Menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять четвертої  сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради
від 25.01.2019 року

 

СТАТУТ
ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ 
СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

  

 с. Сергіївка - 2019

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр культури та дозвілля Сергіївської сільської ради є неприбутковою комунальною організацією (установою, закладом)  культури, діяльність якого спрямована на формування нового культурно-мистецького середовища та створення умов для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення.

1.2. Центр культури та дозвілля Сергіївської сільської ради (далі – Центр) знаходиться у комунальній власності Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.

1.3. Найменування українською мовою:

Повна назва: Центр культури та дозвілля  Сергіївської сільської ради;

Скорочена назва: Центр культури та дозвілля.

1.4. ЗАСНОВНИКОМ та ВЛАСНИКОМ Центру є Сергіївська сільська рада.

ОРГАНОМ УПРАВЛІННЯ Центру є відділ освіти, молоді, спорту та культури Сергіївської сільської ради.

1.5. Юридична адреса Центру: вул. Центральна, 15, с. Сергіївка, Гадяцького району, Полтавської області, 37332.

1.6. Центр утворюється на базі Сергіївського сільського будинку культури з приєднанням до нього клубних закладів і бібліотек Сергіївської об’єднаної територіальної громади, які є структурними підрозділами Центру. До Центру приєднуються та йому підпорядковуються: філія - Розбишівський сільський будинок культури, філія - сільський клуб с. Качанове, філія -  сільський клуб с. Новоселівка, філія - Сергіївська сільська бібліотека, філія -  Качанівська сільська бібліотека, філія - Розбишівська сільська бібліотека.

1.7. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахункові рахунки в органах Державної казначейської служби України, круглу печатку, штамп, бланки встановленого зразка зі своїм найменуванням.

1.8. Центр фінансується з бюджету Сергіївської сільської ради у межах асигнувань, передбачених на утримання закладів культури. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

1.9. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,  Цивільним, Господарським кодексами України, наказом Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Сергіївської сільської ради, розпорядженнями сільського голови, рішеннями виконавчого комітету, наказами відділу освіти, молоді, спорту та культури, цим Статутом.

1.10. Центр співпрацює з закладами культури всіх форм власності і підпорядкування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.11. Центр має право укладати договори (контракти) з іншими юридичними особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством та за згодою сільського голови.

1.12. Центр не підлягає приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.

 

  1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Метою діяльності Центру є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, забезпечення умов для самодіяльної творчої ініціативи, духовного розвитку і організації дозвілля населення.

2.2. Основними завданнями Центру є:

- сприяння процесам відродження і розвитку національної культури та культур інших національних груп, що проживають на території Сергіївської  сільської ради;

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;

- створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості в усьому різноманітті її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей громадян;

- реалізація прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, забезпечення доступності усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

- підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив;

- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;

- вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян;

-  комплексний підхід до формування розумових здібностей особистості, вдосконалення психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу.

2.3. Предметом діяльності Центру є:

- створення та організація діяльності творчих колективів (театральних груп, гуртків з художньої самодіяльності, хореографічних, театральних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів), інших клубних формувань;

- організація роботи колективів художньої самодіяльності, забезпечення їх повноцінного функціонування (концертна діяльність, репертуар, систематичні заняття, збір місцевого фольклору, випуск методичних матеріалів, тощо);

- організація і проведення тематичних театрально-розважальних, концертних, ігрових, літературно-музичних, обрядових та інших програм, фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань, в тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців, у тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих традицій і звичаїв;

- організація дозвілля для різновікових груп населення, зокрема проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків тощо;

- організація гастрольної діяльності формувань закладу;

- сприяння створенню та організації культурно-розважальних заходів, залучення в установленому порядку для проведення цих заходів професійних колективів та окремих виконавців;

- проведення лекцій та семінарів культурно-мистецької тематики;

- підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідкових матеріалів, рекламної продукції, пов’язаної з діяльністю закладу;

- підготовка, розроблення і поширення методичних матеріалів, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і культурної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів та ремесел;

- впровадження в практику закладів культури клубного типу нових найбільш дієвих форм і методів культосвітньої роботи;

- формування позитивного іміджу закладів культури клубного типу на основі запроваджених форм і методів культосвітньої роботи;

- надання власної сцени суб’єктам діяльності в галузі культури для проведення гастрольних заходів, реалізації спільних проектів та програм;

- участь в обласних фестивалях, регіональних, Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва та інших культурно-мистецьких та спортивних заходах;

- здійснення загальнодоступного бібліотечного, комп’ютерно-інформаційного, консультативного обслуговування користувачів, надання бібліотечних послуг шляхом видачі документів, в читацьких залах бібліотечних закладів;

- організація взаємного використання бібліотечних ресурсів, надання методичної допомоги бібліотечним закладам та забезпечення їх взаємодії;

- участь у розробленні та реалізації програм розвитку бібліотечної справи в громаді;

- виявлення та вивчення матеріалів, пов’язаних з історичними подіями, які відбувалися на території Сергіївської сільської ради;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

  1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ, СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

3.1. Вищим органом управління Центру є Сергіївська сільська рада.

3.2. До компетенції вищого органу управління Центру належить:

3.2.1. призначення на посаду та звільнення з посади директора Центру;

3.2.2. заохочення та притягнення директора Центру до дисциплінарної відповідальності;

3.2.3. затвердження й внесення змін до Статуту Центру;

3.2.4. затвердження структури та граничної чисельності працівників Центру;

3.2.5. розпорядження основними засобами Центру;

3.2.6. погодження створення відокремлених структурних підрозділів Центру та спільних установ;

3.2.7. реорганізація Центру, його ліквідація, затвердження передавального акта, розподільчого чи ліквідаційного балансу.

3.3. Органом управління Центру є відділ освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

3.4 До повноважень відділу освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради належить:

3.4.1. внесення пропозицій щодо призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності директора Центру;

3.4.2.  забезпечення контролю за виконанням актів законодавства щодо діяльності Центру;

3.4.3. затвердження штатного розпису Центру;

3.4.4. контроль за організацією первинного обліку Центру, отримання в установленому порядку статистичної звітності;

3.4.5. участь в установленому порядку в проведенні атестації працівників Центру;

3.4.6. здійснення інших повноважень щодо управління роботою Центру згідно з чинним законодавством України і відповідно до рішень Сергіївської сільської ради.

3.5. Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням сільської ради відповідно до трудового законодавства України та законодавства про культуру.

3.6.  Директор може бути звільнений з посади з підстав і в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.7. Директор  Центру підзвітний Сергіївській сільській раді та відділу освіти, молоді, спорту та культури з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

3.8. Директор Центру вирішує всі питання діяльності закладу, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.

3.9. До компетенції директора Центру відноситься:

3.9.1. забезпечення статутної діяльності Центру;

3.9.2. вирішення поточних питань роботи Центру;

3.9.3. вирішення кадрових питань;

3.9.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

3.9.5.  організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

3.9.6. укладення договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Центру;

3.10. Директор Центру в межах повноважень:

3.10.1. розпоряджається коштами й майном закладу відповідно до чинного законодавства України, Статуту та рішень Сергіївської сільської ради;

3.10.2. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру згідно з чинним законодавством України;

3.10.3. затверджує посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

3.10.4. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

3.10.5. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

3.10.6. зобов’язаний організувати проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників Центру згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

3.10.7. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

3.10.8. встановлює у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам Центру за високі творчі та виробничі досягнення з врахуванням особистого внеску кожного;

3.10.9. встановлює за рахунок та у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам Центру за суміщення професій (посад), розширення сфери обслуговування або збільшення обсягів робіт та за виконання додатково до основної роботи обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

3.10.10. визначає порядок і розміри премій працівникам залежно від їхнього вкладу у кінцеві результати роботи згідно чинного законодавства та вежах фонду заробітної фонду;

3.10.11.  несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, використання, списання майна та втрати в будь-якій формі, майна Центру;

3.10.12. несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

3.10.13. вчиняє інші дії в порядку й межах, встановлених законодавством України;

3.10.14 забезпечує розробку структури та граничної чисельності працівників Центру та подає їх на затвердження Сергіївській сільській раді;

3.10.15.  забезпечує належний рівень побутових умов для перебування в Центрі;

3.10.16. діє від імені закладу, представляє без довіреності його інтереси в установах, підприємствах і організаціях, укладає договори та угоди;

3.11. У межах своєї компетенції директор видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками Центру, і здійснює контроль за їх виконанням.

3.12. У разі відсутності директора його обов'язки виконує уповноважена ним особа, на підставі відповідного наказу.

3.13. Директор Центру несе відповідальність перед Сергіївською сільською радою, відділом освіти, молоді, спорту та культури та іншими органами за достовірність і своєчасність подання статистичної та іншої звітності.

3.14. На вимогу Сергіївської сільської ради, відділу освіти, молоді спорту та культури директор Центру у встановлений термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

3.15. Центр здійснює свою діяльність за наступними напрямками та має таку структуру:

3.16.1. Клубна культурно-дозвіллєва діяльність:

- Центр культури та дозвілля Сергіївської сільської ради;

- філія Центру культури та дозвілля Сергіївської сільської ради – Розбишівський сільський будинок культури; 
- філія Центру культури та дозвілля Сергіївської сільської ради – сільський клуб села Качанове; 
- філія Центру культури та дозвілля Сергіївської сільської ради – сільський клуб села Новоселівка. 
3.16.2. Бібліотечне обслуговування: 
- філія Центру культури та дозвілля Сергіївської сільської ради – Сергіївська сільська бібліотека; 

- філія Центру культури та дозвілля Сергіївської сільської ради – Розбишівська сільська бібліотека; 
- філія Центру культури та дозвілля Сергіївської сільської ради – Качанівська сільська бібліотека.
3.16.3.  Організаційно-методична та фінансово-господарська.  

4.     ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ  

4.1. Трудовий колектив Центру становлять всі громадяни, які працюють на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із закладом. 

4.2. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори. 

4.3. Члени трудового колективу Центру зобов’язані: 

4.3.1. сумлінно виконувати свої обов’язки, оволодівати передовими методами та прийомами роботи; 

4.3.2. дотримуватись правил трудового розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію; 

4.3.3. дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків і товариських взаємовідносин з іншими членами трудового колективу. 

4.4. Члени трудового колективу Центру мають право: 

4.4.1. через виборні громадські органи та органи самоврядування брати участь у діяльності та управлінні справами Центру, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, філій і службових осіб; 

4.4.2.  на атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії та участь у конкурсах на заміщення вакантних посад; 

4.4.3. укладати з адміністрацією колективну угоду, яка регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін. 

4.5. Права і обов’язки працівників Центрe визначаються  посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.  

  1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

5.1. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2. Основним джерелом фінансування закладу є кошти бюджету засновника.

Фінансування Центру може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Бюджетне фінансування Центру не може зменшуватися або припинятися у разі наявності додаткових джерел фінансування.

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Центру є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, що належать до комунальної форми власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,установ, організацій та окремих громадян;

- кредити банків;

- інші надходження.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

Розмір оплати за надання планих послуг визначається рішенням засновника відповідно до Порядку.

Установлення для Центру у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

5.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади.

5.5.Фінансові операції, облік матеріальних цінностей, бухгалтерський облік здійснюється через відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

5.6. Центр є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи Центру у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її Статутом, звільняються від оподаткування.

5.7. Отримані доходи (прибутки) або їхня частина не можуть бути розділені серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отримання доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 5.8. цього розділу.

5.8. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.8. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до його Статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленному чиним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Центру.

5.9. Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

5.10. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.10. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

  1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

6.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити культурно-освітній обмін у рамках програм культури, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі  зв’язки з міжнародними організаціями та асоціаціями культури, за погодженням з Сергіївською сільською радою.

6.2. Центр має право до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з культурними закладами, установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, за погодженням з Сергіївською сільською радою.

 

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

7.1. Центр може бути припинено шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або шляхом ліквідації у разі прийняття відповідного рішення Сергіївською сільською радою або за рішенням суду.

7.2.  У випадку реорганізації права та обов’язки Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформляються у вигляді доповнень, або нової редакції, затверджується рішенням  Сергіївської сільської ради.

8.2. Питання діяльності Центру, які не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Директор Центру культури та дозвілля

Сергіївської сільської ради                                                                                                                          Л. В. Богуславець

вгору