Menu

 

 

 

«Затверджено»

Рішенням установчих зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ «ЗОЛОТА РИБКА» СЕРГІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

Протокол № 1 від

«02» серпня 2018 р.

 

 

 

 СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ «ЗОЛОТА РИБКА»

СЕРГІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

 Сергіївка – 2018

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ «ЗОЛОТА РИБКА» СЕРГІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» (далі - Організація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2.Найменування Організації українською мовою:

Повне найменування Організації – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ «ЗОЛОТА РИБКА» СЕРГІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ».

Скорочене найменування Організації – ГО «РЛ» «ЗОЛОТА РИБКА» СЕРГІЇВСЬКОЇ ОТГ» .

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації.

2.4.2. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права та обов’язки.

2.4.3. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.4. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.4.5. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян,  надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.6. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

2.4.7. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.8. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.9. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання.

2.4.10. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законом, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади чи органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.23. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

 3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. метою (ціллю) Організації є сприяння екологічному розвитку Сергіївської об`єднаної територіальної громади, створення умов членам організації для ведення любительського рибальства, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, сприяння забезпеченню охорони, раціонального використання і відтворення водних і природних ресурсів.

3.2. Напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. виховання у членів Організації бережного ставлення до природи і її багатств, примноження та збереження живих водних ресурсів;

3.2.2. сприяння організації громадського контролю за дотриманням правил полювання і риболовлі, здійсненню заходів з попередження браконьєрства;

3.2.3. пропаганда охорони природи, виховання у членів Організації поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання тваринного світу;

3.2.4. сприяння створенню умов членам Організації для любительської та спортивної риболовлі;

3.2.5. проведення членами Організації пропаганди охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, передового досвіду ведення рибальського господарства, риболовного любительського спорту;

3.2.6. представлення та захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів Організації у державних органах;

3.2.7. розробка та реалізація проектів, що спрямовані на соціальний, екологічний розвиток;

3.2.8. співпраця з державними органами і установами, підприємствами, суб’єктами підприємницької діяльності, громадськими організаціями, засобами масової інформації для досягнення мети Організації;

3.2.10. сприяння захисту, розвитку та відновленню любительського та спортивного риболовства, охороні навколишнього середовища;

3.2.10.сприяння здійсненню необхідних біотехнічних заходів;

3.2.11.сприяння здійсненню заходів по охороні рибних запасів, сприяння поліпшенню кормових і захисних умов для водних живих ресурсів та відтворенню цінних видів риб,  штучному розведенню і розселенню водної фауни.

 4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління, Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.5.1. До прав члена Організації належить:

4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.5.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

4.5.1.5. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.5.1.6. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5.1.7. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.5.1.8. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.2. Члени Організації зобов’язані:

4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.6.3. смерті члена Організації.

4.7. Підстави для виключення з членів Організації:

–          неодноразові порушення вимог Статуту;

–          неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;

–          несплати членських внесків протягом останнього року.

4.8. Питання про виключення вирішується Правлінням організації.

4.9. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління Організації, Голова Організації.

5.3. Загальні Збори членів Організації  (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.

5.3.1. У Загальних Зборах  беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.3.5. До виключної компетенції Загальних Зборів  належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.7. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.3.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбачених п.п. 5.3.5.2, 5.3.5.4 рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх на Загальних зборах членів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах, приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації

5.3.7. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.3.8. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних Зборів.

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Головою Правління є Голова Організації.

5.4.3. Правління складається не менш як з трьох осіб та очолюється Головою Правління. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься:

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.

5.4.4.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подання їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.4.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою Організації за власною ініціативою або на вимогу третини членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності не менше половини його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.8. Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. За рівного поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.

5.5. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом; про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.6. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.6.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними Зборами раз на два роки і є підзвітним Загальним Зборам та підконтрольним Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.6.2. Голова Організації:

5.6.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.6.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.6.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.6.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.6.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.6.2.6. Організовує підготовку засідання Правління.

5.6.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.

5.6.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

5.6.3. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї десятої членів Організації.

5.6.4. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою не менше половини складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

–          при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

–          якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

Голова Організації може також бути відкликаний з посади до закінчення строку, на який він обирався, за власним бажанням за рішенням Загальних зборів на підставі поданої письмової заяви.

5.6.5. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців, Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

 6. НАГЛЯДОВА РАДА

6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності у випадку наявності більше десяти членів Організації.

6.2.  Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління чи Головою Організації.

6.4. Наглядова рада обирається з числа членів Організації в складі голови ради та двох членів ради строком на один рік. Голову Наглядової ради пропонують для затвердження Загальними зборами Організації члени Наглядової ради.

6.5.  До повноважень Наглядової ради належать:

  • внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
  • складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
  • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
  • надання звітів перевірок та ревізій на кожних чергових та, за вимогою, позачергових Загальних Зборах для прийняття відповідних рішень;
  • ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
  • затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

6.6.  Очолює Наглядову раду голова, який:

  • керує роботою Наглядової ради;
  • скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання.

6.7. Чергові засідання наглядової ради скликаються один раз на 3 місяці, позачергові – за необхідності. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

6.8. Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Правління Організації з правом дорадчого голосу.

 7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ та розгляду скарг

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів.

7.3.Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.

7.4.Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.

7.5. У разі незгоди із рішенням Правління щодо скарги, воно може бути оскаржене до Загальних Зборів. Інші рішення, дії, бездіяльність Правління Організації також можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

7.6. Рішення, дії або бездіяльність Наглядової ради можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

7.7. Загальні Збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

7.8. У разі незгоди з рішенням Загальних зборів, воно може бути оскаржене до суду у порядку, визначеному законодавством.

 8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами відповідно до чинного законодавства.

9.2. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особі та діють на підставі цього статуту.

9.3. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.

9.4. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами і діють на підставі довіреності.

9.5. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

 10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.

10.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання Організації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом

10.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

10.9. У разі припинення Організації (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації Організації, її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску, в т. ч. за рішенням суду про заборону Організації) або реорганізації.

12.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4.Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його припинення відповідно до статуту.

12.5. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

12.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

12.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

вгору