Menu

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про методичне об’єднання вчителів

 

 1. Загальні положення

1.1.  Методичне об’єднання вчителів-предметників (далі –МО) є головною колективною формою методичної роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період, яка забезпечує організацію та координацію методичної діяльності вчителів одного або кількох споріднених предметів, здійснює  науково-методичне  забезпечення   системи загальної середньої та дошкільної освіти,  підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  що  проводиться не рідше одного разу на  п'ять  років,  у  період  між  курсами  підвищення
кваліфікації (міжкурсовий період).

1.2. У своїй діяльності МО керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну  середню  освіту",  "Про дошкільну освіту",  "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування в Україні", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами  законодавства  в галузі освіти,  в тому числі Міністерства освіти і науки  України,  місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування, Концепцією загальної середньої освіти  та іншими нормативно-правовими документами з питань організації та проведення методичної роботи.

1.3. Методичне об’єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предметів, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників згідно з рівнями, визначеними законодавством.

1.4. Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених предметів.

1.5. Очолює МО керівник (голова), який призначається начальником відділу із числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою, погоджується на засіданні методоб’єднання та затверджується наказом відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради.

1.6. МО  створюється за наявності десяти і більше вчителів одного або декількох споріднених предметів.

1.7. Підрозділами методичного об’єднання є ініціативні, творчі групи вчителів.

1.8. МО підпорядковується з усіх питань безпосередньо завідуючому відділом освіти,  а в частині  науково-методичного  забезпечення системи  загальної  середньої  та дошкільної освіти -  інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

 1. Завдання методичного об’єднання:

2.1. Здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предметів, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників згідно з рівнями, визначеними чинним законодавством.

2.2. Вивчає і реалізовує положення нормативно-правових документів з питань освіти.

2.3. Створює умови для постійного підвищення освітнього професійного та культурного рівня педагогів, для розвитку педагогічної майстерності, удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

2.4. Організовує науково-дослідну діяльність.

2.5. Розробляє, апробує та впроваджує новітні освітні технології.

2.6. Організовує діяльність наукових товариств, бере участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.

2.7. Вивчає і аналізує стан викладання предметів і рівень навчальних досягнень учнів.

2.8. Вивчає і узагальнює перспективний педагогічний досвід.

2.9. Бере участь в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності.

2.10. Здійснює підготовку матеріалів на районну  та обласну педагогічні виставки.

2.11. Організовує науково-практичні семінари з відвідуванням уроків.

2.12. Здійснює науково-методичну підтримку  інноваційної  діяльності  в  освітній галузі,  наукових пошуків та експериментальної роботи,  яку проводять
педагогічні працівники навчальних закладів; інформаційно-методичний супровід    навчальних   закладів   і педагогічних працівників.

 

2.13. Здійснює моніторинг  стану психічного і фізичного розвитку дітей
дошкільного віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення
вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану
організації педагогічного процесу і  науково-методичної  роботи  в
цих закладах

2.14. Інформує педагогів про новини фахової та методичної періодики, сприяє впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій.

2.15. Здійснює навчально-методичне консультування педагогічних кадрів з проблем сучасного розвитку   освіти,   організації   навчально-виховного    процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

2.16. Організовує  інформаційно-комунікаційне обслуговування    та    використання   інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності  навчальних закладів.

 

2.17. Сприяє висвітленню  в засобах масової інформації інноваційної
діяльності  педагогічних  колективів   та   окремих   педагогічних працівників і проблем розвитку освіти

2.18. Приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організовує їх розробку.

2.19. Бере участь у роботі атестаційних комісій, надає оцінку якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються.

2.20. Координує роботу шкільних методичних об’єднань.

2.21. Методичне об’єднання взаємодіє  з  центром  практичної   психології   і соціальної  роботи;  психолого-медико-педагогічною  консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти,  вищими навчальними закладами,   творчими   спілками,   громадськими   установами   та організаціями.

 

 1. Зміст і форми роботи методичного об’єднання вчителів

  3.1. Робота вчителів у межах МО організовується на засадах гуманізації; демократизації; взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю; рівності умов   для  кожного  педагогічного  працівника  щодо повної реалізації його  духовного,  творчого  та  інтелектуального потенціалу; безперервності фахового вдосконалення; науковості, гнучкості  і  прогностичності  науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; незалежності від політичних

 партій,  громадських і релігійних організацій.

3.2. Роботу МО організує його керівник (не менше 3-х  раз на рік).

3.3. На засідання виносяться питання нижче перерахованого змісту та інші.

   3.3.1. Вивчення нормативних документів і методичних рекомендацій з освітніх питань.

   3.3.2. Аналіз авторських програм і методик.

   3.3.3. Ознайомлення з наслідками тематичних перевірок щодо рівня надання освітніх послуг з окремих предметів інваріантної і варіативної складової, стану навчально-виховної роботи в навчальних закладах.

   3.3.4. Ознайомлення з аналізом стану ДПА, ЗНО  у випускних класах, наслідками моніторингових досліджень.

   3.3.5. Заслуховування творчих звітів учителів, які претендують на встановлення вищої категорії чи присвоєння звання «Старший учитель», «Учитель-методист».

3.4. Засідання МО проводяться в різних формах, які мають творчий характер діяльності:

 • теоретичні семінари (доповіді, повідомлення);
 • семінари-практикуми, диспути-дискусії ( круглий стіл, форум);
 • ділові ігри;
 • обговорення новітніх методик, інноваційних досягнень;
 • проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій.

 

 1. Обов'язки та права голови методичного об'єднання

4.1. Голова МО:

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • розділяє методичні теми педагогічних працівників на новий навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях МО;
 • визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів МО за їх виконання;
 • відповідає за ведення документації МО (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробка уроків, зразки наочності тощо);
 • спрямовує роботу вчителів-членів МО на виявлення та підтримку творчо обдарованих дітей;
 • бере участь у підготовці навчальних матеріалів для проведення зрізів знань за річним робочим планом відділу освіти;

 

 • складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;
 • звітує про роботу МО на засіданні методичної ради відділу освіти.

4.2. Голова МО має право:

 • звертатися за консультацією до працівників відділу освіти із проблем організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, виконання трудової дисципліни вчителів, які є членами МО;
 • вносити пропозиції до відділу освіти щодо підвищення кваліфікаційної категорії членів МО;
 • виносити на розгляд методичної ради питання щодо заохочення вчителів;
 • на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим МО.
 1. Обов'язки вчителів, які входять до складу методичного об'єднання вчителів

  1. Учителі, які входять до складу МО, повинні:
 • організувати свою навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань діяльності відділу освіти, науково-методичної проблеми МО;
 • організувати свою діяльність з питань самоосвіти по підвищенню фахової майстерності;
 • планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони здоров'я та життя дітей, заходів техніки безпеки;
 • організувати взаємодію з батьками та колегами щодо поліпшення навчально-виховного процесу та якості своєї праці;
 • звітувати про свої творчі здобутки у випадку встановлення (підтвердження) вищої категорії чи присвоєнні звання «Старший учитель», «Учитель-методист».
 1. Права вчителів, які входять до складу методичного об'єднання

  Учителі, які входять до складу МО, мають право:
 • звертатися до відділу освіти з питань підвищення фахової майстерності;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в закладах освіти;
 • звертатися до працівників відділу освіти за консультацією з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів.
 1. Документація методичного об'єднання вчителів

МО розробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:

 • положення про МО;
 • аналіз роботи МО за рік, що минув;
 • план роботи на поточний рік;
 • рекомендації засідань МО;
 • план атестації вчителів, проходження курсової перепідготовки, банк даних про вчителів (якісний та кількісний склад);
 • методична база передового педагогічного досвіду вчителів, членів МО.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ відділу освіти,молоді  та спорту,

виконавчого комітету  Сергіївської 

сільської ради № 25  від  10.03.2017 р

                                                  

 Функціональні  обов’язки  керівників  методичних  об’єднань

 

 Обов’язки керівника методичного  об’єднання вчителів початкових класів:

 

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО;
 • відповідає за вивчення та аналіз стану методичної внутрішньо-шкільної роботи з учителями початкових класів;
 • вивчає рівень умінь і навичок учнів початкових класів;
 • контролює якість організації позакласної роботи в початкових класах;
 • надає методичну допомогу під час атестації та методичних тижнів у закладах освіти;
 • спрямовує роботу вчителів-членів МО на виявлення та підтримку творчо обдарованих дітей;
 • надає методичну допомогу членам методоб’єднання у веденні класних журналів та іншої документації;
 • складає графік проведення методичних заходів з учителями початкових класів.

 

 Обов’язки керівника методичного  об’єднання вихователів дошкільних навчальних закладів:

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО
 • організовує роботу семінарів і методичних об’єднань та надає практичну допомогу керівникам ДНЗ;
 • співпрацює з органами місцевого самоврядування щодо охоплення дітей дошкільною освітою, організовує роботу по проведенню обліку дітей від 0 до 6 років;
 • домагається дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти;
 • проводить соціологічні дослідження на запит начальника відділу освіти;
 • організує проведення семінарів, тренінгів для практичних психологів, педагогів;
 • надає методичні консультації практичним психологам.

 

Обов’язки керівника методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін:

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО;
 • контролює стан викладання і якість знань учнів з біології, хімії, географії, математики, фізики, інформатики, трудового навчання, астрономії, захисту Вітчизни, природознавства;
 • контролює якість організації позакласної роботи з підпорядкованих навчальних дисциплін в закладах  освіти;
 • організовує проходження семінарської перепідготовки педагогічних працівників;
 • працює над вивченням, розповсюдженням та впровадженням передового педагогічного досвіду;
 • організовує підготовку і проведення олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів з даних предметів;
 • організовує колективні та індивідуальні форми методичної роботи з учителями за фахом;
 • надає методичну допомогу під час атестації та методичних тижнів у  закладах освіти;
 • надає методичну допомогу навчальним закладам в організації здачі ДПА та ЗНО.

 

Обов’язки керівника методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін:

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО;
 • контролює стан викладання і якість знань учнів з української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, історії,  правознавства, музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури;
 • організовує підготовку і проведення олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів з даних предметів, роботу МАН, сприяє участі педагогічних працівників у проведенні конкурсу «Учитель року»;
 • організовує проходження семінарської перепідготовки педагогічних працівників;
 • працює над вивченням, розповсюдженням та впровадженням передового педагогічного досвіду;
 • організовує колективні та індивідуальні форми методичної роботи з учителями за фахом;
 • надає методичну допомогу під час атестації та методичних тижнів у  закладах освіти.

 

Обов’язки керівника методичного об’єднання по веденню бібліотечних фондів підручників закладів освіти

 • формує замовлення  на підручники, навчально-методичні посібники та іншу навчально-методичну літературу, навчальні програми;
 • організовує роботу щодо створення і поновлення бібліотечних фондів підручників у школах;
 • веде облік навчальних книг, розподіляє їх між навчальними закладами, комплектує шкільні бібліотеки навчальною літературою;
 • готує відповідну документацію на одержану літературу;
 • надає методичну допомогу бібліотекарям у створенні, оновленні і ефективному використанні бібліотечних фондів;
 • проводить підписку періодичних видань для відділу освіти та навчальних закладів;
 • здійснює контроль навчально-виховної роботи груп продовженого дня.
 • складає графік проведення методичних заходів з вихователями груп продовженого дня, класними керівниками та педагогами-організаторами;
 • контролює стан викладання фізичної культури;
 • організовує підготовку і проведення спортивних змагань, конкурсів.

 

Обов’язки керівника методичного об’єднання класних керівників та педагогів-організаторів

 • планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
 • відповідає за ведення документації МО;
 • контролює якість організації позакласної роботи в середній та старшій школі;
 • прогнозує та планує процес удосконалення виховної роботи, розробляє методичні рекомендації з виховної роботи;
 • організовує та проводить конкурси, огляди, свята;
 • надає методичну допомогу класним керівникам та педагогам-організаторам під час атестації та методичних тижнів у закладах освіти;
 • спрямовує роботу членів МО на виявлення та підтримку талановитих дітей.

 

Начальник  відділу освіти                                                              С.О.Івко

 

Корисна інформація

Гарантії працівникам, які проходять військову службу

Відповідно до частини  2 статті 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" в редакції від 08.02.2015 року зі змінами, внесеними Законом України від 15.01.2015 року № 116-VIII, за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, зберігається місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності.

Обмеження щодо застосування праці неповнолітніх

 У трудовому законодавстві в інтересах охорони здоров’я підлітків існують певні обмеження, що стосуються усіх працівників, молодших вісімнадцяти років. Зокрема, у статті 190 КЗпП встановлено заборону на застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 46).

Порядок розрахунку з працівником під час звільнення

Порядок розрахунку з працівником під час звільнення

   Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку.

вгору