Menu

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про методичне об’єднання вчителів

 

 1. Загальні положення

1.1.  Методичне об’єднання вчителів-предметників (далі –МО) є головною колективною формою методичної роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період, яка забезпечує організацію та координацію методичної діяльності вчителів одного або кількох споріднених предметів, здійснює  науково-методичне  забезпечення   системи загальної середньої та дошкільної освіти,  підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  що  проводиться не рідше одного разу на  п'ять  років,  у  період  між  курсами  підвищення
кваліфікації (міжкурсовий період).

1.2. У своїй діяльності МО керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну  середню  освіту",  "Про дошкільну освіту",  "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування в Україні", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами  законодавства  в галузі освіти,  в тому числі Міністерства освіти і науки  України,  місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування, Концепцією загальної середньої освіти  та іншими нормативно-правовими документами з питань організації та проведення методичної роботи.

1.3. Методичне об’єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предметів, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників згідно з рівнями, визначеними законодавством.

1.4. Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених предметів.

1.5. Очолює МО керівник (голова), який призначається начальником відділу із числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою, погоджується на засіданні методоб’єднання та затверджується наказом відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради.

1.6. МО  створюється за наявності десяти і більше вчителів одного або декількох споріднених предметів.

1.7. Підрозділами методичного об’єднання є ініціативні, творчі групи вчителів.

1.8. МО підпорядковується з усіх питань безпосередньо завідуючому відділом освіти,  а в частині  науково-методичного  забезпечення системи  загальної  середньої  та дошкільної освіти -  інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

 1. Завдання методичного об’єднання:

2.1. Здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предметів, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників згідно з рівнями, визначеними чинним законодавством.

2.2. Вивчає і реалізовує положення нормативно-правових документів з питань освіти.

2.3. Створює умови для постійного підвищення освітнього професійного та культурного рівня педагогів, для розвитку педагогічної майстерності, удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

2.4. Організовує науково-дослідну діяльність.

2.5. Розробляє, апробує та впроваджує новітні освітні технології.

2.6. Організовує діяльність наукових товариств, бере участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.

2.7. Вивчає і аналізує стан викладання предметів і рівень навчальних досягнень учнів.

2.8. Вивчає і узагальнює перспективний педагогічний досвід.

2.9. Бере участь в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності.

2.10. Здійснює підготовку матеріалів на районну  та обласну педагогічні виставки.

2.11. Організовує науково-практичні семінари з відвідуванням уроків.

2.12. Здійснює науково-методичну підтримку  інноваційної  діяльності  в  освітній галузі,  наукових пошуків та експериментальної роботи,  яку проводять
педагогічні працівники навчальних закладів; інформаційно-методичний супровід    навчальних   закладів   і педагогічних працівників.

 

2.13. Здійснює моніторинг  стану психічного і фізичного розвитку дітей
дошкільного віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення
вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану
організації педагогічного процесу і  науково-методичної  роботи  в
цих закладах

2.14. Інформує педагогів про новини фахової та методичної періодики, сприяє впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій.

2.15. Здійснює навчально-методичне консультування педагогічних кадрів з проблем сучасного розвитку   освіти,   організації   навчально-виховного    процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

2.16. Організовує  інформаційно-комунікаційне обслуговування    та    використання   інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності  навчальних закладів.

 

2.17. Сприяє висвітленню  в засобах масової інформації інноваційної
діяльності  педагогічних  колективів   та   окремих   педагогічних працівників і проблем розвитку освіти

2.18. Приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організовує їх розробку.

2.19. Бере участь у роботі атестаційних комісій, надає оцінку якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються.

2.20. Координує роботу шкільних методичних об’єднань.

2.21. Методичне об’єднання взаємодіє  з  центром  практичної   психології   і соціальної  роботи;  психолого-медико-педагогічною  консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти,  вищими навчальними закладами,   творчими   спілками,   громадськими   установами   та організаціями.

 

 1. Зміст і форми роботи методичного об’єднання вчителів

  3.1. Робота вчителів у межах МО організовується на засадах гуманізації; демократизації; взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю; рівності умов   для  кожного  педагогічного  працівника  щодо повної реалізації його  духовного,  творчого  та  інтелектуального потенціалу; безперервності фахового вдосконалення; науковості, гнучкості  і  прогностичності  науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; незалежності від політичних

 партій,  громадських і релігійних організацій.

3.2. Роботу МО організує його керівник (не менше 3-х  раз на рік).

3.3. На засідання виносяться питання нижче перерахованого змісту та інші.

   3.3.1. Вивчення нормативних документів і методичних рекомендацій з освітніх питань.

   3.3.2. Аналіз авторських програм і методик.

   3.3.3. Ознайомлення з наслідками тематичних перевірок щодо рівня надання освітніх послуг з окремих предметів інваріантної і варіативної складової, стану навчально-виховної роботи в навчальних закладах.

   3.3.4. Ознайомлення з аналізом стану ДПА, ЗНО  у випускних класах, наслідками моніторингових досліджень.

   3.3.5. Заслуховування творчих звітів учителів, які претендують на встановлення вищої категорії чи присвоєння звання «Старший учитель», «Учитель-методист».

3.4. Засідання МО проводяться в різних формах, які мають творчий характер діяльності:

 • теоретичні семінари (доповіді, повідомлення);
 • семінари-практикуми, диспути-дискусії ( круглий стіл, форум);
 • ділові ігри;
 • обговорення новітніх методик, інноваційних досягнень;
 • проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій.

 

 1. Обов'язки та права голови методичного об'єднання

4.1. Голова МО:

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • розділяє методичні теми педагогічних працівників на новий навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях МО;
 • визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів МО за їх виконання;
 • відповідає за ведення документації МО (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробка уроків, зразки наочності тощо);
 • спрямовує роботу вчителів-членів МО на виявлення та підтримку творчо обдарованих дітей;
 • бере участь у підготовці навчальних матеріалів для проведення зрізів знань за річним робочим планом відділу освіти;

 

 • складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;
 • звітує про роботу МО на засіданні методичної ради відділу освіти.

4.2. Голова МО має право:

 • звертатися за консультацією до працівників відділу освіти із проблем організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, виконання трудової дисципліни вчителів, які є членами МО;
 • вносити пропозиції до відділу освіти щодо підвищення кваліфікаційної категорії членів МО;
 • виносити на розгляд методичної ради питання щодо заохочення вчителів;
 • на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим МО.
 1. Обов'язки вчителів, які входять до складу методичного об'єднання вчителів

  1. Учителі, які входять до складу МО, повинні:
 • організувати свою навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань діяльності відділу освіти, науково-методичної проблеми МО;
 • організувати свою діяльність з питань самоосвіти по підвищенню фахової майстерності;
 • планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони здоров'я та життя дітей, заходів техніки безпеки;
 • організувати взаємодію з батьками та колегами щодо поліпшення навчально-виховного процесу та якості своєї праці;
 • звітувати про свої творчі здобутки у випадку встановлення (підтвердження) вищої категорії чи присвоєнні звання «Старший учитель», «Учитель-методист».
 1. Права вчителів, які входять до складу методичного об'єднання

  Учителі, які входять до складу МО, мають право:
 • звертатися до відділу освіти з питань підвищення фахової майстерності;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в закладах освіти;
 • звертатися до працівників відділу освіти за консультацією з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів.
 1. Документація методичного об'єднання вчителів

МО розробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:

 • положення про МО;
 • аналіз роботи МО за рік, що минув;
 • план роботи на поточний рік;
 • рекомендації засідань МО;
 • план атестації вчителів, проходження курсової перепідготовки, банк даних про вчителів (якісний та кількісний склад);
 • методична база передового педагогічного досвіду вчителів, членів МО.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ відділу освіти,молоді  та спорту,

виконавчого комітету  Сергіївської 

сільської ради № 25  від  10.03.2017 р

                                                  

 Функціональні  обов’язки  керівників  методичних  об’єднань

 

 Обов’язки керівника методичного  об’єднання вчителів початкових класів:

 

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО;
 • відповідає за вивчення та аналіз стану методичної внутрішньо-шкільної роботи з учителями початкових класів;
 • вивчає рівень умінь і навичок учнів початкових класів;
 • контролює якість організації позакласної роботи в початкових класах;
 • надає методичну допомогу під час атестації та методичних тижнів у закладах освіти;
 • спрямовує роботу вчителів-членів МО на виявлення та підтримку творчо обдарованих дітей;
 • надає методичну допомогу членам методоб’єднання у веденні класних журналів та іншої документації;
 • складає графік проведення методичних заходів з учителями початкових класів.

 

 Обов’язки керівника методичного  об’єднання вихователів дошкільних навчальних закладів:

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО
 • організовує роботу семінарів і методичних об’єднань та надає практичну допомогу керівникам ДНЗ;
 • співпрацює з органами місцевого самоврядування щодо охоплення дітей дошкільною освітою, організовує роботу по проведенню обліку дітей від 0 до 6 років;
 • домагається дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти;
 • проводить соціологічні дослідження на запит начальника відділу освіти;
 • організує проведення семінарів, тренінгів для практичних психологів, педагогів;
 • надає методичні консультації практичним психологам.

 

Обов’язки керівника методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін:

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО;
 • контролює стан викладання і якість знань учнів з біології, хімії, географії, математики, фізики, інформатики, трудового навчання, астрономії, захисту Вітчизни, природознавства;
 • контролює якість організації позакласної роботи з підпорядкованих навчальних дисциплін в закладах  освіти;
 • організовує проходження семінарської перепідготовки педагогічних працівників;
 • працює над вивченням, розповсюдженням та впровадженням передового педагогічного досвіду;
 • організовує підготовку і проведення олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів з даних предметів;
 • організовує колективні та індивідуальні форми методичної роботи з учителями за фахом;
 • надає методичну допомогу під час атестації та методичних тижнів у  закладах освіти;
 • надає методичну допомогу навчальним закладам в організації здачі ДПА та ЗНО.

 

Обов’язки керівника методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін:

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО;
 • контролює стан викладання і якість знань учнів з української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, історії,  правознавства, музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури;
 • організовує підготовку і проведення олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів з даних предметів, роботу МАН, сприяє участі педагогічних працівників у проведенні конкурсу «Учитель року»;
 • організовує проходження семінарської перепідготовки педагогічних працівників;
 • працює над вивченням, розповсюдженням та впровадженням передового педагогічного досвіду;
 • організовує колективні та індивідуальні форми методичної роботи з учителями за фахом;
 • надає методичну допомогу під час атестації та методичних тижнів у  закладах освіти.

 

Обов’язки керівника методичного об’єднання по веденню бібліотечних фондів підручників закладів освіти

 • формує замовлення  на підручники, навчально-методичні посібники та іншу навчально-методичну літературу, навчальні програми;
 • організовує роботу щодо створення і поновлення бібліотечних фондів підручників у школах;
 • веде облік навчальних книг, розподіляє їх між навчальними закладами, комплектує шкільні бібліотеки навчальною літературою;
 • готує відповідну документацію на одержану літературу;
 • надає методичну допомогу бібліотекарям у створенні, оновленні і ефективному використанні бібліотечних фондів;
 • проводить підписку періодичних видань для відділу освіти та навчальних закладів;
 • здійснює контроль навчально-виховної роботи груп продовженого дня.
 • складає графік проведення методичних заходів з вихователями груп продовженого дня, класними керівниками та педагогами-організаторами;
 • контролює стан викладання фізичної культури;
 • організовує підготовку і проведення спортивних змагань, конкурсів.

 

Обов’язки керівника методичного об’єднання класних керівників та педагогів-організаторів

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО;
 • контролює якість організації позакласної роботи в середній та старшій школі;
 • прогнозує та планує процес удосконалення виховної роботи, розробляє методичні рекомендації з виховної роботи;
 • організовує та проводить конкурси, огляди, свята;
 • надає методичну допомогу класним керівникам та педагогам-організаторам під час атестації та методичних тижнів у закладах освіти;
 • спрямовує роботу членів МО на виявлення та підтримку талановитих дітей.

 

Начальник  відділу освіти                                                              С.О.Івко

 

Корисна інформація

ПОСТАНОВА від 08 квітня 2020 р. № 264 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги"

З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України постановляє:

Уряд встановив доплати окремим категоріям громадян та індексацію пенсій

На карантині: що варто знати про дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу

вгору