Menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням дванадцятої сесії сьомого

 скликання від 02.02.2018 року  

                                                                

ПОЛОЖЕННЯ

про «Центр надання соціальних послуг»

 Сергіївської сільської ради.

 1. Центр надання соціальних послуг Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області (далі – Центр) не являється структурним підрозділом Сергіївської сільської ради, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якого приймає сесія Сергіївської сільської ради.

     Центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання.(КВЕД 88.10)

    Діяльність Центру відповідає критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

    Організаційно-правова форма – комунальний заклад.

    Повне найменування: Центр надання соціальних послуг Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.

    Скорочене найменування: ЦНСП Сергіївської сільської ради.

    Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

   Юридична адреса: 37332, Полтавська область, Гадяцький район, с. Сергіївка, вул..Центральна 15.

    У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції  та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про цей Центр, іншими нормативно-правовими актами.

 1. Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної держадміністрації. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє зі структурними підрозділами органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.
 2. Положення про Центр, його структура, кошторис, штатний розпис затверджується сесією Сергіївської сільської ради.

4.Основними принципами діяльності Центру є: законність, дотримання і захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, конфіденційність.

      Основною метою створення Центру є  надання соціальних послуг пільговим категоріям населення, що проживають на території Сергіївської сільської ради.

Основними завданнями Центру є:

-своєчасне виявлення громадян, що потребують надання соціальних послуг.

-забезпечення якісного надання соціальних послуг.

-забезпечення співпраці з іншими установами, підприємствами та організаціями всіх форм власності задля сприяння в наданні соціальних послуг громадянам.

-забезпечення соціально-профілактичної роботи серед населення.

-забезпечує надання заходів із соціальної підтримки, супроводу та  патронажу.

-забезпечення інформаційно-просвітницької роботи серед населення.

 1. Надання соцільних послуг здійснюється у відповідних напрямках діяльності Центру, а саме:

-надання соціальних послуг вдома (утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв’язку із частковою втратою рухової активності);

-соціальна робота з сім’ями, дітьми  та молоддю (утворюється для проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги );

-пенсійне та соціальне забезпечення (утворюється для полегшеного оформлення надання всіх видів соціальних допомог);

- культура та дозвілля( утворюється для збереження етнічної культури)

-організація надання адресної натуральної допомоги:

                  *автотранспортна послуга «Соціальне таксі»(утворюється для вирішення проблем громадян, які мають рухові обмеження чи пересуваються за допомогою спеціальних засобів пересування.);

                  * пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації(утворюється для забезпечення громадян з особливими потребами спеціальними засобами реабілітації);

                  * послуга з комплексного обслуговування (створюється для допомоги громадянам, які не можуть самостійно вирішити проблеми пов’язаними з речами щоденного вжитку);

    Соціальні послуги в Центрі можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

    Право на безоплатні послуги мають громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги та не мають родичів, які повинні надавати їм догляд відповідно до чинного законодавства.

    На платній основі обслуговуються громадяни, які потрапили в складні життєві обставини і не можуть їх подолати самостійно та не досягли пенсійноговіку.

6.Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання затверджуються  сесією Сергіївської сільської ради.

Перелік послуг, що надає Центр враховуючи всі напрямки діяльності:

       -надання соціальних послуг вдома:

 • ведення домашнього господарства;
 • придбання і доставка товарів;
 • організація харчування;
 • прання білизни та одягу;
 • дрібний ремонт одягу;
 • здійснення гігієнічних заходів;
 • забезпечення супроводження;
 • допомога в оплаті комунальних та інших платежів;
 • допомога в оформленні документів;
 • представництво інтересів в органах державної влади;
 • допомога у проведенні сільськогосподарських робіт;

        -соціальна робота з сім’ями, дітьми  та молоддю:

 • інформаційні;
 • соціально-педагогічні;
 • соціально-медичні;
 • юридичні;
 • соціально-економічні;

        -пенсійне та соціальне забезпечення:

 • інформаційні;
 • соціально-педагогічні;
 • соціально-медичні;
 • юридичні;
 • соціально-економічні;

       - культура та дозвілля;

 • правові;
 • інформаційні;
 • організаційні;

       -організація надання адресної натуральної допомоги:

                  *автотранспортна послуга «Соціальне таксі»;

                  * пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації;

 • інформаційні;
 • соціально-медичні;
 • юридичні;
 • соціально-економічні;

                  * послуга з комплексного обслуговування;

 • інформаційні;
 • юридичні;
 • соціально-економічні;
 1. Центр очолює директор, який призначається рішенням сесії Сергіївської сільської ради по котракту. Посаду директора Центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) і стаж роботи не менше 3 років.

        Директор Центру організовує роботу напрямків діяльності Центру; несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань; забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг; визначає ступінь відповідальності працівників; затверджує посадові обов'язки;  подає органу, що утворив Центр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат Центру; укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси; розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення.

 1. Центр не є прибутковою організацією та утримується за рахунок коштів, що відповідно до Бюджетного кодексу України виділяютьсяз місцевого бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, інших надходжень, у тому числі від надання платних соціальних послуг, благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
 2. Центру забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників, членів уствнови, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

           10.Припинення діяльності Центру:

 - Реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація Центру надання соціальних послуг здійснюється за рішенням сесії Сергіївської сільської ради.

- Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом або органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються Уповноваженим органом, який прийняв вішення про ліквідацію, згідно з чинним законодавством України.

- З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню Центром. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Центру і подає на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам, які перебувають у договірних відносинах з Центром, що ліквідується, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

- Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів за рішенням сесії Сергіївської сільської ради має бути передано іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до місцевого бюджету.

- При реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

- Центр втрачає право юридичної особи і визначається такою, що припинила існування, з метою виключення її з державного реєстру України.

- У разі реорганізації Центру права і обов’язки переходять правонаступникам.

 1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Положення вносяться впорядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

вгору