Menu

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(перша сесія восьмого скликання)

(друге пленарне засідання)

 

РІШЕННЯ 

13.11.2020

 

Про затвердження Регламенту Сергіївської сільської ради 

Відповідно до п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА: 

Затвердити Регламент (Сергіївської сільської територіальної громади) Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області. (Регламент додається).

 

Сільський  голова                                                                             І. Г. Лідовий

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням першої сесії восьмого скликання

(другого пленарного засідання)

Сергіївської сільської ради від 13.11.2020 року

 

РЕГЛАМЕНТ

Сергіївської сільської ради VІІІ скликання

Миргородського району (Гадяцького району) Полтавської області.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Правові засади діяльності Сергіївської сільської ради 

1.1.Сергіївська сільська рада (далі - Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Сергіївську територіальну громаду та  здійснює від її імені та в її інтересах функцій і повноваження  місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

 1.2.Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», «  Про статус депутатів  місцевих рад» « Про службу в оранах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» «Про запобігання корупції», « Про інформацію», « Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент Сергіївської сільської Ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання сільського голови, секретаря, скликання чергової та позачергової сесії Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4. Регламент Сергіївської сільської ради затверджується не пізніше як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5.  До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.    

1.6 У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникнуть розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України. 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовляддя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально- фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності  органів  ради та її посадових осіб перед виборцями. 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1 Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом.

3.2 Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади Сергіївської сільської ради у встановленому цим Регламентом порядку.

3.3 Гласність засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів, а також офіційного оприлюднення рішень Ради шляхом обов’язкового розміщення на веб-сайті Ради – http://sergiyvska-rada.gov.ua/, або на сторінці Фейсбук Сергіївської сільської ради. Порядок офіційного оприлюднення рішень Ради може встановлюватися окремим положенням, прийнятим Радою у порядку, встановленому цим Регламентом.

3.4 На пленарне засідання Ради можуть бути запрошені особи та почесні гості, а також члени територіальної громади Сергіївської сільської ради. Заява для оформлення дозволу на присутність члена територіальної громади Сергіївської сільської ради подається не пізніше, як за 1 день до проведення засідання на ім’я сільського голови спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян або секретарю Ради.

3.5 Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади Сергіївської сільської ради. Вказаним особам за рішенням головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

3.6 Право члена територіальної громади Сергіївської сільської ради бути присутнім на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності вільних місць або відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України.

3.7 Запрошені особи та члени територіальної громади, що присутні на пленарному засіданні Ради та її органів, зобов’язані утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях.

 

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи іншій формі(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових  продуктв і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження.  Такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. 

5.5. Розпорядженням голови Ради може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Присутність на пленарних засідання Ради

6.1.На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або запрошенням голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє  депутатів Ради  про осіб, які присутні на пленарному засіданні за запрошенням. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на засіданні Ради.

6.3. Місця для депутатів Ради відводяться в залі окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4.За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: 37332, Полтавська область, Гадяцький район, с. Сергіївка, вул. Центральна, 9.

У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів  депутатів Ради від загального складу Ради,проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова райдержадміністрації, на запрошення ради- прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

 

Стаття 8. Контроль за виконанням рішень Ради

8.1.Рада здійснює контроль відповідно до повноважень, встановлених законодавством, та контроль за виконанням рішень ради.

8.2.Рада не рідше одного разу на рік заслуховує звіт сільського голови про його діяльність.

8.3.Рада періодично розглядає звіти про роботу постійних комісій ради.

Необхідність розгляду звіту постійної комісії визначається радою.

8.4.Рада періодично заслуховує звіти депутатів про виконання рішень і доручень ради.

Необхідність розгляду звіту депутата визначається радою.

8.5.Рада заслуховує щорічні звіти виконавчого комітету з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

8.6.Рада безпосередньо або через створені нею постійні та інші комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності до вимог законодавства про місцеве самоврядування та цього Регламенту.

8.7.Контролю підлягають рішення, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

8.8.Встановлювані у рішенні завдання повинні бути доцільними,  спрямованими на досягнення в найкоротший строк очікуваних чи фактичних результатів економними та ефективними методами.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування ради про хід виконання рішення.

8.9.Контроль за виконанням рішень ради організує сільський голова. Контроль за ходом виконання рішень ради здійснюється шляхом:

- аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання рішення в цілому або окремих встановлених ними завдань;

-систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;

-розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях постійних комісій ради з виконання прийнятих рішень.

Питання про хід виконання рішень ради включаються до порядку денного сесії.

Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії ради з питань, які належать до відання кожної комісії.

Після набрання чинності рішення передаються до відповідної постійної комісії ради. Постійна комісія ради на засіданні розглядає питання про хід виконання рішень та інформує сільського голову або секретаря сільської  ради.

Виконані рішення знімаються з контролю розпорядженням сільського голови з наступним його затвердженням на сесії.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

Стаття 9.Порядок скликання першої сесії Ради

9.1.Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови.З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

9.2. У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова сільської  виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості 3-5 осіб. Члени тимчасової комісії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. Із часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 10. Порядок денний першої сесії Ради

10.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

10.1.1. Інформація голови сільської виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та сільського голови і визнання їх повноважень;

10.1.2.  Про обрання голови;

10.1.3. Про обрання секретаря Ради;

10.1.4. Перша сесія у разі необхідності може складатися із декількох пленарних засідань Ради.

 

Стаття 11. Порядок скликання сесії Ради

11.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

11.2. Сесії Ради, окрім першої, скликаються сільським головою.

11.3. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а питань відведення земельних ділянок на надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

11.4. У разі невмотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

11.5. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

11.6.Сесія Ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету сільської ради.

11.7. У разі якщо сільський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.11.6 Регламенту, або у разі, якщо посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

11.8. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

11.9. Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених п. 11.4 Регламенту, — секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 15.7 Регламенту, — за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

11.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

11.11. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

11.12. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності — секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п. 11.7 Регламенту, — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

11.13. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на дошці оголошень сільської ради та на офіційному веб-сайті Ради.

 

Стаття 12. Затвердження порядку денного сесії ради

12.1.Проект порядку денного сесії ради обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.

12.2. Якщо за підсумками голосування ради питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

12.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядкуденного.

12.4. Якщо за винесення на розгляд відкладеного питання не було проголосовано, воно вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

12.5. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть виноситись на повторний розгляд ради.

 

Стаття 13. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

13.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний  календарний рік.

13.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

13.3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України "Про  засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності", не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

13.4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

13.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта сільською радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

13.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Відповідна постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

 

ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 14. Відкриття та ведення пленарного засідання

14.1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів  ради від загального складу ради.

14.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 14.1. цієї статті.

14.3. Пленарні засідання ради і засідання її постійних комісій проводяться українською мовою. Діловодство ведеться державною мовою.

 

Стаття 15. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні ради

15.1. На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

15.2. За загальним правилом реєстрація депутатів здійснюється за допомогою електронних засобів реєстрації. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання, необладнаного електронними засобами, або у разі неспрацьовування електронної системи, виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

15.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради.

Стаття 16. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

16.1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

16.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

16.1.2. виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

16.1.3. організовує розгляд питань;

16.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

16.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

16.1.6. створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

16.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

16.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

16.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

16.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

16.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;

16.1.12. до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам ради (у окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування;

16.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

16.2. Під час пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 17. Лічильна комісія

17.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

17.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради.

17.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

17.4. До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

17.4.1. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень або прийняття рішення (у тому числі – до відома), яке може потягти за собою дострокове припинення повноважень;

17.4.2. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) у органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

17.4.3. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17.4.4. депутати ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 18. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

18.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів  редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

18.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням ради може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 19. Порядок надання слова

19.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

19.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

19.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції - зазначає і її назву.

19.4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, передбаченого ст. 20 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

19.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

19.6. За усним зверненням депутата ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

19.6.1. з мотивів голосування;

19.6.2. для оголошення процедурного питання;

19.6.3. для репліки;

19.6.4. для застережень.

19.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

Стаття 20. Визначення часу для виступів на сесії ради

20.1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді — до 10 хвилин.

20.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

20.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

20.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

20.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

20.6. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

20.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

20.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

20.9. За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.

20.10. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 21. Право депутата на виступ

21.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

21.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

21.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

21.4. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 22. Порядок розгляду та обговорення питання

22.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

22.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило, включає:

22.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

22.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

22.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;

22.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

22.2.5. виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

22.2.6. виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

22.2.7. виступи депутатів ради;

22.2.8. оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про припинення обговорення та повідомлення про тих,  що виступили і записалися на виступ;

22.2.9. внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

22.2.10. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

22.2.11. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли  щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

22.2.12. виступ депутата ради – ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених п. 19.6 ст. 19 Регламенту ради;

22.2.13. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

22.2.14. виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні районної ради думки депутатської фракції чи групи;

22.2.15. виступи депутатів ради з мотивів голосування.

22.3. Окрема думка депутата ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії ради, яких вона стосується.

 

Стаття 23. Закінчення обговорення питання

23.1. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються до секретаріату сесії Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання Ради.

23.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 24. Загальні положення порядку голосування

24.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

24.2. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування.

24.3. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 25. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

25.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

25.2. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

Стаття 26. Вимоги до процедури голосування

26.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

26.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

26.3. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

26.4. У випадку виникнення у депутата конфлікту інтересів з питання, яке виноситься на голосування, депутат Ради зобов’язаний повідомити присутнім на засіданні про це та утриматись від голосування. Факт утримання депутата від обговорення та голосування з питання порядку денного в обов’язковому порядку вноситься до протоколу пленарного засідання Ради. Відповідальність за внесення відповідної інформації до протоколу несе особа, яка веде протокол.

26.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

26.6. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

26.7. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

26.8. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 27. Загальні вимоги до рішення ради

27.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

27.2. Рішення ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається голос сільського голови Сергіївської сільської ради, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

27.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

27.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд (крім питань, визначених пп. 17.4.1.-17.4.4 ст. 17 цього Регламенту).

 

Стаття 28. Рішення ради з процедурних питань

Рішення сільської ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням у порядку, визначеному законодавством та цим Регламентом. Рішення ради з кожного питання порядку денного в цілому приймається на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради. По кожному питанню порядку денного оформлюється результат поіменного голосування.

Процедура прийняття рішення передбачає голосування проекту рішення за основу. Зміни чи доповнення до проекту рішення голосуються почергово в порядку їх надходження.  Ці рішення  приймаються шляхом підняття рук більшістю від загального складу ради. Результати голосування фіксуються. Після голосування за всі поправки голосується рішення ради в цілому зі змінами та доповненнями з оформленням лічильною комісією результату поіменного голосування. Результат повинен містити назву питання порядку денного сесії, загальний склад ради, кількість зареєстрованих депутатів до участі в роботі сесії,  кількість відсутніх на сесії депутатів, кількість депутатів, які голосували «За»,  кількість депутатів, які голосували «Проти», кількість депутатів, які «Утримались», кількість депутатів, які «Не голосували» та відповідна таблиця. В таблиці зазначається № по порядку, прізвище, імʼя та по батькові депутата сільської  ради, колонка де голова лічильної комісії буде зазначати відповідний результат.

Процедурні питання  (питання формування порядку денного, надання слова для виступу, персональний склад секретаріату, лічильної комісії, позбавлення слова чи участі в роботі сесії, форма голосування – відкрита чи закрита, порядок ведення сесії, тощо) голосуються шляхом підняття рук депутатами сільської ради та приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.  Лічильна комісія  проводить підрахунок голосів та подає підсумки голосування головуючому на сесії для оголошення. Результати голосування з процедурних питань не потребують оформлення окремих результатів та фіксуються у протоколі сесії.

Поіменне голосування проводиться головою лічильної комісії шляхом опитування депутатів згідно зі списком загального складу депутатів ради в алфавітному порядку. Кожен депутат при оголошенні його прізвища повинен чітко оголосити своє волевиявлення щодо проекту рішення словами «За», або «Проти», або «Утримався», або «Не голосую». Голова лічильної комісії відображає озвучене депутатом волевиявлення в протоколі відкритого поіменного голосування та після проведення підрахунку голосів подає підсумки голосування головуючому на сесії для оголошення. Члени лічильної комісії слідкують за ходом голосування.

Протокол поіменного голосування підписується головою та членами лічильної комісії і є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Інформація щодо результатів поіменного голосування розміщується спеціалістом організаційної та інформаційної роботи загального відділу  сільської ради  на офіційному веб-сайті сільської ради в п’ятиденний термін. Результати поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку та надаються за запитом  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 29. Протокол  сесії

29.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар Ради. або за пропозицією голови та за згодою депутатів інша особа, член виконавчого комітету.

29.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема (але не виключно):

29.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради;

29.2.2. кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради;

29.2.3. питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з них, які винесені на голосування;

29.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні ради і виступаючих;

29.2.5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

29.3. Протоколи сесій та прийняті нею  рішення підписуються особисто сільським головою, а у разі його відсутності — секретарем сільської  ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 12 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

29.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

 

Стаття 30. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.

30.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях ради проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування.

30.2. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів ради, підтриманою не менше як однією третиною депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради, або однієї із фракцій Ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з-поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

30.3. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам Ради, за їх письмовим зверненням.

 

Стаття 31. Загальні положення про таємне голосування

31.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4,16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

31.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

31.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної ради, заступника районної ради включаються всі депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

31.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.

31.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 17 Регламенту.

31.6. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

31.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

 

Стаття 32. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

32.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо – та партійна належність кандидатів.

32.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

32.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

32.4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.

32.5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

32.6. Недійсними вважаються бюлетені:

32.6.1. невстановленого зразка;

32.6.2.в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

32.6.3. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

32.6.4. у яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради;

32.6.5.до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

32.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування  вважаються недійсними і проводиться переголосування. 

 

Стаття 33. Процедура таємного голосування

33.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком  голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

33.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

33.3. Кожному депутату Ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

33.4. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

 

Стаття 34. Повторне таємне голосування, повторні вибори

34.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, вибори визнаються такими, що не відбулися, та призначається повторне голосування. Якщо при повторному голосуванні бюлетені для таємного голосування знову одержали менше половини депутатів ради або половина від загального складу ради, то проводяться повторні вибори, призначення чи затвердження з новим висуненням кандидатів.

34.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

34.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

 

Стаття 35. Підведення підсумків таємного голосування

35.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

35.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.

35.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

 

Стаття 36. Наслідки порушення порядку таємного голосування

36.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

36.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).
36.3. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

 

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕННЬ. СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

 

Стаття 37. Набрання чинності рішеннями Ради

37.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

37.2. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному сайті Ради.

37.3. Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом  розміщення на офіційному сайті Ради.

 

Стаття 38. Внесення змін до рішень Ради

38.1. За мотивованим поданням голови сільської  ради, секретаря ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

38.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 38.3 ст. 38 Регламенту.

38.3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.

38.4. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченого для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

38.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення щодо якого вносяться зміти та/або доповнення.

Стаття 39. Скасування рішень Ради

39.1. За мотивованим поданням голови сільської ради, секретаря, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

39.2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 39.3 ст. 39 Регламенту.

39.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

39.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень.

39.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченого для рішення, яке скасовується.

39.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення що скасовується.

 

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

 

Стаття 40. Дисципліна та етика на сесіях сільської ради

40.1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні ради.

40.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання ради.

40.3. Під час пленарного засідання ради депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

40.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди  проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

40.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 

Глава 1. СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ

 

Стаття 41. Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря Ради

41.1. Повноваження сільського голови, секретаря Ради, визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

41.2. Сільський голова, секретар Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Стаття 41. Сільський голова

41.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади Сергіївської сільської ради.

41.2. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

41.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

41.4. Сільський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.

41.5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої іншої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

41.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

41.7. Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

41.8. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.

41.9. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської Ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

41.10. У разі звільнення з посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар Ради.

41.11. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

41.12. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

41.13. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського голови.

41.14. Сільський, селищний, міський голова:

41.14.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

41.14.2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

41.14.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

41.14.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

41.14.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

41.14.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

41.14.7. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

41.14.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

41.14.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

41.14.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

41.14.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

41.14.12. вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

41.14.13. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

41.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

41.14.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

41.14.16. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

41.14.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

41.14.18. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

41.14.19. веде особистий прийом громадян;

41.14.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

41.14.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

41.14.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

41.14.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

41.15. сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

41.16. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

41.17. сільський голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради.

41.18. сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

41.19. На вимогу не менше половини депутатів Ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 42. Дострокове припинення повноважень сільського голови

42.1. Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі: 


42.1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

42.1.2. припинення його громадянства;

42.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

42.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

42.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

42.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

42.1.7. його смерті.

42.2. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

42.3. Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.

42.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

42.5. Сільський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч. 6 — 10 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

42.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:

1) 20 осіб для відкликання сільського голови;

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання:

1) сільського голови — не менше 10 осіб.

42.7. На підтримку пропозиції про відкликання сільського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний сільським головою.

42.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання:

1) сільського голови — протягом 10 днів.

42.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання:

1) сільського голови — протягом 10 днів з дня їх отримання.

42.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою сільського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу.

42.11. У разі прийняття Радою рішення про відкликання сільського голови за народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду сільського голови, про відкликання сільського голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільськогоголови.

42.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України Радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

50.13. У разі дострокового припинення повноважень сільського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

50.14. Повноваження сільського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

50.14.1. з підстав, зазначених у п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

42.14.2. з підстав, зазначених у п. 3, 31 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Ради;

42.14.3. з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

42.14.4. у випадку, передбаченому ч. 5 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

42.14.5. у випадку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з дня прийняття Радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень голови.

 

Стаття 43. Секретар Ради

43.1. Секретар Ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

43.2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією сільського голови.

43.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

43.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

43.3.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;

43.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

43.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

43.3.5. посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

43.4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

43.5. Секретар Ради:

43.5.1. у випадку, передбаченому ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського голови;

43.5.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

43.5.3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

43.5.4. організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

43.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

43.5.6. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

43.5.7. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

43.5.8. організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

43.5.9. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

43.5.10. вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її органів.

43.6. Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради.

43.7. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

Стаття 44. Виконавчий комітет Ради

44.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

44.2. Після закінчення повноважень Ради сільського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

44.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

44.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією сільського голови.

44.5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі сільського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

44.6. До складу виконавчого комітету Ради входять також за посадою секретар Ради.

44.7. Очолює виконавчий комітет Ради сільський голова.

44.8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

44.9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови.

44.10. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

44.11. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

 

 

Стаття 45. Повноваження виконавчого комітету Ради

45.1. Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

45.2. Виконавчий комітет Ради:

45.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Ради;

45.2.2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

45.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, а також їх посадових осіб.

45.3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Ради та сільським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу Ради.

 

Стаття 46. Організація роботи виконавчого комітету Ради

46.1. Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

46.2. Засідання виконавчого комітету Ради скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

46.3. Засідання виконавчого комітету Ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Стаття 47. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради

47.1. Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

47.2. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів Ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

47.3. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради є підзвітними і підконтрольними Раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і сільському голові.

47.4. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, — за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

47.5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи Ради затверджуються Радою.

 

Стаття 48. Загальна та виключна компетенція Ради

48.1. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

48.2. Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання:

48.2.1. затвердження регламенту ради;

48.2.2. утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій;

48.2.3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

48.2.4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

48.2.5. затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

48.2.6. утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;

48.2.7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

48.2.8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

48.2.9. заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

48.2.10. прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

48.2.11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

48.2.12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

48.2.13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

48.2.14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

48.2.15. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

48.2.16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

48.2.17. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

48.2.18. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

48.2.19. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

48.2.20. прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

48.2.21. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

48.2.22. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

48.2.23. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

48.2.24. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

48.2.25. прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

48.2.26. прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

48.2.27. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

48.2.28. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

48.2.29. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

48.2.30. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

48.2.31. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

48.2.32. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

48.2.33. прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

48.2.34. заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада;

48.2.35. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

48.2.36. затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

48.2.37. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

48.2.38. прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

48.2.39. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

48.2.40. створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

48.2.41. заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

48.2.42. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

48.2.43. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

48.2.44. затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

48.2.45. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

48.2.46 прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

48.2.47. визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

48.2.48. прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

48.2.49 прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

48.2.50. затвердження Статуту територіальної громади;

48.2.51. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

48.2.52. прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

48.2.53. надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

48.2.54. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

48.2.55. затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

48.2.56. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

48.2.57. визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

48.2.58. затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

 

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

 

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

 

Стаття 49. Правові засади діяльності депутатів Ради

49.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

49.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

49.3.Повноваження депутата сільської Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії сільської Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата сільської Ради.

49.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.

49.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 50. Посвідчення депутата Ради

50.1. Депутату Ради після визнання його повноважень надається посвідчення депутата сільської Ради за підписом голови сільської виборчої комісією.

 

Стаття 51. Форми роботи депутата Ради

51.1.Діяльність депутата в Раді включає:

51.1.1.участь у пленарних засіданнях Ради;

51.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

51.1.3.виконання доручень Ради та її органів;

51.1.4. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

51.1.5.роботу з населенням ради.

51.2.Депутат Ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

 

Стаття 52. Депутатські фракції та групи

52.1. Депутати Ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.

52.2. Депутатські фракції формуються  на партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради.

52.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

52.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

52.5. Депутатські фракції і групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

52.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

52.7. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

52.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

52.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

 

Стаття 53. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

53.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

53.2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

53.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

53.4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім'я голови Ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.

 

Стаття 54. Права депутатських фракцій та групи

54.1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує сільський голова.

54.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.

54.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.

54.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

 

Стаття 55. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

55.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.

55.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

 

Стаття 56. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

56.1. Голова ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.

56.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

 

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 57. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

57.1. Депутати Ради відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

57.2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

57.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

57.4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття 58. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

58.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

58.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує короткий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

58.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов'язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

58.4. У депутатському запиті зазначається: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

58.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

58.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється головою Ради на розгляд постійної комісії Ради.

58.7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

58.8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

58.9. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.

 

Стаття 59. Відповідь на депутатський запит

59.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради

59.2. Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

59.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.

59.4. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

59.5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.

59.6. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

 

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА/АБО НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

 

Глава 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ) В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА/АБО НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

 

Стаття 60. За яких умов і як можуть відбуватися засідання сесій Сергіївської сільської ради (засідання виконавчого комітету, засідання постійних комісій Сергіївської сільської ради).

60.1 В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання Сергіївської сільської ради (засідання виконавчого комітету ради; постійних депутатських комісій) можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій, або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на виконавчий комітет Сергіївської сільської ради (спектр можливого використання технологій з обрання конкретного буде залежати від технічних можливостей та доцільності і визначається в розпорядженні про скликання сесії).

60.2 Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав депутатів ради (членів виконавчого комітету ради);

- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

- встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного

питання.

Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим депутатом  після оголошення початку голосування та прізвища депутата (члена виконавчого комітету). (У разі, якщо відсутні у загальних положеннях норми про порядок фіксації результатів голосування та осіб, відповідальних за підрахунок, також варто зазначити це. Зокрема, що у приміщенні, з якого головуючий буде здійснювати ведення засідання, також мають бути присутні особи, які будуть вести протокол та встановлювати результати голосування).

      60.3 До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання. (Потрібно виокремити коло питань, які можуть розглядатися у режимі дистанційних засідань, адже, як вже зазначалося, це виключні обставини і такий спосіб організації засідань теж має бути винятковим. Законність процедури обумовлюється також нормами Конституції як нормами прямої дії, зокрема статтями 3, 16 та 19).

60.4 Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів (членів виконавчого комітету) і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради (виконавчого комітету). Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

60.5 Частина депутатів може фізично перебувати у приміщенні (секретар, голова комісії та/або доповідач – бажано; по представнику від фракцій/груп/об’єднань тощо – по можливості).

вгору