Menu

СТАТУТ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОБРОБУТ»

Сергіївської сільської ради

 

с.Сергіївка

2019 р.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОРБУТ» (далі - Підприємство) утворене на комунальній власності територіальної громади Сергіївської сільської ради.

Засновником Підприємства є Сергіївська сільська рада (далі - Засновник), юридична адреса: вул. Центральна, 9, с. Сергіївка, Гадяцького району. Полтавської області, 37332.

 • Підприємство підконтрольне та підзвітне Засновнику.
 • Повне найменування Підприємства: СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОБУТ» Сергіївської сільської ради.

          Скорочене найменування Підприємства: СКП «ДОБРОБУТ»

 • Місцезнаходження Підприємства: 37332, вулиця Центральна, 15, село Сергіївка, Гадяцький район, Полтавська область.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
 • Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Земельним, Господарським та Цивільним кодексами України, рішеннями сільської ради, розпорядженнями голови сільської ради, іншими нормативно–правовими актами, а також цим Статутом.
 • Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
 • Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші реєстраційні рахунки в банківських установах, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, самостійно веде бухгалтерський облік результатів своєї фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.
 • Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів, що перебувають в його розпорядженні, згідно з чинним законодавством України.
 • Підприємство самостійно від свого імені укладає договори (контракти) з юридичними та фізичними особами на різноманітні форми співпраці у сфері своєї діяльності, набуває майнові та особисті немайнові права, виступає позивачем і відповідачем у судах.

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1.    Головною метою Підприємства є створення необхідних умов для утримання, збереження та  раціонального використання переданих йому у постійне користування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення.3.2.    Предметом діяльності Підприємства є:

- проведення комплексної переробки лісосировини і побічної продукції;

- надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

- охорона лісового і земельного фонду;

- надання послуг стороннім підприємствам і організаціям та громадянам з питань лісового господарства та переробки лісосировини;

- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;

- виробництво дерев’яних, будівельних конструкцій та столярних виробів;

- виробництво дерев’яної тари;

- виробництво інших виробів з деревини, соломки і матеріалів для плетіння;

- надання послуг у виконанні робіт по благоустрою з очистки снігу, ремонту вулиць, експлуатації зелених та паркових насаджень, будівництва малих архітектурних форм;

- вивезення ТПВ, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності;

- заготівля, концентрація, переробка та реалізація макулатури, вторинних текстильних матеріалів, склобою, гуми, в тому числі зношених шин;

- збирання заготівля, переробка і продаж брухту і відходів, кольорових та чорних металів;

- надання послуг комунально-побутового характеру;

- взаємодія з органами місцевого самоврядування;

- виробництво, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції;

- встановлення договірних цін на виконання робіт і послуг;

- залучення необхідних спеціалістів за трудовими угодами, по договорах,   контрактах, найм працівників;

- перевезення лісоматеріалів, великогабаритних та великовагових вантажів;

- перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації;

- збирання безпечних відходів;

- розбирання або злам будівель і споруд;

- зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення;

- фарбування будівель зовні та всередині, фарбування інженерних споруд;

- розбирання та знесення будівель;

- загальнобудівельні роботи;

- оренда будівельних машин, механізмів та устаткування з операторами, включаючи самохідні крани

- надання ландшафтних послуг;

- пасажирські перевезення автодорожнім транспортом;

- послуги з перевезення на далекі відстані рейсовими автобусами;

- перевезення шкільними та службовими автобусами;

- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.

 

 1. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 • Статутний внесок Засновника – Сергіївської сільської ради – 100% статутного капіталу Підприємства. Статутний капітал Підприємства становить ________ (____) гривень. Розмір статутного капіталу може змінюватись рішенням Засновника.
 • Майно Підприємства (придбане, набуте, надане Засновником) є комунальною власністю Сергіївської сільської ради та закріплене за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство розпоряджається та користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту.
 • Підприємство має право виключно за згодою Засновника відчужувати закріплене за ним майно, надавати його в безоплатне користування, передавати в заставу, а також списувати з балансу основні засоби (нерухоме майно, обладнання, інвентар, інші цінності) в установленому Засновником порядку.
 • Майно Підприємства складають основні та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
 • Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Засновником;

- доходи одержані від орендної плати;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- майно, придбане (отримане) від інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 • Весь прибуток, отриманий в результаті господарської діяльності, залишається на розвиток Підприємства.
 • Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його прав громадянами або юридичними особами, відшкодовуються в порядку, визначеному чинним законодавством.
 • Підприємство проводить самостійну господарську діяльність. При необхідності Засновником виділяються внески до Статутного капіталу.
 • Основним показником результатів господарської діяльності Підприємства є досягнення економічних, соціальних та інших результатів діяльності.
 • Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 • Підприємство самостійно:

         - визначає свою облікову політику;

- розробляє систему і форму внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

          - затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

 • Підприємство самостійно розробляє кошторис, штатний розпис, структуру і подає їх на погодження Засновнику.
 1. 5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 • Структура Підприємства формується з урахуванням напрямків його діяльності та поставлених завдань.
 • Управління Підприємством здійснює Засновник.
 • Безпосереднє керівництво господарською діяльністю Підприємства здійснює директор Підприємства, який несе відповідальність за результати роботи перед трудовим колективом та Засновником.
 • Призначення на посаду та звільнення з посади директора Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
 • З директором Підприємства укладається контракт, як особливий вид трудового договору, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність перед Засновником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови.
 • Директор Підприємства:
 • діє на підставі даного Статуту, без довіреності від імені Підприємства, представляє його у відносинах із фізичними та юридичними особами усіх форм власності, судових органах, а також державних органах і органах місцевого самоврядування;
 • укладає від імені Підприємства договори та інші правочини, видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в органах Казначейства і банках у порядку, визначеному законодавством;
 • організовує роботу Підприємства щодо виконання передбачених Статутом відповідних цілей та зобов’язань, договірних та інших обов’язків, що взяті Підприємством;
 • впроваджує нові прогресивні форми і методи господарювання, створення організаційних, економічних, безпечних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;
 • забезпечує раціональний добір кадрів, створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівнів працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;
 • забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил;
 • забезпечує раціональне та ефективне цільове використання коштів, що передбачені для утримання Підприємства;
 • забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Підприємства;
 • вживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства;
 • забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • забезпечує виконання планових показників діяльності Підприємства;
 • подає Засновнику на погодження кошторис, штатний розпис та структуру Підприємства;
 • забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди», виконання його вимог;
 • укладає трудові договори з працівниками Підприємства, керуючись законодавством про працю, цим Статутом, колективним договором, іншими нормативними та локальними актами;
 • вживає заходи до створення у кожному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечує додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;
 • відшкодовує збитки, завдані Підприємству з його вини, згідно із законодавством;
 • забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечує своєчасне і в повному обсязі виконання нормативно-правових і розпорядчих актів Засновника, видані відповідно до законодавства;
 • затверджує посадові інструкції працівників Підприємства;
 • застосовує заходи заохочення та накладає на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
 • невідкладно інформує сільського голову про участь Підприємства у судових процесах з фінансових та майнових питань;
 • виконує інші обов’язки, що визначені контрактом, цим Статутом та чинним законодавством України.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАСНОВНИКА
  • До виключної компетенції Засновника відноситься:
 • затвердження установчих документів Підприємства, внесення змін та доповнень до них;
  • ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства;
 • закріплення нерухомого майна за Підприємством, прийняття рішень про зміну правового режиму переданого майна, вилучення, відчуження такого майна;
 • призначення та звільнення директора Підприємства;
 • здійснення контролю за додержанням вимог Статуту і прийняття рішення у зв’язку з їх порушенням;
 • здійснення інших повноважень, що визначені чинним законодавством України.

 

 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
  • Трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які своєю працею беруть участь в діяльності Підприємства на основі трудових договорів, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
  • Працівники Підприємства в обов'язковому порядку підлягають всім видам загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до чинного законодавства України.
  • Основною формою здійснення повноважень трудового колективу Підприємства є загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж один раз на рік. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більшість працюючих членів трудового колективу Підприємства.
  • Загальні збори трудового колективу Підприємства розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення, або відхилення цього проекту, а також затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства.
  • Рішення загальних зборів трудового колективу Підприємства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина штатної чисельності працівників Підприємства, також оформляється протоколом, що підписується особою, яка вела засідання (головуючим на зборах), який обирається працівниками трудового колективу Підприємства на цих зборах.
  • Питання охорони праці, встановлення пільг та виробничі, трудові і соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу регулюються колективним договором.
  • Права та обов’язки працівників Підприємства регулюються посадовими та робочими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цим Статутом, а також чинним законодавством України про працю.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 • Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації за рішенням Засновника в установленому законодавством порядку.
 • У разі реорганізації або ліквідації Підприємства звільненим працівникам гарантується додержання прав та інтересів згідно з чинним законодавством України про працю.
 • Припинення Підприємства вважається завершеним, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідно запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ДОПОВНЕННЯ І

ЗМІНИ ДО НЬОГО

 • Статут Підприємства затверджується Засновником, підписується директором Підприємства та реєструється в уповноваженому органі виконавчої влади згідно з чинним законодавством України.
 • Внесення змін до Статуту Підприємства оформляється шляхом викладення його в новій редакції та може бути ініційовано Підприємством або Засновником.

 

 

Директор СКП «ДОБРОБУТ»                                                       А.О. Ілляшенко          

вгору