Menu

 СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дванадцята сесія сьомого скликання)

 РІШЕННЯ

 

02.02.2018                                                                                                       

 

Про утворення старостинських округів Сергіївської сільської ради та затвердження Положення про старост, які здійснюють свої повноваження на території Сергіївської сільської ради

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища» № 1848-VIII від 09.02.2017 р., необхідністю приведення з нормами діючого законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Сергіївської сільської ради, що увійшли до об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром в с. Сергіївка, враховуючи рішення першої сесії сьомого скликання (першого пленарного засідання) Сергіївської сільської ради від 20.12.2016: «Про виконання обов’язків старости  Коркішком О.І.», «Про виконання обов’язків старости Хоптинською Т.Г.», сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. Утворити на території Сергіївської сільської ради два старостинські округи:

- Розбишівський старостинський округ з центром в с. Розбишівка, що складається з сіл Розбишівка, Веселе, Крамарщина;

-  Качанівський старостинський округ з центром в с. Качанове, що складається з сіл Качанове, Новоселівка, Дачне, Вирішальне, Степове.

  1. Затвердити Положення про старост, які здійснюють свої повноваження на території Сергіївської сільської ради (додається).
  2. Спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Кас’ян А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради  в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, соціального захисту з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики населення, законності, депутатської  діяльності і етики.                                                                                                                

 

Сільський голова                                                                                       І. Г. Лідовий

 

Затверджено рішенням

12 сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 02.02.2018 року                                                                                                      

Положення

про старост, які здійснюють свої повноваження

на території Сергіївської сільської ради

  1. Загальні положення

1.1. Положення про старост, які здійснюють свої повноваження на території Сергіївської сільської ради, яка є сільською об’єднаною територіальною громадою, (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування» і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.2. Положення затверджується рішенням сесії Сергіївської сільської ради.

1.3. Перелік населених пунктів Сергіївської сільської ради, в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням Сергіївської сільської ради. У селі Сергіївка яке є адміністративним центром Сергіївської сільської об’єднаної територіальної громади, посада старости не запроваджується.

 

  1. 2. Правовий статус старости

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси жителів сіл, селищ визначених за рішенням Сергіївської сільської ради у виконавчому комітеті Сергіївської сільської ради.

2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», іншими законами України та цим Положенням.

2.3. Староста діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Сергіївської сільської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2.4. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради та виконує свої повноваження на постійній основі.

2.5. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

  1. Повноваження старости та організація його роботи

3.1. Завдання та повноваження старости:

1) сприяти жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до Сергіївської сільської ради;

2) брати участь у підготовці проекту бюджету Сергіївської сільської ради в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

3) вносити пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного села, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

4) погоджувати проекти рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на її території;

5) шанобливо ставитися до жителів сіл та їхніх звернень до Сергіївської сільської ради. Здійснювати прийом таких звернень та передачу їх до загального відділу та виконкому Сергіївської сільської ради;

6) здійснювати контроль за дотриманням на території сіл громадського правопорядку, Правил благоустрою території населених пунктів Сергіївської сільської об’єднаної територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

7) здійснювати контроль за дотриманням прав і законних інтересів жителів сіл у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

8) не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

9) виконувати інші обов’язки, визначені Положенням про старосту селищної ради, розпорядженнями і дорученнями, рішеннями Сергіївського сільського голови та інформувати про їх виконання;

10) брати участь у засіданнях виконавчого комітету;

11) брати участь у організації та проведенні зборів (сходок) членів внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного цих зборів та забезпечувати виконання рішень зборів;

12) сприяти виконанню на території сіл внутрішньої громади Програми економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської ради та інших сільських цільових програм, затверджених рішеннями Сергіївської сільської  ради;

13) вести особистий прийом громадян – членів внутрішньої громади відповідно до затвердженого графіка;

14) вчиняти, як посадова особа органу місцевого самоврядування, нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»:

вжиття заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчення заповітів (крім секретних); видача дублікатів посвідчених ними документів; засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них; засвідчення справжності підпису на документах.

15) сприяти створенню громадського активу при старості села, який визначатиме пріоритетність проведення робіт на території сіл внутрішньої громади та здійснюватиме контроль за діяльністю старости;

16) дотримуватися службової етики, встановлених чинним законодавством.

 

3.2. Староста має право:

1) брати участь у пленарних засіданнях Сергіївської сільської сільської ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради, на яких розглядаються питання, пов’язані з інтересами членів внутрішньої громади;

2) одержувати від виконавчого комітету сільської ради, комунальних підприємств та їх посадових осіб, що розташовані на території Сергіївської сільської ради, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку села, селищ внутрішньої громади;

3) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконкому Сергіївської сільської ради з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень громадян відповідної внутрішньої громади, що стосуються інтересів членів вищезазначеної громади;

4) порушувати у виконавчому комітеті Сергіївської сільської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції сільської ради та виконавчого комітету, діяльності комунальних підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту незалежно від форми власності;

5) звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території сіл внутрішньої громади;

3.3. З метою запобігання негативним наслідкам реального потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконнавчим комітетом Сергіївської сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

3.4. Здійснення контролю за дотриманням пункту 3.2. цього розділу, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну Сергіївської сільської.

3.5. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Сергіївською сільською радою та її виконавчим комітетом.

3.6. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради.

3.7. Графік прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень.

 

  1. 4. Порядок обрання та припинення повноважень старости

4.1.Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

4.2. Обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського голови відповідної територіальної громади до обєднання.

4.3. Вибори старости (крім перших) відбуваються одночасно з виборами сільського голови, депутатів ради об’єднаної територіальної громади.

4.4. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні сільської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

4.5.Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.

4.6. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень сільської ради.

4.7. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до сільської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) відкликання за народною ініціативою;

7) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

8) його смерті.

4.8. Повноваження старости можуть бути припинені достроково за пропозицією, внесеною в порядку місцевої ініціативи двома третинами жителів села, селищ, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та зареєстровані на території відповідного населеного пункту, або за ініціативи однієї третини депутатів від загального складу ради рішенням сільської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. У разі звільнення з посади старости у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає сільська рада.

Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

 

  1. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

5.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл внутрішньої громади, відповідальним – перед Сергіївською сільською радою.

5.2. Староста періодично звітує (не менше ніж один раз на рік) перед виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради та не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями сіл на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше однієї третини депутатів селищної ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

5.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

5.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються у судовому порядку.

5.5. При використанні у своїй роботі печатки несе персональну відповідальність за її збереження та використання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання,  використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».

 

Сільський голова                                                                                 І. Г. Лідовий

Карта захисних споруд полтавської області

вгору