Menu

                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                             позачерговими

                                                                                                                                             Загальними зборами

                                                                                                                                             ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

                                                                                                                                             «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА ГРОМАДА»

                                                                                                                                             «___» _______________20___р.

                                                                                                                                             Протокол № ____   

 

 

  

СТАТУТ

 ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ

 «  КРАСНОЗНАМЕНСЬКА    ГРОМАДА  »

 (НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

  

                                   

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА  ГРОМАДА» (далі за текстом - Організація) є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Назва Організації:

українською мовою: повна назва – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА ГРОМАДА», скорочена назва - ГО «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА ГРОМАДА».

англійською мовою: повна назва – PUBLIK ORGANIZATION «KRASNOZNAMENSKA GROMADA».

 

1.3. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.4. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності .

1.5. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.6. Громадська організація не має на меті отримання прибутку та є неприбутковою установою.

1.7. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

 

ІІ.      МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА   ГРОМАДА»

 

2.1 Метою (цілями) діяльності Організації є – здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема спортивних, економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів її членів.

2.2.    Напрямами діяльності Організації є:

2.2.1.Вирішення всього спектру конкретних питань соціально – економічного розвитку в інтересах сільської територіальної громади.

2.2.2.Сприяння здійсненню суспільних програм і проектів, направлених на задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних і інших загальних інтересів громадян.

2.2.3.Сприяння формуванню органів самоорганізації населення у порядку розвитку місцевого самоврядування.

 • Сприяння формуванню і реалізації суспільних ініціатив шляхом взаємодії з представницькими і виконавчими органами влади.
 • Сприяння проведенню суспільних слухань для вирішення питань місцевого значення, які віднесені до ведення місцевого самоврядування.
 • Захист законних прав і інтересів громадян в державних органах, місцевого самоврядування, суспільних органах і в інших господарських суб'єктах, незалежно від форм власності.
 • Співпраця з різними суспільними і іншими установами, організаціями і підприємствами.
 • Надання організаційної допомоги.
 • Активна участь у всіх без винятку заходах, пов’язаних із благоустроєм населених пунктів  і створенням комфортних умов проживання у них.
 • Сприяння розвитку та поліпшенню торгівельного, медичного і транспортного обслуговування населення.
 • Сприяння розвитку освіти, оздоровлення дітей і підлітків.
 • Сприяння розвитку культури,  турбота про організацію належного дозвілля молоді.
 • Сприяння залученню інвестицій та на їх основі створення нових робочих місць, поліпшення в цілому ситуації у сфері зайнятості сільського населення.

 

ІІІ. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Організація має право:

3.1.1.  Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях.

3.1.2.  Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань.

3.1.3.  Вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації.

3.1.4.  Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.

3.1.5.  Підтримувати прямі міжнародні контакти з Організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

3.1.6.  Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету(цілі).

3.1.7.  Засновувати засоби масової інформації.

3.1.8.  Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації.

3.1.9.  Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

3.1.10. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

3.1.11. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

3.1.12. Проводити мирні зібрання, масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо).

3.1.13. Організовувати та проводити на громадських засадах змагання, турніри інші форми спортивних заходів, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя.

3.1.14. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень.

3.1.15. Вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами.

3.1.16. Обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн.

3.1.17. Мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку.

3.1.18. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному   законодавству.

 3.1.19. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо така діяльність відповідає меті(цілям) громадської організації і сприяє її  досягненню.

          3.1.20. Може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону,брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

 

ІV.  ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

4.1. Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним.

4.2.  Членами Організації є її засновники та  можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та не визнані судом недієздатними, підтримують мету і напрями діяльності Організації і визнають її Статут.

4.3. Прийняття нових членів в Організацію здійснюється за рішенням Правління згідно з письмовою заявою.

4.4. Права члена Організації:

- брати участь у заходах, які проводяться організацією;

- обирати та бути обраним до органів управління Організації;

- вносити пропозиції та зауваження до органів управління щодо діяльності Організації;

- на захист своїх законних інтересів Організацією;

- отримувати інформацію про діяльність Організації та її органів управління в установленому порядку;

- відстоювати права та інтереси Організації.

4.5.  Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватись вимог Статуту Організації, у межах їх компетенції;

- виконувати рішення органів управління  Організації;

- сприяти здійсненню цілей Організації.

4.6.  Членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням;

- смерті;

- виключення із Організації.

4.7.  Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Правління, у зв’язку із  порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті  та  цілі  Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин.

 

 1. V.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1.  Вищим органом управління Організації є Загальні збори.

5.2. Компетенції Загальних зборів.

5.2.1.  Прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації.

 • Прийняття Статуту Організації, внесення змін до нього.
 • Обрання Правління Організації та Ревізійної комісії.
 • Затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності Організації.

5.2.5. Реалізація права власності на майно та кошти Організації.

5.2.6.  Заслуховування та затвердження звітів виконавчого та контролюючого органів Організації.

5.3. Загальні збори правомочні за наявності не менше 3/4 від загальної кількості членів Організації. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на Загальних зборах членів Організації. Крім, рішення про припинення діяльності Організації, внесення змін та доповнень до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Організації, приймаються не менше як 3/4 голосів присутніх членів Організації.

5.4. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням Правління Організації. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/10 складу членів Організації, 2/3 складу Правління, Голови Правління, Ревізійної комісії.

5.5. Вищим постійно - діючим керівним органом Організації, в період між  Загальними зборами, є Правління Організації.

Персональний склад Правління обирається Загальними зборами в складі не менше трьох осіб строком на 3 роки і збирається не рідше ніж 1 раз на рік.

5.5.1. Заміщення і призначення нових членів Правління здійснюють Загальні збори. Якщо член Правління подає у відставку, втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Правління може призначити нового члена Правління за поданням Голови Правління до закінчення строку повноважень Правління, але не пізніше ніж до чергових Загальних зборів.

5.5.2. Засідання Правління є правомочним при наявності більшості його членів. Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх членів.

5.5.3. Засідання Правління відкриває та очолює Голова Правління Організації. В разі відсутності Голови Правління, за його дорученням на засіданнях Правління обов'язки Голови Правління виконує визначений член Правління.

5.5.4.   Голова Правління відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, а також зберігання документації Правління.

5.6.  Компетенції Правління Організації.

5.6.1. Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Організації.

5.6.2.     Виконання рішень загальних зборів та здійснення окремих повноважень у період між його засіданнями.

 • Управління поточною діяльністю Організації.
 • Затвердження символіки Організації.
 • Затвердження звітів Голови Правління, заступників Голови Правління Організації.

5.6.6.Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів.

5.6.7.Затвердження Положення про порядок сплати членських внесків.

5.6.8.  Затвердження за поданням Голови Правління Організації з числа її членів або сторонніх осіб заступників Голови Правління Організації строком на 3 роки.

5.6.9. Ухвалення рішення про виключення членів Організації.

5.6.10. Засідання Правління відбуваються не менше одного разу на рік, скликаються Головою Правління Організації або на вимогу 1/3 членів Правління. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.7. Голова Правління Організації обирається Загальними зборами Організації строком на 3 роки.

5.8. Компетенції Голови Правління:

5.8.1. Представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях.

5.8.2. Підписання угод та інших фінансово-господарських документів, видача доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків за погодженням з правлінням.

5.8.3.   Подання на затвердження Правлінням Організації кандидатур Заступників Голови Правління, розподілу функціональних обов'язків між ними.

5.9. Ревізійна комісія Організації:

5.9.1.   Здійснює фінансовий контроль за діяльністю Організації. Персональний склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами строком на 3 роки.

5.9.2. Підзвітна Загальним зборам Організації та подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

5.9.3. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою двічі на рік, або протягом десяти днів на вимогу Загальних зборів, Правління або Голови Правління Організації. Засідання Ревізійної комісії можуть приймати рішення, якщо на них присутня більшість членів. Рішення з будь-якого питання ухвалюються, простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.

 • Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право:

- вимагати та отримувати від посадових осіб Організації, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;

 • складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності Організації та подавати їх на затвердження загальних зборів;
 • залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Організації.

5.9.5. Метою заохочення до активної участі у діяльності Організації можуть створюватися спеціалізовані структурні підрозділи, які складаються з штатних працівників.

 

VІ. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА ГРОМАДА» ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)

 

6.1. Керівні органи Організації звітують перед членами Організації на Загальних зборах.

6.2. Голова Правління Організації один раз на рік звітує перед Загальними зборами Організації про проведену роботу.

6.2. Правління Організації один раз на рік звітує перед Загальними зборами Організації про проведену за рік роботу.

6.3. Ревізійна комісія Організації один раз на рік звітує про проведену роботу перед Загальними зборами Організації.

 

VІІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА  ГРОМАДА»  ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

7.1. Скарги членів Організації на рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації обов’язково розглядаються на наступних Загальних зборах Організації, їх рішення є остаточним.

 

 

VІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

8.1. Організація у відповідності з своїми метою та напрямами, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

-      організовує обмін делегаціями, організовує на громадських засадах за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

-      проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

-      реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

ІХ.  ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА   ГРОМАДА»

 

9.1. Джерела надходження коштів та майна Організації.

9.1.1.    Добровільні внески, подарунки та відрахування, пожертвування, громадських об’єднань, творчих спілок, господарських товариств, підприємств, установ та організацій, українських та зарубіжних юридичних і фізичних осіб у грошовій та натуральній формі.

   • Доходи (прибутки) ГО та інше майно використовуються виключно для фінансування видатків та утримання ГО, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Організації.
   • Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм Організації з державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України.
   • У власності Організації можуть бути споруди, транспортні засоби, грошові кошти та інше майно, набуте на законних підставах.
   • Придбання Організацією майна за рахунок власних коштів для здійснення статутної діяльності.

9.2. Використання доходів (прибутків) Організації.        

9.2.1. Отримані доходи (прибутки) або їх частини заборонено розподіляти серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахувань єдиного соціального внеску), членів органів управління, пов’язаних з ними осіб.

9.3. Організація може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у виконанні спільних програм та проектів.

9.4. Право власності Організації реалізовують Загальні збори Організації в порядку, передбаченому законом та статутом Організації.

9.5. У разі припинення діяльності організацією її майно та кошти не можуть перерозподілятися між членами організації і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації ГО його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

 Х.    ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА ГРОМАДА»

 

10.1. Організація, зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової служби та вносити платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітності покладається на головного бухгалтера,  який призначається Головою Правління та компетенція якого визначається чинним законодавством.

10.3. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

10.4. Для виконання статутних завдань і цілей Організація безпосередньо здійснює необхідну господарську діяльність лише без мети отримання прибутку.

      

ХІ.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА   ГРОМАДА»

 

11.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами, більшістю у 3/4 голосів  присутніх членів  Організації.

11.2. Про внесені зміни та доповнення до Статуту Організація повідомляє реєструючий орган.

11.3. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту прийняття повідомлення про зміни до Статуту Організації реєструючим органом.

 

ХІІ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «КРАСНОЗНАМЕНСЬКА   ГРОМАДА»  І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

 

12.1.    Припинення діяльності Організації здійснюється:

- за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації;

- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

12.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.3. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували не менше ¾ членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

12.4. Після прийняття рішення про саморозпуск Загальні збори Організації створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосували не менше ¾ членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

12.6. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

12.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

12.8. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступникам.

12.9. У разі прийняття судом рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

 

 

Голова

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«КРАСНОЗНАМЕНСЬКА ГРОМАДА»                              А.Г.Ілляшенко

 

 

вгору