Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(друга сесія восьмого скликання

   РІШЕННЯ

18.12.2020 року

 

Про бюджет Сергіївської сільської територіальної громади  на 2021 рік

16518000000

 

     Керуючись Бюджетним  кодексом України , пунктом 17 частини 1 статті 43   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні » , Сергіївська  сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2021 рік:

         - доходи   бюджету сільської територіальної  громади у сумі  37653942 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету сільської територіальної  громади  - 37443942 гривень,  та доходи спеціального фонду  бюджету сільської територіальної  громади  -  210000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

         - видатки   бюджету сільської територіальної  громади у сумі 37653942 гривень, у тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету об’єднаної сільської територіальної громади – 37057871 гривень та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади - 596071 гривень;

         - профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі  386071 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення ;

 - дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 386071 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

         - оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 42730 гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом;

         - резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 10000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

          Дозволити сільському голові Сергіївської сільської ради своїм розпорядженням здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади  відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 7513105 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення .
 3. Установити , що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади  на 2021 р.:

         1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 66  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97,101 Бюджетного кодексу України ;

         2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  пунктом 10 частини першої статті 71  Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік:

         1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

         2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9,10  частини першої   статті 71 Бюджетного кодексу України.

          3) у частині кредитування є надходження , визначені  пунктами 10,11 частини першої статті 69  Бюджетного кодексу України.

 1. Установити , що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади з відповідними пунктами частини  першої  статті 69, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу  України, спрямовуються на реалізацію заходів , визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України .
 2. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне  забезпечення ;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню .

 1. Дозволити сільському голові ради в межах поточного бюджетного періоду   здійснювати на конкурсних засадах  розміщення тимчасово вільних коштів   сільського  бюджету   на депозитах  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду  відповідно  до статті 16 Бюджетного  кодексу України  .
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

         - позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         12.Головним розпорядникам  коштів бюджету сільської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

         1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з набрання чинності цим рішенням;

         2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

         3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

         4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

         - здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет  за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

         - оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження  ;

         5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків

 за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання .

 1. З метою ефективного використання коштів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів надавати право сільському голові протягом бюджетного року своїм розпорядженням з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради:

після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів, розподіляти між розпорядниками коштів обсяги бюджетних асигнувань та визначити головного розпорядника за субвенціями та дотаціями з державного бюджету;

перерозприділяти їх річні обсяги між головними розпорядниками коштів сільського бюджету;

збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини сільського бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів.

 1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету   сільської територіальної громади виконавчого комітету Сергіївської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

         У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та цін, соціально-економічного розвитку підприємництва.

 1. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 2. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Відповідно до  частини четвертої  статті 28 Бюджетного кодексу України  оприлюднити   рішення в десятиденний строк з дня його прийняття  в газеті  «Гадяцький вісник»
 4. Організацію виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                                                                                                                          І. Г. Лідовий

вгору