Menu

                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                        Рішення 2 сесії 7 скликання

                                                                        Сергіївської сільської ради

                                                                        від 10.02.2017 року

Програма

«Розвиток та удосконалення цивільного захисту населення об’єднаної сільської територіальної громади» на 2017-2021 роки. 

с. Сергіївка 2017 р.          

                      Додаток 1

                                                                           до рішення другої  сесії

                                                                      сьомого скликання

                                                                             від 10 лютого 2017 р.

ПАСПОРТ

сільської Програми «Розвиток та удосконалення  цивільного захисту населення об’єднаної сільської територіальної громади» на 2017-2021 роки

 

Найменування Програми

Програма «Розвиток та удосконалення  цивільного захисту населення об’єднаної сільської територіальної громади» на 2017-2021

Підстава для розроблення Програми

Закон України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ „Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки”

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

Розробник Програми

Спеціаліст I категорії з питань цивільного захисту та  обліку військовослужбовців загального відділу Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Співрозробники Програми

  Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Відповідальний виконавець Програми

  Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Виконавці Програми

  Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Строки реалізації Програми

 Протягом п’яти  років (2017 – 2021 роки)

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Сергіївської сільської ради, інші  джерела не заборонені законодавством.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

974,940 тис. гривень.

Основні джерела фінансування Програми

Бюджет Сергіївської сільської ради, інші  джерела не заборонені законодавством

 

Структура

  Програми «Розвитку та удосконалення цивільного захисту населення об’єднаної сільської територіальної громади»  на 2017-2021 роки

І. Загальна частина Програми

 

 1. Назва:
 2. Підстава для розроблення Програми:
 3. Ініціатор розроблення Програми:
 4. Розробник Програми:
 5. Співрозробники Програми:
 6. Відповідальний виконавець Програми:
 7. Виконавці Програми:
 8. Строки реалізації Програми:
 9. Перелік бюджетів, що залучаються до виконання Прогарми:
 10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.
 11. Основні джерела фінансування Програми

 

ІІ. Завдання і заходи Програми

 

РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 1. Загальні положення Програми
 2. Дослідження та аналіз законодавчої бази
 3. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму
 4. Мета Програми
 5. Шляхи і засоби вирішення проблем, строки та етами виконання Програми
 6. Заходи міської програми розвитку та удосконалення цивільного захисту
 7. Завдання та результативні показники Програми
 8. Система управління та контроль за виконанням Програми

Вступ

Програма «Розвиток та удосконалення цивільного захисту населення об’єднаної сільської територіальної громади»  на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблено на основі реалізації завдань, визначених Законом України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки».

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на розв’язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж, їх попередження, охорону життя і здоров’я людей.

 

 1. Загальні положення Програми

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямів: розвитку цивільного захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування, який здійснювався через вивчення стану справ у громаді та виявлення проблем.

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки, які можуть бути вирішені за участі органів місцевого самоврядування громади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів  та фінансових можливостей.

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та створення на території громади страхового фонду документації.

 

 1. Дослідження та аналіз законодавчої бази

Реалізація Програми направлена на виконання положень: 

- Конституції України;

- Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод  від   4 листопада  1950  року,  ратифікованої  Верховною  Радою  України  17 липня 1997 року; 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;   

- Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу»;

- Кодексу цивільного захисту України;

   та інших нормативно-правових актів України.

 

 1. 3. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості пожеж, які наносять шкоду населенню і територіям, збитки господарському комплексу.

Проблемним питанням залишається несправність наявних  гучномовців по території громади та  відсутність систем оповіщення інформування населення про надзвичайні ситуації

Особливої важливості набуває наявність засобів колективного захисту населення. Наявний фонд захисних споруд громади складається з 4 протирадіаційних укриттів. Всі споруди потребують капітального ремонту і доукомплектування спец обладнанням.

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів громади, вирішення завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій може бути досягнуто завдяки ресурсному забезпеченню.

 

 1. 4. Мета Програми

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку, приведення існуючого фонду захисних споруд у відповідну готовність. 

 1. 5. Шляхи і засоби вирішення проблем, строки та етапи виконання Програми

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

1) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;

2) підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

 3)    приведення фонду захисних споруд в готовність до використання за призначенням, придбання та ремонт спецобладнання (герметичні двері, фільтро-вентиляційне обладнання) здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету та інші джерела не заборонені законодавством;

 4) удосконалити складові елементи територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту у громаді, що суттєво вплине на своєчасність оповіщення та доведення необхідних сигналів і повідомлень до керівного складу.

Виконання Програми здійснюється протягом п’яти  років.

 

                                                                                                                                                Додаток 2

                                                                                                                                                                    до рішення другої сесії 

                                                                                                                                                                                   сьомого скликання

                                                                                                                                                                                   від 10 лютого 2017 р.

 1. З А Х О Д И

програми «Розвитку та удосконалення цивільного захисту населення

об’єднаної сільської територіальної громади»  на  2017 – 2021 р.


№ п/п


Назва заходів


Місце реалізації заходів

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021


Джерело фінансуваня


Очікувані результати

1.

Надання субвенції місцевій пожежній охороні


Сергіївсь-ка ОТГ

 

194,988

 

194,988

 

194,988

 

194,988

 

194,988


Місцевий бюджет,

 інші джерела не заборонені законодавством

Для захисту населення від аварій.

 

 1. 7. Завдання та результативні показники Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку  до Програми.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію Сергіївської ОТГ, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

 

 1. 8. Система управління та контроль за виконанням Програми

       Координація та контроль за  виконанням  Програми покладається на Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, загальний відділ Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради , контроль за її виконанням –  на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Секретар сільської ради                                                        Н.В. Ілляшенко

вгору