Menu

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Козацькою радою

ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРГІЇВСЬКІ  КОЗАКИ » «_____»___________ 20____р.

Протокол № ____

 

 

 СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

«СЕРГІЇВСЬКІ КОЗАКИ»

 

(нова редакція)

 

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРГІЇВСЬКА  КОЗАКИ » (далі за текстом - Організація) є добровільною, незалежною, добродійною, позапартійною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети (цілей) та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Назва Організації:

українською мовою: повна назва – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРГІЇВСЬКІ КОЗАКИ», скорочена назва - ГО «СЕРГІЇВСЬКІ КОЗАКИ».

англійською мовою: повна назва - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «SERGIIVSKI KOZAKI»; скорочена назва – ГО «SERGIIVSKI KOZAKI».

 

1.3. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом, визнаними  Україною нормами міжнародного права, українськими козацькими звичаями і традиціями, які не суперечать законам України.

 

1.4. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності .

 

1.5. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки  в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.6. Організація  не має на меті отримання прибутку та є неприбутковою.

1.7. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній валюті.

1.8. Мовою спілкування та діловодства в Організації є українська мова.

 

ІІ.      МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРГІЇВСЬКІ КОЗАКИ»

 

2.1 Метою (цілями) діяльності Організації є :

здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів, виховання патріотизму та відданості української держави, готовності до її захисту, вирішення інтересів громади.

2.2.    Напрямами діяльності Організації є:

2.2.1. Сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування у розбудові України як суверенної та незалежної, демократичної, правової держави;

2.2.2. Захист політичних. економічних , культурних, та історичних здобутків українського народу, участь у забезпеченні його духовного і матеріального добробуту, морального і фізичного здоров’я, відродженні, утвердженні і розвитку української мови і літератури;

 

2.2.3.Взаємодія з органами влади по формуванню державної  політики у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій українського народу;

2.2.4.Сприяння підготовці молоді до військової служби;.

2.2.5.Участь у підготовці та військово-патріотичному вихованні нового покоління у дусі українського козацького лицарства, української національної ідеї, відданості рідному українському народові та українській Землі-Матері.

 • Участь у відбудові , утриманні та збереженні козацьких поховань та матеріалів;

2.2.7.Активне сприяння органам правопорядку в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень, правовій пропаганді, боротьбі із злочинністю, захисті конституційних прав та законних інтересів українського  народу;

 • Участь у проведенні заходів щодо охорони і захисту довкілля, становленні ефективних енерго - ресурсозберігаючих та екологічно чистих форм землекористування і промислового виробництва суб'єктах, незалежно від форм власності;
 • Сприяння розвитку військово-прикладних і технічних видів спорту та туризму;.

2.2.10. Захист законних інтересів членів організації у державних органах і громадських організаціях;

 • Піклування про безпеку членів організації їх родин, жителів населеного  пункту.

ІІІ. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1.представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2.одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.1.3.вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;

3.1.4.ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

3.1.5.розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету (цілі);

3.1.6.засновувати засоби масової інформації;

3.1.7.укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.8.одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.9. відкривати рахунки у національній  валюті в установах банків;

3.1.10. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.11. проводити мирні зібрання, масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

3.1.12. організовувати та проводити на громадських засадах змагання, турніри інші форми спортивних заходів, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя;

3.1.13. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.14. може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону,

брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

ІV.  ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним .

Членом Організації може бути той, хто готовий стати оборонцем, захисником і рятівником українського народу, української мови, розвивати українську культуру й відповідати вимогам: український козак - душа правдива, справедлива і незрадлива. Український козак - це лицар України, морально чиста, високодуховна і матеріально незалежна людина, яка вміє панувати над собою, володіє своїми емоціями, розумом і волею, патріот України, який  постійно духовно і фізично готує себе до оборони Батьківщини, свого роду та українського народу, його честі та гідності, дбає про єдність України.

4.2.  Членами Організації є її засновники та можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років , які стоять на засадах розбудови та захисту державності України, і виявили себе як такі, що мають глибокі українські патріотичні переконання, стоять на засадах розбудови та захисту самостійної незалежної, соборної демократичної держави Україна.

4.3. До організації приймаються  згідно письмової заяви, поданої особисто за рішенням ради

4.4. Члени Організації зобов’язані:

4.4.1. Бути активними провідниками української національної ідеї, виконувати вимоги цього Статуту.

4.4.2. сплачувати вступний та щомісячні членські внески, розмір яких визначається окремим Положенням.

 4.4.3 дотримуватись здорового способу життя, піклуватись про Українську державу, родину, сім’ю і дітей, плекати молоде покоління  духовно здоровим, морально та фізично загартованим, відданим Україні та українському народові;

4.4.4. Зберігати і розвивати прогресивні українські козацькі звичаї та традиції, оберігати честь і гідність козацького імені, зміцнювати єдність українського козацтва, займатися суспільно-корисною для України та українського народу діяльністю, продукувати матеріальні та духовні цінності, дотримуватись принципів і норм християнської моралі, козацької етики та етикету.

4.5. Права члена Організації:

- брати участь у заходах, які проводяться Організацією;

- обирати та бути обраним до органів управління Організації;

- вносити пропозиції та зауваження до органів управління щодо діяльності Організації;

- на захист своїх законних інтересів Організацією;

- отримувати інформацію про діяльність Організації та її органів управління в установленому порядку;

- відстоювати права та інтереси Організації;

4.6.  Членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням;

- виключення із Організації.

- смерті;

4.6.1. Члена організації може бути виключено з Організації за рішенням Ради, у зв’язку з порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та цілі Організації, або якщо член втратив зв’язок з організацією без поважних причин чи за несплату членських внесків протягом трьох місяців

4.6.2. Підставою для негайного виключення козака з організації є вирок суду, який набрав законної сили.

 

 1. V.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.  Вищим органом управління Організації є Козацька Рада. До її компетенції належать:

5.1.1.  прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;

 • прийняття Статуту Організації, внесення змін до нього;

5.1.3. обрання Ради Організації та Ревізійної комісії;

 • затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності Організації;

5.1.5.   реалізація права власності на майно та кошти Організації;

5.1.6.  заслуховування та затвердження звітів виконавчого та контролюючого органів Організації;

5.2. Козацька Рада правомочна за наявності не менше 3/4 від загальної кількості членів Організації. Рішення Козацької Ради приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на Козацькій Раді членів Організації. Крім рішення про припинення діяльності Організації, внесення змін та доповнень до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Організації, приймаються не менше як 3/4 голосів присутніх членів Організації.

5.3. Козацька Рада скликається не менше одного разу на рік за рішенням Ради Організації. Позачергова  Козацька рада може бути скликана на вимогу не менше 1/10 складу членів Організації, 2/3 складу Ради , Голови Ради, Ревізійної комісії.

5.4. Вищим постійно діючим керівним органом Організації, в період між Козацькими Радами,є Рада Організації.

Персональний склад Ради Організації обирається Козацькою Радою в складі не менше трьох осіб строком на 3 роки і збирається не рідше ніж 1 раз на рік.

5.4.1. Заміщення і призначення нових членів Ради Організації здійснює Козацька рада. Якщо член Ради Організації подає у відставку, втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Рада Організації може призначити нового члена Ради Організації за поданням Голови Ради Організації до закінчення строку повноважень Ради Організації, але не пізніше ніж до чергової Козацької ради.

 

5.4.2. Засідання Ради Організації є правомочним за умови присутності не менше половини його членів. Рішення Ради Організації приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх членів.

5.4.3. Засідання Ради Організації відкриває та очолює Голова Ради Організації. В разі відсутності Голови  Ради Організації, за його дорученням на засіданнях Ради Організації обов'язки Голови Ради Організації виконує визначений член Ради Організації.

5.4.4.   Голова Ради Організації  відповідає за підготовку і ведення засідань Ради Організації, а також зберігання документації Ради Організації.

5.5. До компетенції Ради Організації належать :

5.5.1. Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Організації.

5.5.2. Виконання рішень Козацької Ради та здійснення окремих повноважень у період між її засіданнями.

 • Управління поточною діяльністю Організації.
 • Затвердження символіки Організації.
 • Затвердження звітів Голови Ради Організації, заступників голови Ради Організації.

5.5.6.Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів.

 • Затвердження Положення про порядок сплати членських внесків.
 • Затвердження за поданням Голови Ради Організації з числа її членів або сторонніх осіб заступників Голови Ради Організації.
 • Ухвалення рішення про виключення членів Організації.
 • Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу на рік, скликаються Головою Ради Організації або на вимогу 1/3 членів Ради Організації. Рішення Ради Організації ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.
 • Голова Ради Організації обирається Козацькою Радою Організації строком на 3 роки та здійснює:

5.6.1. Представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях.

5.6.2. Підписання угод та інших фінансово-господарських документів, видачу доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків за погодженням з Радою Організації

5.6.3. Подання на затвердження Радою Організації кандидатур Заступників Ради Організації, розподілу функціональних обов’язків між ними.

 • Ревізійна комісія Організації:

5.7.1.   Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю Організації. Персональний склад Ревізійної комісії обирається Козацькою Радою строком на 3 роки.

5.7.2. Ревізійна комісія підзвітна Козацькій Раді Організації та подає їй на затвердження результати проведених перевірок.

5.7.3. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою двічі на рік, або протягом десяти днів на вимогу Козацької Ради, Ради Організації або Голови Ради Організації. Засідання Ревізійної комісії можуть приймати рішення, якщо на них присутня більшість членів. Рішення з будь-якого питання ухвалюються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.

 • Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право:

- вимагати та отримувати від посадових осіб Організації, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;

 • складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності Організації та подавати їх на затвердження Козацької Ради;
 • залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Організації.

VІ. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ).

6.1. Керівні органи Організації звітують перед членами Організації на Козацькій раді.

6.2. Голова Ради Організації один раз на рік звітує перед Козацькою Радою Організації про проведену роботу.

6.3. Рада Організації один раз на рік звітує перед Козацькою Радою Організації про проведену за рік роботу.

6.3. Ревізійна комісія Організації один раз на рік звітує про проведену роботу перед Козацькою радою Організації.

VІІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

7.1. Скарги членів Організації на рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації обов’язково розглядаються на наступній Козацькій Раді Організації, їх рішення є остаточним.

 

VIII.  ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

8.1. Джерелами надходження коштів та майна Організації є:

8.1.1.    Добровільні внески, подарунки та відрахування, пожертвування, громадських об’єднань, творчих спілок, господарських товариств, підприємств, установ та організацій, українських та зарубіжних юридичних і фізичних осіб у грошовій та натуральній формі.

 • Членські внески .
 • Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм Організації з державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України.
 • У власності Організації можуть бути споруди, транспортні засоби, грошові кошти та інше майно, набуте на законних підставах.
 • Придбання Організацією майна за рахунок власних коштів для здійснення статутної діяльності.
 • Грошові кошти та інше майно Організації використовуються для виконання статутних цілей та завдань Організації.
  • Отримані доходи (прибутки) або їх частини заборонено розподіляти серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.3. Організація може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у виконанні спільних програм та проектів.

8.4. Право власності Організації реалізовує Козацька рада Організації в порядку, передбаченому законом та Статутом Організації.

8.5 У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 ІХ . ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРГІЇВСЬКІ  КОЗАКИ»

9.1.Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової служби та вносити платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітності покладається на головного бухгалтера, який призначається Головою Ради Організації та компетенція якого визначається чинним законодавством.

9.3. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

9.4. Для виконання статутних завдань і цілей Організація безпосередньо здійснює необхідну господарську діяльність лише без мети отримання прибутку.

Х.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «СЕРГІЇВСЬКІ КОЗАКИ»

10.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Козацькою  радою  , більшістю у 3/4 голосів присутніх членів Організації.

10.2. Про внесені зміни та доповнення до Статуту Організація повідомляє реєструючий орган.

10.3. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту прийняття повідомлення про зміни до Статуту Організації реєструючим органом.

 

 ХІ  ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРГІЇВСЬКІ КОЗАКИ» І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ.

11.1.    Припинення діяльності Організації здійснюється:

- за рішенням Організації, прийнятим Козацькою радою Організації, у визначеному статутом порядку,шляхом саморозпуску або реорганізації.

- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.3. Після прийняття рішення про саморозпуск Козацька рада Організації створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації.

11.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

11.5. У разі саморозпуску Організації її майно, кошти та інші активи після задоволення вимог кредиторів передаються на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі припинення Організації - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

11.7 У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступникам.

11.8. У разі прийняття судом рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

вгору