Menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів засновників

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ»

 Протокол №__

«____»_________________2018 р.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ»

с. Сергіївка – 2018

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ» (надалі – Організація), є незалежним недержавним неприбутковим молодіжним добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, освітніх, економічних, творчих, духовних, національно культурних та інших інтересів молоді які проживають на території Сергіївської об’єднаної територіальної громади.
  • Найменування Організації українською мовою:

Повне найменування - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ».

Скорочене найменування – ГО «МО «НОВЕ ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ».

 • Найменування Організації англійською мовою:

Повна назва англійською мовою – «YOUTH ASSOCIATION «NEW GENERATION OF UKRAINE».

Скорочена назва англійською мовою - «YA «NEW GENERATION OF UKRAINE»

 • Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», іншим чинним законодавством України та цим Статутом.
 • Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має самостійний баланс, печатку і бланки зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків незаборонені законом (в тому числі і валютний рахунок), свою емблему, символіку та іншу атрибутику. Символіка реєструється у встановленому порядку. Організація може набувати майнові і немайнові права.
 • Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівноправності її членів, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), законності та гласності.
 • Юридична адреса Організації: 37332, Україна, Полтавська область, Гадяцький район, село Сергіївка, вулиця Центральна, буд.15.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації.

2.4.2. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права та обов’язки.

2.4.3. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.4. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.4.5. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об`єднання громадян,  надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.6. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз`яснювальну роботу.

2.4.7. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.8. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов`язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.9. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання.

2.4.10. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законом, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади чи органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об`єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети засоби масової інформації. 

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.23. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов`язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов`язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов`язання.

 

 1. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою (ціллю) Організації є задоволення та захист законних соціальних, освітніх, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів молоді, які проживають на території Сергіївської об’єднаної територіальної громади.

3.2. Напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. Залучення широких верств молоді до участі в суспільному житті України та сприяння підвищенню громадської активності молодих людей, які проживають в Сергіївській громаді.

3.2.2. Сприяння формуванню та реалізації державної молодіжної політики, розробці цільових молодіжних програм в Сергіївській громаді.

3.2.3. Сприяння відродженню та розвитку в молодіжній сфері національно-патріотичних та духовно-культурних традицій українського народу.

3.2.4. Відстоювання законних інтересів молоді засобами, передбаченими чинним законодавством України.

3.2.5. Підвищення суспільної, культурологічної та наукової активності молоді.

3.2.6. Пропаганда здорового способу життя.

3.2.7. Виховання дбайливого ставлення до природи, турбота про охорону навколишнього середовища.

3.2.8. Сприяння розвитку підліткового та молодіжно-громадського руху в інтересах молоді і суспільства в цілому.

3.2.9. Привернення уваги місцевої громади до проблем молодіжного руху, пропаганда цілей і завдань.

3.2.10. Участь у підготовці та прийнятті рішень з питань державної та місцевої політики щодо молоді.

3.2.11. Розвиток організаторських здібностей членів Організації.

3.2.12. Виховання таких якостей, як самостійність, відповідальність, заповзятливість членів Організації.

3.2.13. Об’єднання молодих людей громади з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи.

3.2.14. Сприяння організації та проведенню тренінгів, конференцій, семінарів, оздоровчих, творчих, наукових, видовищних, культурних дозвільних й спортивно-масових заходів, пов'язаних з діяльністю Організації, участь у міжнародному культурному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань.

3.2.15. Інша діяльність, яка відповідає меті та завданням Організації та не має на меті отримання прибутку.

3.3. Для досягнення мети (цілей) Організація:

3.3.1. Організовує та проводить теоретичні та науково-практичні конференції, тематичні «круглі столи», прес-конференції, фестивалі, семінари, конкурси, спортивні змагання, зустрічі молоді та інші культурно-масові заходи.

3.3.2. Співпрацює з місцевими органами влади та іншими громадськими організаціями.

3.3.3. Може проводити незалежні соціологічні дослідження.

3.3.4. Засновувати власні друковані та електронні засоби масової інформації.

3.3.5. Вносить законодавчі ініціативи та інші пропозиції до органів влади та управління.

3.3.6. Реалізовує власні програми та проекти, бере участь у спільних вітчизняних та зарубіжних програмах і проектах.

3.3.7. Проводить інші заходи та діяльність і інтересах Організації та молоді Сергіївської об’єднаної територіальної громади, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації , віком від  14  до  35 років, Особи старшого віку можуть  бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за  умови,  якщо  їх  кількість у цих організаціях не перевищує 10 відсотків  загальної  кількості  членів; у складі виборних органів молодіжних  та  дитячих  громадських  організацій  кількість  осіб  старшого   віку  не  може  перевищувати  третину  членів  виборних органів.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління, Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.5.1. До прав члена Організації належить:

4.5.1.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.5.1.2. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.5.1.3. Звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.5.1.4. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

4.5.1.5. Одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.5.1.6. Звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5.1.7. Вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.5.1.8. Вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.2. Члени Організації зобов’язані:

4.5.2.1. Дотримуватись положень Статуту Організації;

4.5.2.2. Виконувати рішення керівних органів Організації;

4.5.2.3. Своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.5.2.4. Сприяти здійсненню завдань Організації;

4.5.2.5. Брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.6.1. Виходу із Організації за власним бажанням;

4.6.2. Виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.6.3. Смерті члена Організації.

4.7. Підстави для виключення з членів Організації:

–         неодноразові порушення вимог Статуту;

–         неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців.

4.8. Питання про виключення вирішується Правлінням організації.

4.9. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 

 1. ОРГАНИ ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Вищим статутним органом Організації є Загальні Збори, які скликаються Правлінням Організації у міру необхідності і вирішують усі основні питання діяльності Організації, а саме:

5.1.1. Визначення організаційної структури Організації.

5.1.2. Прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень.

5.1.3. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.1.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.1.5. Реалізація права власності на майно та кошти Організації.

5.1.6. Прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Організації.

5.1.7. Заслуховувати та затверджувати звіт Голови Організації про результати діяльності Організації.

5.1.8. Затверджувати рішення про вхід та вихід, виключення зі складу членів Організації.

5.1.9. Загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності Організації.

5.2. Загальні збори очолює Голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

5.3. Кожний член Організації має один голос на Загальних Зборах.

5.3.1. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові  Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори. 

5.3.5. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбачених п.п. 5.1.2., 5.1.4. рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх на Загальних зборах членів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах, приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Головою Правління є Голова Організації.

5.4.3. Правління складається не менш як з трьох осіб та очолюється Головою Правління. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах Організації.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься:

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.

5.4.4.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подання їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.4.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою Організації за власною ініціативою або на вимогу третини членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності не менше половини його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.8. Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. За рівного поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.

5.5. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом; про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.6. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.6.1. Голова Організації обирається терміном на 2 роки та звільняється Загальними Зборами і є підзвітним Загальним Зборам та підконтрольним Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.6.2. Голова Організації:

5.6.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.6.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.6.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.6.2.4. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.6.2.5. Організовує підготовку засідання Правління.

5.6.2.6. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.

5.6.2.7. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

5.6.3. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї десятої членів Організації.

5.6.4. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою не менше половини складу членів Правління у випадках:

–         при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

–         якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

Голова Організації може також бути відкликаний з посади за власним бажанням за рішенням Загальних зборів на підставі поданої письмової заяви.

5.6.5. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов`язків протягом більш як 6 (шести) місяців, Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

5.7. Для здійснення контролю за організаційно-фінансовою діяльністю Організації на Загальних Зборах Організації обирається Ревізійна комісія у складі трьох чоловік строком на три роки.

5.8. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки Загальним Зборам членів Організації.

5.9. Повноваження Ревізійної комісії:

5.9.1. Контролює і перевіряє господарську та іншу комерційну діяльність Організації.

5.9.2. Здійснює контроль за дотриманням керівними органами та членами Організації положень Статуту Організації.

5.9.3. Контролює виконання рішень Загальних Зборів.

5.9.4. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів.

 

 

 1. ПОРДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

6.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів.

6.3. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.

6.4. Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.

6.5. У разі незгоди із рішенням Правління щодо скарги, воно може бути оскаржене на Загальних Зборів. Інші рішення, дії, бездіяльність Правління Організації також можуть бути оскаржені на Загальних Зборів.

6.6. Загальні Збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

6.7. У разі незгоди з рішенням Загальних зборів, воно може бути оскаржене до суду у порядку, визначеному законодавством.

 

 7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв`язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

7.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

7.4. Організація:

7.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

7.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

7.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1.Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

8.2. Організація самостійно і незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

8.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, дотацій з державного чи місцевих бюджетів, а також державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів), благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України, доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства, майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

8.4. Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності визначених цим Статутом.

8.5. Організація не несе відповідальність за зобов’язання своїх членів, а останні не відповідають за зобов’язання Організації.

8.6. Кошти та майно Організації, зокрема у випадку ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

8.7. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених чинним законодавством.

8.8. У разі припинення Організації (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації Організації, її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску, в т. ч. за рішенням суду про заборону Організації) або реорганізації.

10.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

10.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4. Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його припинення відповідно до статуту.

10.5. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

10.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

10.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

 

 

Засновники:

1

Панова Н.В.      

2

Головня М.А.    

3

Даниленко В.В. 

4

Дорогань Є.М.    

5

Дорогань Л.О.     

6

Заколодяжна Л.О.

7

Кладов Б.А.       

8

Курилко Ю.М.  

9

Хименко В.В.    

 

вгору