Menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням одинадцятої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 20.12.2017 року

 

Програма  розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості

на 2018 рік

с. Сергіївка - 2017 р

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

    Стан здоров’я і спосіб життя населення громади потребує окремої уваги держави і владних структур. Демографічна криза негативно впливає на економічний стан та є загрозливим фактором для її майбутнього. Нині кожна п’ята дитина народжується з відхиленням в стані здоров’я. У 90 % школярів діагностуються різні захворювання. Значно зросла частота порушень постави у дітей.

    Фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду нації та розв’язання різних соціальних проблем.В той же час фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу підростаючого покоління. Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я людини, підвищення фізичних і функціональних можливостей її організму, забезпеченні повноцінного дозвілля, збереженні тривалості активного життя населення. 

    В селі проводиться певна робота, спрямована на покращення умов розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження всіх складових її діяльності. Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту далеко не відповідає вимогам сьогодення і не може задовольнити потреб населення громади. Практично відсутня система пропаганди масового спорту як невід’ємної і головної складової здорового способу життя. Дуже малий відсоток населення залучено до занять фізичними вправами та розвитку свого спортивно-культурного рівня. Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ях.

    Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, та які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах розвитку суспільства.

     Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік повинна сприяти поліпшенню становища, що склалося, та підвищенню авторитету фізичної культури і спорту.

 

 1. Мета Програми

     Метою програми є:

 • створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов та здійснення заходів для розвитку фізичної культури та спорту;
 • максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень;
 • створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення.

 

      3.Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально– технічної бази, поліпшення умов її функціонування;
 • удосконалення системи підготовки футбольної команди села,  підвищення якості функціонування шкільних гуртків;
 • удосконалення системи підготовки футбольної команди села,  підвищення  індивідуальних якостей кожного члена команди, відновити функціонування шкільних спортивних  гуртків;
 • підвищення рівня матеріально-технічного,медичного та інформаційного забезпечення проведення змагань;
 • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з залучення широких верств населення (особливо молоді), за місцем проживання та відпочинку.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми.

     Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності.

Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії дасть змогу:

 • підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою;
 • поліпшити результати виступу сільської футбольної команди   в чемпіонаті району;
 • сформувати систему підготовки резерву для футбольної команди села, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом
 • підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами та спортивними майданчиками, покращити стан існуючої матеріально-технічної бази;

 

6.Контроль за виконанням Програми

   Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію сільської ради з освіти,охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

П А С П О Р Т

Програми розвитку

фізичної культури і спорту в  сільській місцевості

на 2018 рік

1.

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2.

Підстава для прийняття Програми

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

3.

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, сектор економічного розвитку та інвестицій.

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець

Комісія сільської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту.

6.

Учасники Програми

Учасники футбольної команди, учасники навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту.

7.

Термін реалізації

2018 рік.

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

75,000 тис. грн.

10.

Коштів бюджету ОТГ

75,000  тис. грн.

11.

Коштів інших джерел

-

   

Заходи

 програми  розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевостіна 2018 рік

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума витрат тис. грн..

Очікуваний результат

1.

Матеріальне забезпечення виїзних матчів сільської футбольної команди в чемпіонаті району.

 

 

2018 р.

 

 

15,000

Збільшення відсотку залучених до занять

фізичною культурою і спортом мешканців села.

 

2.

Придбання спортивного інвентарю (волейбольні м’ячі).

 

2018 р.

10,000

Створення належних умов заняття фізичною культурою та спортом.

3.

Одноразова премія учасника футбольної команди.

2018 р.

50,000

Поліпшити результати виступу сільської футбольної команди   в чемпіонаті району.

3.

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту.

2018 р.

Не потребує

Забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту.

Разом

75,000


Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

 

 

вгору