строк дії акта

Рішення виконавчого комітету Сергіївської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» є регуляторним актом, який поширюється на суб’єктів господарювання – платників місцевих податків, є загальнообов’язковим до застосування на території Сергіївської сільської ради. Строк дії його до 31.12.2019 року.

У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 IX. Визначення показників результативності регуляторного акта

 Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету, а також збільшення суб’єктів господарювання, що сплачують податок.

 

X. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта складає 1 рік.

Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта та шляхом опитування.

 

 

Голова постійної комісії з питань

фінансів, бюджету, планування

соціально-економічного розвитку                                                 Смаль М.А.

Карта захисних споруд полтавської області

вгору