Menu

                                                               

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

 

24.04.2023                                                                                                       №31

 

Про створення Сергіївської сільської субланки Миргородської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту» від 17.02.2022 № 2081-ІХ, п. 2 ст. 19 Кодексу цивільного захисту, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та від 11.03.2015 №101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», з метою реалізації заходів цивільного захисту, визначення складу органів управління та сил цивільного захисту, планування їх діяльності щодо ефективного захисту населення і територій у разі загрози виникнення або при виникненні надзвичайних ситуацій, керуючись пунктом 3 частини першої статті 36, статтею 51, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сергіївської сільської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Створити Сергіївську сільську субланку Миргородської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
 2. Затвердити Положення про Сергіївськусільську субланку Миргородської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту(далі - Положення) та додатки до Положення.
 3. Рішення виконавчого комітету сільської ради №102 від 28.12.2020 «Про створення Сергіївської сільської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області» вважати таким, що втратили чинність.

 

Секретар виконавчого комітету

Сергіївської сільської ради                                                        Надія ІЛЛЯШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

від 24.04.2023 №31

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Сергіївську сільську субланку Миргородської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної

 державної системи цивільного захисту

 

 1. Загальні питання
 2. Положення про Сергіївськусільську субланку Миргородської районної ланки Полтавськоїтериторіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (надалі територіальна підсистема) визначає основи створення, організацію, склад сил і засобів, порядок діяльності  сільської субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
 3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

єдина державна система цивільного захисту - сукупність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;

сільська субланка - сукупність органів управління, сил і засобів районних, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;

сили цивільного захисту аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;

інші терміни вживаються у значенні, вказаному у Кодексі цивільного захисту України, Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
09.01.2014 № 11 (Офіційний вісник України, 2014р., № 8, ст. 245).

 1. Метою створення Сергіївської сільської субланки є організація та здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період на території району.
 2. Завданнями Сергіївської сільської субланки є:

1) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;

2) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;

3) планування заходів цивільного захисту;

4) забезпечення оповіщення та інформування органів управління, сил цивільного захисту та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

5) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

6) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

7) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;

8) здійснення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території району, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

9) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим, здійснення заходів медичного забезпечення;

10) навчання населення щодо поведінки та дій у разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації;

11) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців  органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;

12) здійснення заходів щодо створення, використання та підтримання в належному стані наявного фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;

13) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

14) забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період;

15) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

16) інші завдання, визначені чинним законодавством України.

Положення про ланку затверджується керівником органу, що її утворив.

 1. Безпосереднє керівництво Сергіївською сільською субланкою здійснює сільський голова.
 2. До складу Сергіївської сільської ланки входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання.
 3. Для координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту функціонує сільська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (надалі ТЕБ та НС);

на об’єктовому рівні комісії з питань надзвичайних ситуацій суб’єктів господарювання.

Сільська і об’єктові комісії з питань ТЕБ та НС здійснюють свою діяльність відповідно до положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно керівник суб ланки або суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня.

 1. Управління Сергіївською сільською субланкою здійснюють:

на місцевому рівні – виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, підрозділи з питань цивільного захисту (фахівці), які утворюються у їх складі, старости старостинських округів, підрозділи управління ДСНС України;

на об’єктовому рівні керівники суб’єктів господарювання, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до законодавства.

 1. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування і забезпечення збору, обробки, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

чергова служба  виконавчого комітету;

чергові (диспетчерські) служби суб’єктів господарювання, установ і організацій (де такі передбачені штатним розписом).

У разі виникнення надзвичайних ситуацій до організації заходів з ліквідації їх наслідків залучаються представники заінтересованих органів державної влади.

Порядок збору та опрацювання інформації з питань цивільного захисту населення і територій, обміну цією інформацією визначається регламентом інформаційного обміну, який затверджується розпорядженням сільського голови.

 1. Для забезпечення сталого управління заходами цивільного захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період Сергіївською сільською ланкою використовується пункт управління в приміщенні виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;
 2. До сил цивільного захисту Сергіївської сільської субланки входять:

- місцевий підрозділ (частини) Головного управління ДСНС України в районі;

- комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби;

- об’єктові та територіальні формування цивільного захисту;

- спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня;

- добровільні формування цивільного захисту.

 1. До складу Сергіївської сільської субланки входять спеціалізовані служби цивільного захисту, що утворюються органами управління і суб’єктами господарювання відповідно до чинного законодавства України.
 2. Режими функціонування.

В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної і пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій Сергіївська сільська субланка працює в режимі повсякденного функціонування.

Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в межах територіальної громади чи в межах окремої її території встановлюється один із таких режимів функціонування Сергіївської сільської субланки: повсякденного функціонування;

 • підвищеної готовності;
 • надзвичайної ситуації;
 • надзвичайного стану.

Режим функціонування надзвичайного стану встановлюється Президентом України.

Підставами для тимчасового введення на території сільської ради режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

 1. Переведення Сергіївської сільської субланки у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.
 2. Сергіївська сільська субланка провадить свою діяльність відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на рік.
 3. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюються на основі планів реагування на надзвичайні ситуації.
 4. На об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.
 5. З метою забезпечення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям на території сільської ради здійснюється постійний моніторинг природної і техногенної обстановки.
 6. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

Керівництво аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який призначається та діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять всі аварійно-рятувальні сили, що залучаються до ліквідації таких наслідків.

Ніхто не може втручатися в діяльність керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків.

Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків самостійно приймає рішення щодо:

- здійснення заходів з евакуації;

- зупинення діяльності суб’єктів господарювання (крім об’єктів з безперервним циклом виробництва, припинення діяльності яких може спричинити більш суттєві наслідки, ніж зупинка його роботи у разі виникнення надзвичайної ситуації), розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони;

- залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, іншого майна суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, аварійнорятувальних служб, а також громадян за їх згодою;

- зупинення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо виникла підвищена загроза життю або здоров’ю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- необхідності прийняття інших рішень для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення безпеки постраждалих.

Для безпосередньої організації і координації аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації утворює штаб з ліквідації її наслідків, який є його робочим органом.

Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташоване дане підприємство, установа чи організація, а також відповідними територіальними підрозділами ДСНС, Міноборони, МВС, МОЗ України тощо.

До виконання зазначених робіт залучаються насамперед сили функціональної підсистеми, до сфери управління якої належить об'єкт, на якому сталася аварія, що призвела до виникнення надзвичайної ситуації, сили цивільного захисту Сергіївської сільської субланки територіальної підсистеми.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Пошук і рятування людей здійснюються суб'єктами забезпечення цивільного захисту відповідно до компетенції.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи здійснюються відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях, що затверджуються керівником Сергіївської сільської субланки.

В порядку взаємодії до робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатися військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України.

До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Залучення сил цивільного захисту Сергіївської сільської субланки цивільного захисту для надання допомоги іноземним державам здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі впродовж не менше трьох діб.

 

Секретар Сергіївської сільської ради                                       Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

 

                      Додаток 2

до Положення про Сергіївську сільську субланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

ФУНКЦІЇ

структурних підрозділів виконкому Сергіївської сільської ради, установ та організацій у складі Сергіївської сільської субланки

Миргородської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

Структурні підрозділи виконкому Сергіївської сільської ради та місцеві підрозділи територіальних органів міністерств і відомств України у складі субланки забезпечують, відповідно до затверджених положень про них, виконання таких функцій з питань цивільного захисту.

 

І. Спеціаліст з цивільного захисту сільвиконкому :

 1. Забезпечує здійснення заходів цивільного захисту на території Сергіївської сільської ради.
 2. Розробляє та забезпечує реалізацію місцевих програм та заходів у сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.
 3. Координує діяльність створених аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням.
 4. Підтримує у постійній готовності системи централізованого оповіщення, здійснює її модернізацію та забезпечує функціонування.
 5. Забезпечує оповіщення органів управління, інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
 6. Організовує аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.
 7. Організовує відновлювальні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 8. Організовує евакуацію населення, майна у безпечні райони та їх розміщення.
 9. Розробляє заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання в особливий період.
 10. Готує пропозицій щодо віднесення міста до груп цивільного захисту та подання їх до ДСНС.
 11. Пропонує віднесення відповідно до основних показників суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту.
 12. Надає пропозиції щодо створення і використання сільського матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 13. Забезпечує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
 14. Взаємодіє з місцевими підрозділами головного управління ДСНС України в області щодо виконання завдань цивільного захисту.
 15. Організовує життєдіяльність постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.
 16. Забезпечує функціонування місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби).
 17. Організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб виконкому  сільської ради, керівників та їх заступників суб'єктів господарювання, здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
 18. Організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.
 19. Визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту.
 20. Планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
 21. Надає пропозицій щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.
 22. Організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту.
 23. Здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.
 24. Організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, подає пропозицій щодо їх виключення, за погодженням з ДСНС, з фонду таких споруд.
 25. Здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

 

ІІ. Відділ економічного розвитку та інвестиції виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 1. Забезпечує здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах на території сільської ради.
 2. Забезпечує реалізацію вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та інших суб'єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління.
 3. Здійснює керівництво створеними спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням.
 4. Організовує аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах  сільської ради.
 5. Організовує та здійснює керівництво відновлювальними роботами з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах.
 6. Організовує та здійснює транспортне забезпечення евакуації населення, майна у безпечні райони.
 7. Розробляє та здійснює на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах сільської ради заходи, спрямовані на забезпечення їх сталого функціонування в особливий період.
 8. Організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах.
 9. Забезпечує перевезення у межах  сільської ради (а при потребі за її межі) сил і засобів, матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів цивільного захисту.
 10. Організовує роботи автотранспортних підприємств громади задіяних до ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків.
 11. Сприяє розвитку інфраструктури транспорту, формування та удосконалення автотранспортної мережі, ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів та вантажів у межах  сільської ради.
 12. Організовує підготовку до роботи в осінньо-зимовий період підприємств промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємств.
 13. Бере участь у підготовці пропозицій сільському голові з питань розміщення на території сільської ради нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери їх управління.
 14. Подає пропозиції до формування проекту сільського бюджету та програми економічного і соціального розвитку, з урахуванням реальних можливостей, коштів на виконання заходів щодо створення сільського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
 15. Організовує спільну роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу і підрозділів інших галузей з відновлення нормальної роботи, порушеної в результаті стихійного лиха і великих аварій.
 16. Проводить прогнозування і оцінку соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій.
 17. Здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами України.
 18. Розробка і здійснення заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на землях, забруднених хімічними та іншими шкідливими речовинами.
 19. Участь у агрохімічній паспортизації земель сільськогосподарського призначення.
 20. Організація заходів карантинного режиму і захисту рослин.
 21. Координація діяльності сільгоспвиробників з питань потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження до району.
 22. Забезпечення дотримання сільгоспвиробниками вимог законодавства у сфері охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху.
 23. Прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на території комунального лісового фонду.
 24. Організація і забезпечення заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з пожежами у комунальному лісовому фонді, а також масовим поширенням хвороб і шкідників рослинності.

 

ІІІ. Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 1. Забезпечує в установленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в сільському бюджеті.
 2. Передбачає під час формування проекту сільського бюджету та програми економічного і соціального розвитку сільської ради, з урахуванням реальних можливостей, коштів на виконання заходів щодо створення сільського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

 

ІV. Сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 1. Організація нагляду за об'єктами житлово-комунальної сфери.
 2. Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання надзвичайним ситуаціям під час здійснення на території  сільської ради будівництва та інженерного захисту об'єктів і територій. Державний архітектурно-будівельний контроль та ліцензування.
 3. Організація розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної сфери і майну громадян внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів.
 4. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.
 5. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об'єктах.
 6. Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій, сил та засобів підлеглих формувань в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, включаючи захоронення загиблих.
 7. Моніторинг питної води централізованих систем водопостачання, стічних вод  сільської каналізаційної мережі та очисних споруд, що перебувають на балансі цих підприємств, а також стану зелених насаджень
 8. Комплексне освоєння підземного простору населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
 9. Врахування під час розробки генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування в умовах підвищеного ризику можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях.
 10. Організація розрахунків шкоди, заподіяної об'єктам комунальної сфери і майну громадян внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів.
 11. Забезпечення виконання заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації під час будівництва підвідомчих об'єктів.
 12. Організація проведення розрахунку потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для аварійно-рятувальних робіт, а також для повного відновлення постраждалих об'єктів.
 13. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей), спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій у проведенні аварійно рятувальних та інших невідкладних роботах на територіях впливу надзвичайних ситуацій.
 14. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території  сільської ради.

 

 1. Заклади охорони здоров'я Сергіївської сільської ради:
 2. Організація медичного забезпечення, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту.
 3. Організація медичної евакуації постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров'я з урахуванням медичних показань, організація та координація роботи закладів охорони здоров'я під час прийому великої кількості постраждалих у разі виникнення надзвичайної ситуації.
 4. Організація взаємодії медичних сил, закладів та засобів охорони здоров’я на територіальному рівні у сфері медичного захисту населення уразі виникнення надзвичайних ситуацій та під час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій; координація роботи із забезпечення готовності органів охорони здоров'я до дій у надзвичайних ситуаціях.
 5. Завчасне створення, підготовка та використання в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості сил і засобів незалежно від форм власності та господарювання, додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров'я.
 6. Участь закладів охорони здоров'я в організації комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у районах надзвичайних ситуацій, які здійснюють підрозділи Держпродспоживслужби в області.
 7. Збір та аналіз інформації про медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій, прогнозування їх розвитку у районах виникнення надзвичайних ситуацій та на прилеглих територіях, розробка рекомендацій щодо здійснення заходів з метою зниження негативного впливу таких ситуацій, надання регіональним органам управління територіальної підсистеми відомостей про постраждалих під час надзвичайних ситуацій у межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
 8. Накопичення необхідного резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення та іншого спеціального майна і техніки для здійснення заходів з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
 9. Розробка плану медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення, завчасне створення та підготовка спеціальних медичних формувань для роботи в умовах надзвичайних ситуацій.
 10. Організація підготовки та перепідготовки медичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги постраждалим, організація та проведення навчально тренувальних заходів з медичними підрозділамиз ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
 11. Організація та проведення згідно з програмами, затвердженими МОЗ України, навчання та практичної підготовки немедичних працівників з питань надання домедичної допомоги.
 12. Організація та здійснення державного санітарно-епідеміологічногонагляду та контролю, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 13. Своєчасне виявлення чинників та осередків біологічного зараження населення, прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розробка та запровадження своєчасних протиепідемічних профілактичних заходів з локалізації та ліквідації осередків біологічного зараження, режимів обсервації, карантину та забезпечення лікування інфекційних хворих.
 14. Організація та проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики інфекційних захворювань серед населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів та проведення санітарно-протиепідемічних заходів у районі надзвичайної ситуації.
 15. Організація та здійснення заходів щодо недопущення негативного впливу на здоров'я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань у разі надзвичайних ситуацій.
 16. Організація та здійснення санітарно-епідеміологічного контролю за станом довкілля, якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами питного водопостачання у разі виникнення надзвичайної ситуації
 17. Організація та здійснення заходів щодо спостереження та лабораторного контролю за санітарно-епідемічною ситуацією при радіаційному, хімічному та біологічному зараженні (забрудненні) у разі виникнення надзвичайної ситуації.
 18. Організація інших заходів, пов'язаних з медичним захистом і забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя населення, залежно від надзвичайної ситуації, що склалася.

 

VІ. Відділу земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 1. Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорона природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), збереження та використання екологічної мережі.
 2. Здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, охорона і використання територій та об’єктів природно заповідного фонду на території  сільської ради.
 3. Погодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів).
 4. Збір, аналіз та узагальнення інформації про корисні копалини, стан використання надр, подання пропозицій щодо забезпечення законності їх експлуатації і розвитку мінерально-сировинної бази.
 5. Участь у моніторингу навколишнього природного середовища, розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів.
 6. Участь у заходах державної екологічної експертизи у встановленому законодавством порядку.

 

VІІ. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 1. Здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу та забезпечення виконання завдань цивільного захисту суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління.
 2. Організація вивчення студентами і школярами основ безпеки життєдіяльності, забезпечення їх відповідними підручниками і посібниками.
 3. Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги.
 4. Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, передбачених законодавством, та додатково виділених коштів.

 

VIII. Підрозділ головного управління Національної поліції України в районі:

 1. Організація:

- комендантської служби в районі надзвичайної ситуації;

- охорони публічного порядку в районі надзвичайної ситуації;

- охорони публічного порядку в місцях розселення евакуйованого населення;

- охорони майна евакуйованого населення.

 1. Супровід колон: аварійно-рятувальних сил, з евакуації населення і матеріальних цінностей.
 2. Охорона на договірних умовах приміщень органів влади і місцевого самоврядування.
 3. Адміністративний нагляд в районі надзвичайної ситуації та в місцях розселення евакуйованого населення.

 

 

Секретар Сергіївської сільської ради                                       Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

Додаток 1

до Положення про Сергіївську сільську субланку Миргородської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної

СХЕМА

управління Сергіївською сільською субланкою Миргородської районної ланки Полтавської територіальної

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системи цивільного захисту

Карта захисних споруд полтавської області

вгору