Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сімнадцята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

16.06.2022

 

 

Відповідно до ст.10 Конституції України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декларації про державний суверенітет України, Європейської Культурної Конвенції, Указу Президента України «Про Концепцію державної мовної політики», заслухавши начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Івко С.О., сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в Сергіївській громаді на 2022-2025 роки(далі – Програма), що додається.
  2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Івко С.О. забезпечити виконання заходів Програми.
  3. Спеціалісту І категорії з організаційної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Вербі А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань прав людини, соціального захисту населення, законності,  депутатської діяльності і етики.

 

Сільський голова                                                                                                                                                                                                                         Ігор ЛІДОВИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сімнадцятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 16.06.2022 року

 

ПРОГРАМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ В СЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ НА 2022-2025 РІК

с. Сергіївка – 2022 р.

І. Загальна характеристика

       Програма забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в Сергіївській громаді на української мови на 2022-2025 роки (далі – Програма) є однією із програм освітньо-культурного розвитку громади, розроблена на виконання вимог ст.10 Конституції України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декларації про державний суверенітет України, Європейської Культурної Конвенції, Указу Президента України «Про Концепцію державної мовної політики».

       Програма визначає основні напрямки, пріоритети, завдання розвитку української мови на 2022-2025 роки, конкретизує механізми, основні заходи реалізації, терміни виконання Програми.

       Сучасна мовна ситуація в Україні є результатом наполегливого, планомірного та систематичного тиску проти української мови, ідентичності та державності. Різні імперські режими протягом останніх чотирьох сторічь послідовно проводили політику обмежень, переслідувань, заборон української мови, культури, а то й будь-яких форм українського національного життя.

       У перші роки незалежності України були досягнуті певні успіхи в утвердженні української мови як державної. Розширилась сфера її вжитку в установах та організаціях, в освіті, в науці; з’явилось більше україномовної преси й книжок; у закладах вищої освіти був впроваджений обов’язковий іспит з української мови й обов’язковий курс ділового українського мовлення, обов’язковим стало ЗНО з української мови. Проте впровадження української мови як державної у публічній сфері не було до кінця послідовним і не супроводжувалось системними заходами.

        Політика «відсутності мовної політики» в умовах України, де позиції своєї мови і культури ослаблені, внаслідок тривалого періоду дискримінації, спричинила домінування російської мови в мовно-культурному та мовно-інформаційному просторі України, перетворила мову на суржик, на мішанину українських та російських слів, кальок, необґрунтоване вживання іншомовних слів, коли їм є цілком повноцінні відповідники в українській мові.

       Засилля в мовно-інформаційному просторі як України, так і нашої територіальної громади іншомовної продукції, призвело не лише до різкого скорочення українського мовного простору, але й призводить до руйнації способу мислення та деформації ментальності громадян України, прищеплення їм чужих стереотипів, навіювання почуття меншовартості. Усі ці чинники ще раз підтверджують гостру необхідність ефективної мовної політики як на рівні держави, так і на рівні місцевого самоврядування.

        У Сергіївській сільській територіальній громаді є потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови у різних сферах життя: місцевому самоврядуванні, освіті, культурі, торгівлі, транспорті, рекламі, засобах масової інформації тощо.

         Заходи Програми передбачають передусім підтримку й розвиток чинних громадських ініціатив, освітянських та журналістських починань. Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української мови, культури та історичної пам’яті української нації через найширший спектр просвітницьких, культурних, освітніх, науково-практичних та інформаційних заходів, сприятиме зміцненню україномовного національно-патріотичного середовища на рівні нашої громади.

 

ІІ. Мета та завдання Програми

      Метою Програми є створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови, створення домінантного україномовного простору у Сергіївській сільській територіальній громаді, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до української мови, культури, дотримання норм законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян.

      Основними завданнями Програми є:

- зміцнення статусу української мови як державної;

- забезпечення використання української мови в усіх сферах суспільного життя;

- посилення функції державної мови, як об’єднуючого і консолідуючого чинника в суспільстві, засобу зміцнення державної єдності України;

- створення необхідних умов для утвердження української мови, набуття нею рис престижності, перспективності та авторитетності;

- визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

- сприяння поширенню теле-, радіопрограм та соціальних мереж, які пропагують кращі досягнення української культури, знання української мови, історії та її видатних діячів.

 

ІІІ. Очікувані результати

      Виконання Програми забезпечить:

- практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- підтримку представників освітніх, мистецьких колективів, громадських об’єднань, талановитих місцевих літераторів, які сприяють розвитку української мови, культури, історичної свідомості;

- розширення функціонування української мови в органах місцевого самоврядування, засобах масової інформації, в побуті, торгівлі, культурі, освіті та науці;

- сприяння пропагуванню серед населення кращих зразків творчої спадщини діячів культури України.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем Програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- реалізації державної політики, як пріоритетного засобу розвитку української мови на території Сергіївської сільської територіальної громади;

- здійснення системи заходів, щодо популяризації української мови.

 

  1. Обсяги та джерела фінансування Програми

      Програма реалізується протягом 2022-2025 років і не поділяється на етапи, так як заходи Програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від одного.

      Фінансування Програми планується за рахунок коштів бюджету громади на відповідний рік з урахуванням його уточнень. Можливе залучення благодійних внесків та інших джерел надходжень, не заборонених законодавством. 

П А С П О Р Т

Програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в сергіївській громаді на 2022-2025 рік

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

ст.10 Конституції України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декларації про державний суверенітет України, Європейської Культурної Конвенції, Указу Президента України «Про Концепцію державної мовної політики»

3

Розробники Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

5

Відповідальний виконавець

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, «Центр культури і дозвілля» виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

7

Термін реалізації

2022-2025 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

-

10

Коштів сільського бюджету

-

11

Коштів інших джерел

-

Заходи Програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в сергіївській громаді на 2022-2025 рік

 п/п

Назва напряму реалізації

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовний обсяг фінансування на 2022-2025 роки

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

1.

Розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю як невід'ємного елемента національно-патріотичного виховання

1.1. Забезпечення здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти у закладах позашкільної освіти усіх типів українською мовою

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

-

1.2. Поповнення фондів шкільних бібліотек навчальною, пізнавальною і художньою літературою українською мовою

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

-

1.3. Проведення бібліотеками освітніх і соціокультурних заходів, спрямованих на формування національної ідентичності через українську мову (конкурси з написання творів, круглі столи тощо)

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, «Центр культури і дозвілля» Сергіївської сільської ради

-

2.

Проведення комплексу регіональних заходів, спрямованих на підтримку і популяризацію української мови

2.1. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію української літератури та мови

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

-

2.2. Проведення у День української писемності і мови заходу "Радіодиктант національної єдності"

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

-

2.3. Проведення у закладах освіти конкурсів творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт з української мови і літератури

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

-

2.4. Забезпечення в рамках підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників проведення розширеного курсу удосконалення володіння українською мовою

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

-

3.

Забезпечення інформування надавачів та споживачів послуг щодо нормативного врегулювання питання використання державної мови у відповідних сферах суспільного життя

3.1. Забезпечення проведення широкої інформаційної кампанії серед споживачів, продавців товарів, надавачів послуг та виконавців робіт в частині дотримання чинного законодавства щодо використання державної мови у всіх сферах суспільного життя

2022-2025

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

-

3.2. Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в частині володіння українською мовою в

рамках професійних програм, спеціальних короткострокових програм

2022-2025

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

-

 

 

3.3. Забезпечення неухильного дотримання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" під час проведення засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в діловодстві та документообігу

2022-2025

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

-

3.4. Здійснення туристичного і екскурсійного обслуговування та проведення культурно-мистецьких, освітніх, спортивних та видовищних заходів державною мовою

2022-2025

«Центр культури і дозвілля» Сергіївської сільської ради

-

4.

Домінування української мови в інформаційному середовищі

4.1. Збільшення обсягу та поширення в місцевих засобах масової інформації (мережа Інтернет, телерадіокомпанії, друковані засоби масової інформації) інформаційно

-довідкового контенту українською мовою

2022-2025

Спеціаліст з організаційної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

-

-

4.2. Забезпечення демонстрації фільмів українською мовою

2022-2025

«Центр культури і дозвілля» Сергіївської сільської ради

-

4.3. Забезпечення подання інформації українською мовою на об’єктах інформаційно-орієнтаційної системи населених пунктів і територій (вуличні вказівники, адресні покажчики, дорожні знаки, інформаційні табло тощо)

2022-2025

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

-

4.4. Забезпечення висвітлення на офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах державних органів та закладів комунальної власності актуальних питань розвитку та функціонування української мови

2022-2025

Спеціаліст з організаційної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

-

5.

Формування цілісного інформаційно-культурного простору

5.1. Проведення мовно-виховних заходів у закладах культури та освіти (свята рідної мови, дитячі ранки, виховні години, конкурси знавців української мови, вікторини, книжкові виставки, тематичні вечори, тощо)

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, «Центр культури і дозвілля» Сергіївської сільської ради

-

5.2. Забезпечити доступ до безкоштовних онлайн-курсів у бібліотеках та клубних закладах громад

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, «Центр культури і дозвілля» Сергіївської сільської ради

-

5.3. Поповнення бібліотечних фондів громади новою україномовною літературою та періодичними виданнями

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, «Центр культури і дозвілля» Сергіївської сільської ради

-

5.4. Забезпечення діяльності на базі бібліотек громади центрів з проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

2022-2025

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та соціальної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, «Центр культури і дозвілля» Сергіївської сільської ради

-

5.5. Розміщення на веб-ресурсах громади електронних підручників, словників, художньої літератури державною мовою, матеріалів про культурну спадщину Українського народу та історію становлення держави

2022-2025

Спеціаліст з організаційної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

-

6.

Моніторинг та контроль щодо розвитку і функціонування української мови

6.1. Забезпечити моніторинг щодо виявлення порушень норм законодавства у сфері застосування української мови

2022-2025

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

-

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                                                                   Надія ІЛЛЯШЕНКО

вгору